دانلود پایان نامه درباره شرکت های سرمایه گذاری و تکنولوژی اطلاعات

عدم قطعیت در پروژه
NO
شکل 1- 2 مراحل ارزشگذاری پروژه با استفاده از اختیار
شکل 1- 2 مراحل ارزشگذاری پروژه با استفاده از اختیار
Widget not in any sidebars

1-5- نوآوری تحقیق
1 . در این تحقیق برای اولین بار مفهوم اختیار آسیایی واقعی معرفی شده است. مدل اختیار آسیایی با تعریف دنیای واقعی و شرایط حاکم بر آن توجیه شده و در پروژه ای واقعی پیاده سازی شده است.
2 . با توجه به مورد مطالعه در این تحقیق اختیار در نظر گرفته شده، اختیار انتخاب می باشد. برای ارزشگذاری اختیار چندگانه (انتخاب) آسیایی، بررسی روش های ارزشگذاری اختیار آسیایی انجام شده و روش محاسبه ارزش به کمک درخت انبوه برای این هدف در نظر گرفته شد.
3 . در این پژوهش به منظور مقایسه نتایج و تکمیل مدل از روش اختیار با میانگین بازگشت کننده استفاده شده است. به نظر می رسد تاکنون مدل اختیار انتخاب با میانگین بازگشت کننده مورد بررسی قرار نگرفته شده باشد.
1-6- ساختار گزارش تحقیق
این پژوهش در راستای دستیابی به اهداف ذکر شده در پنج فصل به نگارش در آمده است. فصل اول به منظور آشنایی اولیه و شناسایی هدف تحقیق بوده و سعی در روشن نمودن ابعاد تحقیق دارد. فصل دوم به مفاهیم اولیه مورد استفاده و مرور ادبیات موضوع می پردازد. در فصل سوم با توجه به اطلاعات بیان شده در فصل قبل به معرفی مدل پیشنهادی و مزایای آن خواهیم پرداخت. فصل چهارم با معرفی مطالعه موردی آغاز شده و با پیاده سازی مدل معرفی شده به تحلیل نتایج حاصل از پیاده سازی آن خواهد پرداخت. در بخش نهایی به نتایج تحقیق و پیشنهادات به منظور گسترش آتی در زمینه این مدل می پردازیم.
فصل دوم
مفاهیم تحقیق و مرور ادبیات

2-1- مقدمه
برای تصمیم گیری در زمینه انتخاب پروژه به منظور سرمایه گذاری، روش های متعددی وجود دارد. با توجه به منابع محدود سرمایه و تأثیر تصمیمات سرمایه گذاری در بقاء یا عدم بقاء سازمان، حساسیت در استفاده از روشی مناسب برای برآورد ارزش اقتصادی پروژه ها منطقی به نظر می رسد.
در این فصل با مرور کلی روش های ارزیابی اقتصادی پروژه ها، به بررسی ویژگی های روش اختیارات واقعی و روشهای محاسبه ارزش اقتصادی پروژه با روش اختیارات واقعی می پردازیم. بدین منظور در ابتدا با اختیارات در بازارهای مالی، تعاریف و دسته بندی های آن ها آشنا شده و ویژگی ها و مشخصات مؤثر در برآورد ارزش آن ها را معرفی می کنیم. سپس روش های محاسبه ارزش اختیار مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین در این فصل به انواع اختیارات در دنیای واقعی و موارد کاربرد آن ها پرداخته خواهد شد.

2-2- روشهای ارزیابی پروژه ها
مدیران اقتصادی هر روزه با مسأله تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری مواجه هستند. این تصمیم گیری ها می تواند شامل اجرای پروژه، تأخیر در انجام پروژه، کاهش یا افزایش ابعاد پروژه و یا ترک پروژه باشد. تصمیم گیرندگان همواره به دنبال روش ها و ابزاری به منظور برآورد هر چه بهتر و مناسب تر ارزش اقتصادی پروژه ها بوده اند. این روش ها می بایست بسته به مسأله مورد نظر و مشخصات خاص آن انتخاب شوند.
در اغلب موارد ارزیابی اقتصادی پروژه ها تنها به منظور برآورد سوددهی یا عدم سوددهی نمی باشد، بلکه برای مقایسه پروژه در برابر دیگر پروژه های ممکن و تخصیص بهتر سرمایه های محدود سازمان به کار می رود. امروزه اغلب شرکت های سرمایه گذاری برای افزایش سود خود پرتفوی از پروژه ها را (بیشتر در زمینه تکنولوژی اطلاعات و تحقیق و توسعه) به منظور بررسی ارزش اقتصادی مد نظر قرار می دهند و درنهایت دسته ای از پروژه ها با ارزش اقتصادی بیشتر را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند، در این حالت اهمیت روشهای ارزیابی اقتصادی پروژه ها و ارتقا آن ها محسوس تر خواهد بود.
برای محاسبه ارزش اقتصادی پروژه ها سه فاکتور تعیین کننده معرفی شده است : [46]
1 . ارزش جریان های مالی در طول عمر پروژه
2 . نرخ تنزیل استفاده شده برای تنزیل جریان های مالی آینده
3 . امکان انعطاف پذیری مدیریت در زمینه انتخاب و تعیین مسیر آتی پروژه در طول عمر پروژه
در واقع روش های ارزیابی را با نحوه برخورد با این معیار ها می توان سنجید.
2-2-1- روش های سنتی ارزیابی ارزش پروژه
منظور از روش های سنتی ارزیابی اقتصادی، روش هایی است که در آن ها تنها دو عامل (جریان های مالی و نرخ تنزیل) از سه عامل ذکر شده را مد نظر قرار می دهند و مقادیر جریان های مالی در آن ها ثابت می باشد. پایه اصلی این روش ها محاسبه ارزش جریان درآمدها و هزینه ها به صورت قطعی است؛ در واقع در این روش ها انعطاف پذیری مدیریت در زمینه انتخاب مسیر آتی پروژه نادیده گرفته می شود.