دانلود پایان نامه درباره فناوری اطلاعات و شرایط اقتصادی

با توجه به نکات ذکر شده برای ارزش گذاری اختیار معاملات واقعی اغلب از روش های شبکه ای و به طور خاص از روش درخت دو جمله ای استفاده می شود. به همین دلیل در ادامه تحقیق تنها از روش درخت دوجمله ای استفاده خواهیم کرد.
اختیارات در دنیای واقعی بسته به کاربردشان به چند گروه تقسیم شده اند. در بخش بعدی به معرفی آن ها خواهیم پرداخت.
Widget not in any sidebars

2-4-2- اختیار ترک
منظور از اختیار ترک، امکان ترک پروژه به طور کامل می باشد. معمولا به ازای این امکان شرکت متعهد به پرداخت هزینه مشخصی خواهد بود، که این هزینه معادل هزینه اعمال اختیار در نظر گرفته می شود. در اکثر موارد میزان این هزینه منفی و معادل ارزش اسقاط دارایی ها می باشد. این اختیار علاوه بر افزایش ارزش اقتصادی، در زمینه تنظیم قراردادها به منظور فراهم کردن شرایط لازم برای ترک پروژه در صورت لزوم مفید می باشد.
کاربرد این اختیار عموماً در مواردی که احتمال زیان عمده وجود دارد، خواهد بود. مشخصات این اختیار مانند اختیار فروش می باشد .
2-4-3- اختیار گسترش
اختیار گسترش معمولا در شرکت ها با رشد بالا و یا در شرایط رونق اقتصادی مفید خواهد بود. در صورت ارزشمندی اختیار گسترش می توان پروژه های با ارزش فعلی خالص ناچیز و یا حتی منفی را نیز به امید گسترش و سودآوری آینده پذیرفت.
در اختیار گسترش در ازای هزینه اعمال اختیاری که شرکت متحمل می شود، به درآمد پروژه افزوده خواهد شد. این افزایش برابر ضریبی از درآمد پروژه قبل از اعمال اختیار منظور می شود. این ضریب افزایش با توجه به نظر کارشناسان تعیین می شود. این اختیار معادل اختیار خرید خواهد بود.
2-4-4- اختیار تعویض
این اختیار بیانگر امکان تعویض در نوع تولید، مواد اولیه، روش تولید، تکنولوژی تولیدو یا غیره می باشد. به واقع انعطاف پذیری مدیریت در تصمیم برای تغییر هر یک از موارد فوق می تواند برای شرکت ایجاد ارزش نماید.
به طور مثال یکی از مواردی که به آن بسیار پرداخته شده است، اختیار تعویض مابین سوخت نفت و گاز در واحدهای صنعتی می باشد.[37] در این مورد می توان با صرف هزینه سوخت مورد نیاز را با توجه به هزینه ها و در آمدهای مرتبط به آن تغییرداد. هزینه لازم برای این تغییر (مثبت یا منفی) معادل هزینه اعمال اختیار بوده و میزان درآمد به صورت درصدی از درآمد پروژه تغییر خواهد کرد.
این اختیار بسته به هزینه و درآمد ناشی از اعمال می تواند اختیار خرید یا فروش در نظر گرفته شود.
2-4-5- اختیار کاهش ( منقبض کردن )
اختیار کاهش در دنیای رقابتی امروز نقش مهمی را ایفا می کند. در مواقعی که شرکت ها به دلیل شرایط خارجی تصمیم به کاهش سریع میزان خدمات یا برونسپاری می گیرند، اختیار کاهش اهمیت می یابد.
هنگامی که ارزش دارایی ها کاهش بیابد، با پرداخت هزینه اعمال اختیار (مقداری منفی) درصدی از درآمدهای پروژه کاهش می یابد. در اغلب موارد این هزینه برابر میزان ارزش قرارداد یا حق امتیاز شرکت می باشد.
اختیار کاهش مانند اختیار فروش می باشد.
2-4-6- اختیارتاخیر
اختیار تاخیر یا به تعویق انداختن در اکثر پروژه ها به خصوص در پروژه های تحقیق و توسعه مشاهده می شود. در مواردی که ارزش خالص فعلی پروژه منفی یا بسیار کم باشد و میزان عدم قطعیت (نوسان پذیری) بالا باشد ، شرکت ترجیح می دهد حتی الامکان تا روشن شدن شرایط از سرمایه گذاری پرهیز کند.
