دانلود پایان نامه درباره عملکرد اقتصادی و مدیریت آبیاری

4-1-صفات مورفولوژیک
4-1-1-ارتفاع بوته
Widget not in any sidebars

ارتفاع بر حسب cm از محل طوقه تا انتهای ساقه اصلی در نظرگرفته شد. جدول تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی نشان داد که تیمارهای مورد بررسی در صفت ارتفاع بوته در زمان برداشت در سطح آماری یک درصد از نظر جدول محاسباتی f با یکدیگر معنی دار بود( جدول 4-1). همچنین نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده ها به روش چند دامنه ای دانکن حاکی از آن است که تیمار رقم گیزا از گونه باربادنس با 226/2 cm از بیشترین ارتفاع بوته برخوردار بود و رقم ساحل از گونه هیرستوم با مقدار cm6/84کمترین مقدار ارتفاع بوته را نشان داده است ( جدول4-3).
گیاه پنبه یک گیاه با رشد نا محدود می باشد یعنی در صورت وجود شرایط مساعد اقلیمی این گیاه می تواند سالها به زندگی و رشد خود ادامه دهد. اما در شرایط اقلیمی ایران، پنیه گیاهی یک ساله است و بشدت تحت تاثیر اقلیم و مدیریت زراعی قرار دارد .
به عنوان مثال عوامل مختلف نظیر مدیریت آبیاری، مقدار کود وحتی مبارزه با آفات و بیماریها بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی این گیاه از جمله ارتفاع بوته و عملکرد تاثیر شدید می گذارد به همبن دلیل در صورت وجود شرایط مساعد اقلیمی، کشاورزان می توانند با اعمال تنش های کنترل شده، یک تعادل مناسب بین رشد بوته و تعداد گل در آن برقرار نمایند. همچنین انتخاب مدیریت مناسب آبیاری، تغذیه و مبارزه با آفات سهم بسزایی در کسب عملکرد اقتصادی در پنبه دارد. در این میان رشد روشی مناسب و ارتفاع زیاد بدون تولید گل و تشکیل غوزه مزیت مهمی به شمار نمی آید بلکه با اقدامات مناسب با کنترل ارتفاع بوته ودیگر عوامل رویشی پنبه، مانع شیوع آفات و بیماری ها در برداشت بهتر و مفید تر محصول در آخر فصل شد ( راجو 1997).
روش آبیاری درکنار مقدارآب وکود بروی ارتفاع بوته موثر بوده و روش آبیاری بارانی با تغییر میکروکلیمای مزرعه و کاهش اثر سوء درجه حرارت بالا هوا در رشد بوته تاثیر گذار بوده است.
کود ازته نیز به عنوان محرک رشد بوته بیشتر برای افزایش رشد رویشی بوته به کار می رود . مصرف این کود در شرایط خشکسالی و یا کم آبیاری می تواند تا حدودی عقب ماندگی رشد رویشی و کوتاهی ارتفاع را جبران نماید. کاهش ارتفاع پنبه به عنوان یکی از اثرات مهم تنش های رطوبتی گزارش شده است ( کارلو و همکاران، 1994). ارشادو همکاران نیز در سال 1993 گزارش کردند که بین عملکرد و ارتفاع بوته همبستگی معنی داری وجود دارد.
تغییر جمعیت گیاه تاثیر بسزایی بر ارتفاع بوته دارد و علاوه بر ارتفاع می تواند باعث تغییر در مقدار طول شاخه رویا و زایاشده و باعث کاهش طول شاخه ها گردد) هاک و همکاران: 1992، بدناروز و همکاران: 2000 ).
به نظر می رسد با ادامه رشد و افزایش اندازه، بوته های پنبه برای مواد غذایی وآب با یکدیگر رقابت میکنند و این رقابت باکاهش فاصله ردیف، فاصله بین بوته ها روی ردیف و افزایش تراکم تشدید می گردد که در نتیجه منجر به کاهش ارتفاع در جمعیت زیاد می شود (خلیل سامانی و همکاران ، 1377).
