دانلود پایان نامه درباره عملکرد محصول و علف های هرز


Widget not in any sidebars

3-5-1- تنک کردن و کود دهی
تنک کردن معمولاً بعد از بین رفتن خطر بارانهای شدید بهاره و همچنبین آفاتی مانند تریپس که سبب خشک شدن بوتهها میشود صورت گرفت. تنک کردن به وسیله کارگر و با دست انجام شد. عمل تنک کردن در اواسط تیرماه انجام شد.
3-5-2- مبارزه با علف های هرز
علف های هرز باعث رقابت با گیاه پنبه شده و مواد غذایی را مصرف کرده و در نتیجه باعث کاهش عملکرد و محصول ما می شود. مبارزه با علفهای هرز همواره یکی از مهمترین عملیات کشاورزی محسوب میشود. معمولاً در اوایل فصل رشد این موضوع اهمیت بیشتری دارد زیرا در صورت عدم مبارزه از رشد گیاه اصلی جلوگیری به عمل میآید. برای دفع علفهای هرز و جلوگیری از رشد آن ها از علفکش ترفلان در خاک استفاده شد که از جوانه زنی بذر علف هرز جلوگیری میکند.
3-5-3- کوددهی
کود های شیمیایی مختلفی میتواند در زراعت پنبه مورد استفاده قرار میگیرد، ولی مهمترین آنها کودهای ازته، فسفاته و پتاسه است. دو سوم کودهای فسفره و پتاسه را باید قبل از شخم زدن در بهار استفاده شد و یک سوم باقی مانده را در مرحله پنجهزنی به همراه یک سوم کود ازته استفاده شد. کود ازته بیشتر به شکل اوره است که در سه مرحله به خاک اضافه شد و مقدار مصرفی آن ده کیسه معادل 500 کیلوگرم در هکتار است. شایان ذکر است که مصرف کود اوره در مرحله گلدهی نباید زیاد باشد زیرا باعث ریزش گلها و کم شدن عملکرد میشود در نتیجه اوره قبل از گلدهی به خاک اضافه شد.
3-5-4- مبارزه با آفات
آفات و امراض یکی از مهمترین عوامل کاهنده عملکرد و نقصان محصول است. آفات و امراض با خساراتی که به اندام های مختلف گیاه وارد میکنند، موجب کاهش محصول می شوند. از مهمترین آفات مزارع پنبه میتوان از تریپس پنبه، کرم غوزه، عسلک پنبه، سنک تخم پنبه و کند تار عنکبوتی نام ببریم که به اندام های مختلف گیاه آسیب می رسانند. از مهمترین بیماری های پنبه که به گیاه آسیب میرساند، بیماری بوته میری پنبه می باشد، عامل این بیماری قارچی است که به بافت آوندی ریشه حمله کرده و انتقال آب را به گیاه مختل می کند. بوته های آلوده کوچک مانده و دمبرگ های آن ها ریزش می کند. از مهمترین راههای مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم به این بیماری می باشد. در این آزمایش برای مبارزه با تریپس ازسم ایمیدوکلوپراید و برای مبارزه باکرم قوزه و آفات مکنده از سم پرو فنوفوس استفاده شد.
3-6- زمان و نحوهی نمونه برداری
نمونه برداری از بوتههای پنبه مقارن با زمان رسیدگی غوزههاصورت گرفت. در زمان باز شدن غوزهها و قبل از برداشت محصول، پس از حذف یک بوته از ابتدا و انتهای کرت از آن چهار بوته به طور تصادفی انتخاب شده و صفاتی از جمله ارتفاع گیاه، تعداد شاخه زایا، تعداد شاخه رویا، طول شاخه زایا، طول بلندترین شاخه رویا، وزن سی غوزه، تعداد غوزه و عملکرد وش و صفات کیفی ازقبیل ظرافت الیاف، طول الیاف، استحکام، کشش، یکنواختی و زود رسی اندازهگیری گردید. سپس الیاف نمونه ها توسط یک دستگاه جین، از پنبه جدا شد از تقسیم وزن الیاف بر وزن وش، کیل الیاف محاسبه و با ضرب آن در عملکرد وش، عملکرد الیاف بدست آمد. در انتها با تعیین سطحی معادل 6/9 متر مربع از دوخط وسط هر کرت و برداشت وش ، عملکرد محصول در هکتار بدست آمد. پس از برداشت محصول و جدا کردن الیاف از بذور توسط دستگاه جین، این نمونهها جهت تعیین خواص کیفی به آزمایشگاه کیفیت الیاف ارسال شد. خصوصیات کیفی الیاف در آزمایشگاه تکنولوژی الیاف با دستگاه HVI اندازهگیری گردید. برای جلوگیری از خطای احتمالی در اندازهگیری خصوصیات الیاف از جمله افزایش استحکام الیاف به دلیل جذب آب توسط پنبه، نمونه ها بمدت 48 ساعت در اتاقک انتظار در رطوبت 65 درصد و دمای 21 درجه سانتیگراد نگهداری شدند، تا رطوبت آنها به 5/8 درصد برسد. سپس، نمونه ها از دستگاه بلندر (حلاجی محلوج) عبور داده شدند تا آماده آزمایش با دستگاهHVIشوند. HVI از دو قسمت کنسول راست و کنسول چپ تشکیل شده است در کنسول راست خواصی نظیر ظرافت، زردی، درخشندگی و در کنسول چپ نیز سایر خصوصیات الیاف مثل یکنواختی، ازدیاد طول، استحکام و طول 5/2 درصد الیاف اندازهگیری شد.
3-7- صفات مورد بررسی مرحله مزرعهای
3-7-1- صفات مورفولوژیک
3-7-1-1- ارتفاع
برحسب سانتیمتر از طوقه تا راس ساقه اصلی در زمان برداشت چین اول یاداشت برداری و میانگین آنها ثبت شد.
3-7-1-2- تعداد شاخه رویشی
شاخه های رویشی مانند ساقه اصلی تا زمانی که تنها یک مریستم دارند جزء گروه رویشی هستند، زیرا شاخه های رویشی فقط یک مریستم دارند و به صورت عمودی و مستقیم رشد می کنند، این شاخه ها قادرند شاخه های زایشی را تولید کنند. تعداد آنها در هر کرت ازمایشی شمارش و ثبت شد.
3-7-1-3- تعداد شاخه زایشی
این شاخه ها دارای جوانه انتهایی گل میباشند، بنابراین رشد طولی آنها به صورت زیگزاگ انجام میشود، گل مستقیماً روی این شاخه ها ظاهر می شود. تعداد شاخه های زایا در هر کرت شمارش و ثبت شد.
3-7-1-4- طول بلندترین شاخه رویا
بر حسب سانتی متر از محل طوقه تا انتهای بلندترین شاخه رویا اندازهگیری گردید.
3-7-1-5-طول شاخه پنجم

Share this post

Post navigation

You might be interested in...