در واقع هنگامی که ارزش فعلی خالص درآمدها بیشتر از هزینه سرمایه گذاری باشد، سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت، در غیر اینصورت انجام سرمایه گذاری توصیه نخواهد شد . در صورتی که انتظار برود در آینده میزان ارزش فعلی خالص در آمدها افزایش یابد؛ تاخیر در سرمایه گذاری تا زمان افزایش قیمت ها، یعنی انتظار تا زمان بهبود شرایط اقتصادی، توصیه خواهد شد. در مواردی نیز شرکت ها دارای حق انحصاری می باشند اما قیمت خرید پروژه بیش از سود دهی آن برآورد شده است، در این حالت نیز تا زمانی که قیمت ها به سطح مطلوب نزدیک شوند تاخیر پروژه مطلوب می باشد.
البته در مورد اختیار تاخیر باید به احتمال حضور رقبا و کاهش احتمالی ارزش درآمدها توجه داشت. در اینصورت معمولاً در هر دوره زمانی مطابق با شرایط بازار و رقبا درصدی از دارایی ها را با عنوان نشتی کاهش می دهند. به طور کلی اختیار تاخیر نوعی اختیار خرید می باشد که در آن هزینه تأسیس واحد جدید یا خرید، برابر با هزینه اعمال اختیار می باشد.
2-4-7- اختیار چندگانه :
یکی از مهم ترین مشخصه های پروژه ها در دنیای واقعی دارا بودن چند نوع اختیار می باشد، معمولاً نمی توان به یک پروژه (به طور واقع بینانه) تنها یک اختیار را تخصیص داد. در پروژه ها بسته به شرایط به وجود آمده برای میزان ارزش دارایی می توان اختیارات متفاوتی را به پروژه تخصیص داد. به طور مثال در صورتی که میزان ارزش دارایی ها به شدت کاهش یابد، اختیار ترک معامله و درصورتیکه ارزش افزایش قابل توجهی یابد، اختیار گسترش را می توان لحاظ نمود.
با گسترش مدل اختیارات واقعی ساده به مدل هایی با چند نوع اختیار، روش اختیارات واقعی به شرایط دنیای واقعی نزدیک تر شد. این مدل ها به دو دسته تقسیم می شوند؛
دسته اول مدل هایی هستند که در آنها چند نوع اختیار تعریف شده است، به صورتی که اعمال یکی از این اختیارات باعث ایجاد اختیار بعدی می شود؛ به طور مثال پروژه تحقیق و توسعه که شامل چند مرحله ی تحقیق و بررسی، توسعه و اجرا می باشد. برای محاسبه ارزش مجموع این اختیارات، ارزش هر اختیار بر روی ارزش دارایی با محاسبه ارزش اختیار قبلی محاسبه خواهد شد این روند تا محاسبه آخرین اختیار تعریف شده ادامه دارد. این اختیارات، اختیار ترکیبی نامیده می شوند. برای محاسبه این گروه از اختیارات می توان از تمامی روش های معرفی شده استفاده کرد.
دسته دوم اختیاراتی هستند که به طور همزمان وجود دارند و در طول زمان فقط یکی از آنها اعمال خواهد شد. برای محاسبه ارزش مجموع این اختیارات از درخت دو جمله ای استفاده می شود. در هر گره بین اعمال هر یک از این اختیارات یا عدم اعمال هر گونه اختیار، انتخاب صورت می گیرد و در نهایت با حرکت رو به عقب ارزش نهایی محاسبه خواهد شد. این دسته از اختیارات، اختیار انتخاب نامیده می شوند. [46] به طوریکه تمامی این اختیارات همزمان وجود دارند و در هر گام تنها یکی از آنها اعمال خواهد شد.
2-4-7-1- اختیار ترکیبی :
در این دسته از اختیارات با اعمال هر اختیار حق اعمال اختیار بعدی بدست می آید. می توان گفت اختیار ترکیبی، اختیاری بر روی اختیار است و هزینه اعمال هر اختیار شامل هزینه خرید اختیار بعدی نیز هست. در واقع اختیار ترکیبی دارای چند هزینه و زمان اعمال می باشد. برای محاسبه اختیار ترکیبی هر اختیار بر روی اختیار قبلی محاسبه خواهد شد. در سال 1998اختیار ترکیبی توسط آقایان تریگئورگیز و پنئی برای محاسبه اختیارات در پروژه های فناوری اطلاعات و بانکداری مورد استفاده قرار گرفت.[44]