دانلود پایان نامه درباره عوامل خارجی و اندازه گیری

بر حسب سانتی متر از محل طوقه تا پنجمین شاخه زایا اندازهگیری شد.
3-7-2- صفات عملکردی پنبه
Widget not in any sidebars

3-7-2-1- تعداد غوزه
در انتهای فصل رشد تعداد غوزه های تشکیل شده دردو خط وسط هر کرت 3 بوته انتخاب شده و تعداد غوزه آن ها شمارش شد.
3-7-2-2- وزن 30 غوزه
تعداد 30 غوزه در هر کرت دردو خط وسط از قسمت میانی بوته ها به صورت تصادفی برداشت شده و توزین شد.
3-7-2-3-زودرسی
مقدار محصول در اولین چین برداشت (زمانی که بیش از 60 درصد قوزههای هر کرت شکفته شده باشد) میشود و یادداشت برداری ها صورت میگیرد. درصد زودرسی از فرمول زیر بدست می آید.
در صد زودرسی = محصول چین اول(kg) کل محصول برداشت شده(kg)×100
3-7-2-4- عملکرد
وش گیاه در هر کرت برداشت شده، توزین و در انتها با هم جمع شده که وش کل می باشد.
3-7-2-5- کیل الیاف (درصد الیاف)
نسبت وزن الیاف به وش را درصد الیاف میگویند که معمولاً بر حسب درصد بیان شد
که وزن وش عبارت است از وزن الیاف+ وزن بذور (وفائی مقدم، 1375).
3-7-3- صفات کیفی
3-7-3-1- طول الیاف
در صورتی که الیاف یک توده پنبه به ترتیب نزول طول الیاف در کنار هم قرار دهیم، یک منحنی به دست می آید که طول 5/2 درصد ابتدای منحنی و 50 درصد وسط منحنی استاندارد بین المللی است که به نام span length 50% ,span length 2/5% نامیده میشود و به وسیله دستگاه دیجیتال فیبرو گراف اندازه گیری می گردد. در واریته های مختلف طول الیاف از 19 تا 36 میلیمتر متغیر است. بر اثر اصلاح توانستند واریته هایی با الیاف بلند و یکنواخت تولید کنند (یزدی صمدی، 1370). بلندی الیاف پنبه خاصیت ژنتیکی است، ولی عوامل خارجی در آن موثرند .
3-7-3-2- یکنواختی
درصد یکنواختی الیاف عبارت است از مقدار کوتاه تر یا بلندتر از میانگین طول الیاف و هر چه مقدار آن بیشتر باشد برای ریسندگی مناسب تر است. نسبت یکنواختی 80 درصد به بالا را یکنواخت و 75 درصد به پایین را نامنظم می دانند. هر چه یکنواختی الیاف پنبه بیشتر باشد، نخ حاصله بهتر خواهد بود.
3-7-3-3- استحکام الیاف
استحکام الیاف پنبه، صفتی ژنتیکی است و عبارت است از استقامت مجموعه ای از الیاف(رشته ای با یک اینچ ضخامت)، در برابر پاره شدن، در حالی که نیرویی معادل 1000 پوند بر اینچ مربع به آن ها وارد می شود. الیاف با استحکام 95 به بالا را خیلی محکم و 65 به پایین را ضعیف می دانند. الیاف نرم تر استحکام بیشتر دارند. استحکام الیاف با اندازه گیری میزان کیلوگرم نیروی لازم با کشش میزان مشخصی از وزن الیاف تا مرحله پاره شدن محاسبه شده است (تی جاموس، 2000) و به وسیله دستگاه stelometer اندازه گیری و در آزمایشگاه تعیین می شود. این عامل در ریسندگی پنبه و مرغوب بودن نخ حاصل از آن موثر است. میزان استحکام الیاف بین 5000 تا 9000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. به دست آوردن الیاف محکم تر از 6000 کیلوگرم بر سانتیمتر با کاهش عملکرد همراه است (یزدی صمدی، 1370).