دانلود پایان نامه درباره ضرایب همبستگی و مواد غذایی

88.93 A 404 H 6.65 B 37.6 AB 4.4 D-G گیزا
Widget not in any sidebars

83.98 A-D 1225 E-G 6.97 A 31.85 CD 4.55 B-F ورامین
78.77 B-E 1375 D-G 6.9A 31.12 CD 4.75 B-D ب-557
80.37 A-E 1722 A-E 6.97 A 29.77 D 4.65 B-E sb35
84.09 A-D 1370 D-G 6.4C 38.72 A 4.9 AB ترمز14
84.37 A-C 1172 E-G 6.85AB 36A-C 4.6 B-E باربازنس
78.89 B-E 2236 A 7 A 25.05 D 4.65 B-E بلیزوار
86.66 AB 1933 A-D 6.85 AB 33.82 B-D 4.67 B-E چکوربا
83.74 A-D 897 F-H 7.05 A 29.27 D 4.92 AB اکرا برگ قرمز
82.37A-D 1328 D-G 6.9 A 32.85 B-D 4.87 AC برگ پهن برگ قرمز
تذکر : میانگین هایی که دارای حروف مشترک می باشند از نظر آماری در یک گروه قرار دارند .
4-15-همبستگی بین صفات
از آنجایی که شناخت صفات مختلف در گیاهان ، نحوه عملکرد آنها و اثرات متقابلی که بر یکدیگر دارند می توانند در برنامه های تحقیقاتی موثر باشند ، از برآورد همبستگی ساده صفات جهت شناخت روابط بین آنها و استفاده موثر در برنامه های اصلاحی استفاده می گردد (کیو و همکاران ،1991 ) همبستگی بین صفات ممکن است از رقمی به رقم دیگر متفاوت باشد (کلات و همکاران ،1998 ). بنابراین در مطالعه حاضر روابط بین صفت عملکرد و زودرسی با سایر صفات در هر یک از ارقام پنبه مورد نظر به تفکیک و همچنین در سرجمع کلیه ارقام جهت مقایسه ، محاسبه و بررسی گردیده است . نتایج این بررسی نشان می دهد که میزان همبستگی بین صفات از رقمی به رقم دیگر متغیر است .
4-15-1-همبستگی های فنوتیپی ساده بین صفات :
جدول (4-6)بیانگر مقادیر ضرایب همبستگی فنوتیپی ساده بین 9 صفت کمی بر روی واریته های مورد بررسی است لذا با توجه به ان میتوان به نتایج زیر دست یافت:
عملکرد با تعداد شاخه رویا (41/0) طول بلندترین شاخه رویا (44/0) تعداد غوزه (36/0) وزن 30 غوزه (40/0) همبستگی فنوتیپی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد دارد.ملاحضه میشود که عملکرد با زودرسی (26/0) همبستگی فنوتیپی منفی در سطح یک درصد دارد.
یعنی هرچه رشد رویشی بیشتر به طبع ارتفاع بالاتر و همچنین تعداد شاخه زایا بیشتر در نتیجه مواد غذایی کمتری به غوزه رسیده در نتیجه عملکرد پایین می اید.
زودرسی با ارتفاع تعداد شاخه زایا همبستگی فنوتیپی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد دارد.
وزن 30 غوزه با تعداد شاخه رویا طول بلند ترین شاخه رویا همبستگی فنوتیپی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد مشاهده شده است ولی ملاحظه می شود با ارتفاع تعداد شاخه زایا همبستگی منفی و معنی داری در سطح یک درصد داردصفت تعداد غوزه با صفات ارتفاع ،تعداد شاخه زایا،طول شاخه زایاهبستگی فنوتیپی ومعنی داری در سطح یک درصد دارد.
طول شاخه زایا با ارتفاع ،تعداد شاخه زایا هبستگی فنوتیپی منفی ومعنی داری در سطح یک درصد دارد.
طول بلندترین شاخه رویا با تعداد شاخه رویا همبستگی فنوتیپی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد دارد.اما با تعداد شاخه زایا همبستگی منفی و معنی داری در سطح یک درصد مشاهده شده است.