دانلود پایان نامه درباره عملکرد اجرایی و تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه
 • M (SD)
  جور کردن کارتهای ویسکانسین (خطای کل)
  M (SD)
  جور کردن کارتهای ویسکانسین (خطای تداوم)
  M (SD)
  تعداد
  گروه متغییر
  (49/26) 78/53
  (50/6) 02/5
  (45/17) 50/37
  (30/13) 40/14
  50=n
  زنان
  (30/27) 04/53
  (81/4) 58/4
  (32/13) 60/38
  (75/12) 68/16
  50=n
  مردان
  =Mمیانگین =SDانحرافاستاندارد
  جدول 4-14 یافتههای توصیفی زیرمقیاسهای متغیر عملکرد اجرایی را در بین گروههای بیمار و افراد بهنجار نشان میدهد. با توجه به جدول مشخص است که در زیر مقیاس جور کردن کارتهای ویسکانسین (خطای تداوم)، آزمودنیهای گروه بیماران مبتلا به افسردگی اساسی بالاترین و آزمودنیهای گروه بهنجار پایینترین سطح میانگین را نشان دادهاند. اما در زیرمقیاسهای جورکردن کارتهای ویسکانسین (خطای کل)، آزمون استروپ (تعداد خطا در فرم ناهمجور)، و آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه) آزمودنیهای گروه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بالاترین و آزمودنیهای گروه بهنجار پایینترین سطح میانگین را نشان دادهاند.
  جدول 4-15 یافتههای توصیفی زیرمقیاسهای متغیر عملکرد اجرایی را در بین گروهها به تفکیک زن و مرد نشان میدهد. با توجه به جدول مشخص است که در زیر مقیاس جور کردن کارتهای ویسکانسین (خطای تداوم)، زنان در گروه اسکیزوفرن نمرات بیشتری نسبت به مردان داشتند، ولی در گروههای بیماران مبتلا به افسردگی و گروه بهنجار مردان نمرات بیشتری نسبت به زنان داشتند. اما در زیرمقیاس جورکردن کارتهای ویسکانسین (خطای کل)، زنان در گروههای اسکیزوفرن و افسردگی اساسی نمرات بیشتری نسبت به مردان داشتند، ولی در گروه بهنجار مردان نمرات بیشتری نسبت به زنان داشتند. اما در آزمون استروپ (تعداد خطا در فرم ناهمجور)، زنان نمرات بیشتری نسبت به مردان در هر سه گروه پژوهشی داشتند. همچنین در آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه) زنان در گروههای افسردگی اساسی و افراد بهنجار نمرات بیشتری نسبت به مردان داشتند، ولی در گروه اسکیزوفرن مردان نمرات بیشتری نسبت به زنان داشتند.
  جدول 4-16 یافتههای توصیفی زیرمقیاسهای متغیر عملکرد اجرایی را در گروه زنان و مردان نشان میدهد. با توجه به جدول مشخص است که در زیر مقیاسهای جور کردن کارتهای ویسکانسین (خطای تداوم و کل) آزمودنیهای گروه مردان دارای نمرات بیشتری نسبت به زنان بودند. اما در آزمون استروپ (تعداد خطا در فرم ناهمجور) و آزمون استروپ (اثر استروپ؛ هزارم ثانیه) آزمودنیهای گروه زنان دارای نمرات بیشتری نسبت به مردان بودند.
  جدول 4-17. جدول نتایج تحلیل واریانس چند متغیره
  تأثیر
  F قطعی
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.