دانلود پایان نامه درباره ضرایب همبستگی و همبستگی


Widget not in any sidebars

عملکرد وزن 30غوزه تعداد غوزه طول شاخه زایا طول شاخه رویا تعداد شاخه زایا تعداد شاخه رویا ارتفاع
1 ارتفاع
1 .0 تعدادشاخه رویا
1 39/0 **53/0- تعداد شاخه زایا
1 03/0 37/0- 11/0- طول شاخه رویا
1 10/0- 14/0- 07/0 14/0- طول شاخه زایا
1 **39/0- 05/0 12/0- 41/0- 24/0- تعداد غوزه
1 24/0 14/0- **32/0- 25/0- 38/0- **34/0 وزن 30غوزه
1 **39/0- **04/0 02/0 10/0 11/0- 07/0- 18/0- عملکرد
تذکر: ** : معنی دار در سطح یک درصد
4-15-3-همبستگی ژنوتیپی دوگانه ساده بین صفات:
به لحاظ شناخت دقیق تر روابط بین صفات ،ضرایب همبستگی ژنوتیپی دوگانه و ساده انها محاسبه شده و مقادیر انها در جدول ( 4-8 )امده است.در بررسی این جدول باید توجه داشت که وجود همبستگی بالا،احتمالا یا در اثر لینکاژ قوی بین زن های کنترل کننده ی دو صفت مزبور بوده و یا احتمالآ ژن هایی با اثرات پلیوتروپیک در بروز همبستگی ژنوتیپی بالا در این صفات نقش داشته است.
با توجه به جدول همبستگی ژنوتیپی به شرح ذیل میباشد:
همبستگی ژنوتیپی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد بین زودرسی با صفات ارتفاع ،تعداد شاخه زایا ،طول شاخه زایا و تعداد غوزه وجود دارد.ضمنآ زودرسی با صفات تعداد شاخه رویا ،طول بلندترین شاخه رویا ،وزن 30 غوزه ،عملکرد همبستگی ژنوتیپی منفی معنی داری در سطح یک درصد از خود نشان داد.
بین عملکرد با صفات تعداد شاخه رویا ،طول بلندترین شاخه رویا ،وزن 30 غوزه همبستگی ژنوتیپی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد مشاهده شده است.و همچنین با ارتفاع ،تعداد شاخه زایا همبستگی منفی و معنی داری در سطح یک درصد دارد.
تعداد بیشتر شاخه زایا هر چند باعث افزایش تعداد گل ها و غوزه ها می گردد اما به دلیل عدم انتقال مواد فتوسنتزی ساخته شده در حد مطلوب به گل ها و غوزه ها ،باعث ریزش گل ها و غوزه ها می گردد در واقع بعضی از این شاخه های زایشی تنها دارای رشد رویشی بوده و به گل نرفته یا بعد از گلدهی دچار ریزش می شوند.
وزن 30 غوزه با تعداد شاخه رویا ،طول بلندترین شاخه رویاهمبستگی ژنوتیپی مثبت و معنی داری را در سطح اماری یک درصد نشان داده است.اما با صفات ارتفاع ،تعداد شاخه زایا و تعداد غوزه همبستگی ژنوتیپی منفی و معنی داری را در سطح یک درصد دارد.
تعداد غوزه با ارتفاع ،تعداد شاخه زایا ،طول شاخه زایا همبستگی ژنوتیپی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد از خود نشان داده و ملاحضه شده با صفت طول بلندترین شاخه رویاهمبستگی ژنوتیپی منفی و معنی داری در سطح یک درصد داشته است.
طول شاخه زایا با ارتفاع ،تعداد شاخه زایا همبستگی ژنوتیپی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد دارد.
طول بلندترین شاخه رویا فقط با تعداد شاخه رویا همبستگی ژنوتیپی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد دارد و با ارتفاع ،تعداد شاخه زایا همبستگی منفی ومعنی داری در سطح یک درصد دارد.
تعداد شاخه زایا با ارتفاع همبستگی ژنوتیپی مثبت و معنی داری در سطح یک درصد دارد.و با تعداد شاخه رویا همبستگی منفی و معنی داری در سطح یک درصد دارد.