4-1-2-تعداد شاخه رویا
در قسمت پایین بوته پنبه شاخه هایی می باشد که جوانه انتهایی آنها جوانه برگ می باشد و رشد آنها شبیه ساقه اصلی گیاه بوده وروی این شاخه ها ، شاخه های زایا تولید و سپس تولید گل و غوزه می نمایند تعداد این شاخه ها روی 4 بوته شمارش و میانگین آنها ثبت شد و جدول تجزیه واریانس برای صفت تعداد شاخه رویا نشان داد که کلیه تیمارهای مورد بررسی در سطح آماری یک درصد معنی دار بود(جدول 4-1). البته در بین ارقام مورد بررسی ارقام ساحل با37/2 و اولتان 50/1 ، نامبر 200 با37/2 ، سپید 2 با37/4 ، بختگان با37/4 ، خرداد با 37/2 ، سیلند با50/3 ، سوپراکرا با37/4 ، تابلادیلا با 87/2، آوانگارد با 25/1 ، ورامین با75/2 ، B557 با 1 ، SB35با12/1 ، بلی ایزوار با37/1 ، چکوربا با 37/3 ، اکرا برگ قرمز با 12/2 و برگ پهن برگ قرمز با12/2 از تعداد شاخه رویای بیشتری برخوردار بودند و ارقام گیزا با25/0 ، ترمز 14 با 25/0و باربادنس با37/0 تعداد شاخه رویای کمتری را به خود اختصاص دادند( جدول 4-3).
اقبال و همکاران در سال 2003 با بررسی صفات زراعی و زودرسی در پنبه ها آپلند نتیجه گرفتندکه اولین گره شاخه زایا، تعداد شاخه های زایا و رویا، تعداد غوزه و وزن غوزه با عملکرد همبستگی مثبت و معنی داری داشتند. اقبال و همکاران ( 2006) ضرایب همبستگی صفات موثر بر روی عملکرد و زودرسی را در جمعیت های در حال تفرق حاصل از دورگ های داخل گونه ای پنبه بررسی و گزارش کردند که اولین شاخه زایا، تعداد شاخه رویا، تعداد غوزه در گیاه و وزن غوزه به طور مثبت و معنی داری با عملکرد همبستگی داشتند. آنها پیشنهاد کردند که برای بدست آوردن ارقامی با عملکرد و زودرسی بالا باید برنامه های اصلاحی بر روی افزایش وزن غوزه و تعداد آن در گیاه و کاهش تعداد شاخه رویا متمرکز گردد .
4-1-3-تعداد شاخه زایا
نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین تیمار ها در صفت تعداد شاخه زایا در سطح آماری یک درصد از نظر جدول محاسباتی Fمعنی دار بود(جدول 4-1) که تیمار رقم گیزا با 5/24 بیشترین مقدار را نشان داده و رقم نامبر 200 با 3/7 کمترین میزان را نشان داده است(جدول 4-3).
شاخه های رویشی که حاصل جوانه های زایشی هستند، شاخه های زایا نامیده می شوند. شاخه های زایا رشد زیگزاگ دارند. در ابتدای رشد یک شاخه زایا، یک جوانه زایشی در انتهای آن تشکیل می شود شاخه های زایشی محل آغاز رشد جدید و دارای مرسیتم های جانبی می باشند. مریستم جانبی در زیر جوانه زایشی تازه تشکیل شده و در قاعده برگ قرار دارد به همن دلیل رشد شاخه های زایشی به صورت زیگزاک می باشد ( ناصری، 1377 ).
بابار و همکاران (2002 ) نشان دادند که تعداد گره تا اولین شاخه زایا بازودرسی رابطه بسیار بالایی دارد. فولرورای در سال 1977 گزارش کرد که در تراکم 20 بوته در متر مربع تعداد و طول شاخه رویا و زایا کمتر از تراکم 4 بوته در متر مربع است.
4-1-4-طول بلند ترین شاخه رویا :
نتایج تجزیه واریانس میانگین مربعات نشان داد که تیمار های مورد مطالعه در صفت طول شاخه رویا در سطح آماری یک درصد با یکدیگر تفاوت معنی داری داشتند(جدول4-1) و رقم خرداد با 12/90 و رقم سیلند با 25/82 و چکوربا با 62/89 و اکرابرگ قرمز با 75/88 و برگ پهن برگ قرمز با 96 سانتی متر بلندترین طول شاخه رویا را داشتند و ارقام ترمز 14 با 87/19 و باربادنس با 50/19 سانتی متر کوتاه ترین طول شاخه رویا را دارا بودند.(جدول4-3).
4-1-5-طول شاخه زایای پنجم :
نتایج تجزیه واریانس میانگین مربعات نشان داد که تیمار های مورد مطالعه در صفت طول شاخه زایای پنجم تفاوت معنی داری را در سطح آماری یک درصد نشان داده اند(جدول4-1). در رقم گیزا با مقدار cm 7/75 سانتی متر بلندترین طول شاخه زایای پنجم را نسبت به رقم های دیگر داشت در حالیکه رقم اولتان با 8/4 سانتی متر کوتاه ترین طول شاخه زایای پنجم را دارا بود (جدول4-3).
4-1-6-تعداد غوزه در بوته :