دانلود پایان نامه درباره شرایط آب و هوایی و جغرافیایی

2-3-مشخصات گیاهشناسی پنبه:
پنبه گیاهی است گلدار، دو لپه ای، از خانواده Malvaceae و از جنس Gossipium می باشد پنبه های زرعی همگی متعلق به چهار گونه زراعی پنبه از تیره Malvaceae، قبیله Gossipeae و جنس Gosypium می باشد، که ذاتا چندساله و گرمسیری بوده، ولی در حال حاضر به صورت گیاهی یک ساله با طول رشد حدودا 200 روز، به صورت درختچه ای کوچک با ارتفاع 60 الی 120 سانتی متر رشد می کند(خدابنده ، 1376-یزدی صمدی ، 1370 ) در بیش از 70 کشور جهان و در عرض های جغرافیایی 36 درجه عرض جنوبی تا 47 درجه عرضی شمالی کشت وکار می شود.(عالیشاه ، 1393 )
Widget not in any sidebars

ریشه پنبه مستقیم و با سرعت زیادی در اعماق خاک نفوذ می کند دارای یک ساقه اصلی که در محور آن برگ ها و شاخه های رویا مزایا تشکیل می شود و معمولا روی هر شاخه تعداد 8 برگ پنجه ای به طور متناوب قرار می گیرند.( خدابنده ،1369- خواجه پور، 1375 )
برگ های پنجه ای دارای 3 تا 5 کنگره می باشند و تقریبا بزرگ و عموما کرکدار هستند و معمولا دارای یک لایه سلول های نردبانی می باشند که 1/2 یا 1/3 میکرومترضخامت برگ ها را در برمی گیرند.(کوچکی ،1370 ) در انتهای دمبرگ و در زاویه داخل هر برگ دو جوانه دیده می شود یکی رویشی و دیگری زایشی است. جوانه زایشی تولید ساقه گل دهنده و رویشی تولید ساقه برگدار می نمایند. ( خواجه پور ،1375) گل ها در دو طرف شاخه های میوه دهنده ظاهر می گردند و توسط سه اندام برگ مانند به نام برچه احاطه شده است. روی این اندام ها (براکته) کاسه گل قرار گرفته که مرکب از 5 کاسبرگ نامنظم به هم پیوسته می باشد و جام گل از 5گلبرگ تشکیل شده که ممکن است رنگ های سفید، زرد و یا صورتی باشد. مادگی دارای 3 تا 5 برچه تشکیل شده این مادگی چند برچه ای بعدا تبدیل به غوزه می گردد و بر حسب تعداد برچه های مادگی غوزه ها هم به همان نسبت تعداد خانه مثلا 3 یا 4 یا 5 خانه ای خواهند بود که در هر غوزه پنبه معمولا 20-40 بذر تشکیل می گردد. (مرعشی و واقفی، 1353 )
تعداد پرچم ها زیاد بوده و به شکل لوله ای مادگی را احاطه می نمایند.(مرعشی و واقفی، 1353 ) با توجه به اینکه گل دادن بوته به تدریج صورت می گیرد رسیدن کلیه گل های بوته در یک زمان صورت نمی گیرد. در صورتی که روی بوته ممکن است تمام مراحل تشکیل گل، بارور شدن، ایجاد غوزه، رشد و رسیدن آن دیده شود برداشت محصول به این علت در چندین چین صورت می گیرد. (یزدی صمدی، 1370 )
گل دهی در پنبه 8 تا 11 هفته طول می کشد که از زمان کاشت بذر شروع شده و تا زمانی که رشد بوته به علت سرما متوقف نشده ادامه دارد. (مرعشی ،1353 )
میوه به صورت کپسول یا غوزه می باشد الیاف پنبه در زمان رسیدن غوزه ها از محل اتصال برچه ها باز شده و شکفته می شوند. (خواجه پور، 1375 ) مجموع الیاف و دانه های داخل غوزه را وش گویند (عالیشاه ،1393).
روی ساقه گل دهنده گل های پنبه به طور منفرد قرار گرفته و حدودا 3 روز پس از باز شدن گل گلبرگ ها چروکیده شده و می ریزند. لقاح به صورت خودگشنی است.
میزان دگرگشنی در این گیاه 30-50 درصد گزارش شده که به شرایط آب و هوایی، رقم و فعالیت حشرات که گرده را حمل می کنند بستگی دارد.
بر اساس مطالعات انجام شده توسط ویلیام و همکاران (1998) تشکیل میوه در پنبه بیش از گل دهی به طول روز حساس است. الیاف حدود 30 الی 40 درصد وزن کل وش (دانه+الیاف) را تشکیل می دهد و وزن هزار دانه پنبه 90 تا 160 گرم است.(خواجه پور
، 1375 – مرعشی، 1353)
دانه های پنبه تخم مرغی و یا گلابی شکل به طول 7 تا 12 میلی متر و عرض 4 تا 6 میلی متر هستند وزن هزار دانه پنبه 75 تا 170 گرم تغییر می کند. پوسته دانه ضخیم مثبت است و 25 تا 33 درصد وزن دانه پنبه را تشکیل می دهد. (عالیشاه ،1393 )
2-4-منشا ژنومی(ژنتیکی)گونه های پنبه :
پنبه گونه های وحشی زیادی دارد که همگی به جنس گوسیپیوم تعلق دارند و از نظر سیتولوژیکی به دو گروه دیپلوئید و تتراپلوئید تقسیم بندی می شود تاکنون 50 گونه مختلف (ژانگ و همکاران، در سال 2008 به 51 گونه اشاره کردند) در جنس گوسیپیوم شناسایی شده است که حدود 45 گونه دیپلوئید (2n=2x=26 و شامل ژنوم های از A تا K) و 5 گونه دیپلوئید (2n=4x=52 شامل ژنوم AD) است. گونه های پنبه معمولا بر اساس تشابهات کروموزومی در 8 گروه ژنومی دیپلوئید A)تا K) و یک گروه ژنومی تتراپلوئید ( AD ؛(AD)1 تا (AD)5 گروه بندی می شوند). (عالیشاه ، 1393 )
به نظر می رسد که منشا گونه ها از آفریقای استوایی بوده و از آنجا به سایر نقاط راه یافته اند. برخی از گیاه شناسان بر این عقیده اند که اصل این گیاه را از آفریقا و برخی هند و چین دانسته و بر این باورند که این گیاه از آفریقا به هندوستان و نهایتا به چین برده شده که در کشور اخیر به صورت گیاه زینتی کشت می شد. که پس از طی سال ها موفق شدند از الیاف آن پارچه و لباس تهیه نمایند. کشت پنبه برای استفاده از الیاف آن در حدود 3000 سال قبل از میلاد در پاکستان و حدود 5000 سال قبل از میلاد در مکزیک معمول بوده است. (عالیشاه ،1393(
منشاء گونه هایی با ژنومE , B , A F,آسیا و آفریقاست و تحت نام گونه های دنیای قدیم خوانده می شوند و منشاء گونه هایی که شامل ژنوم D هستند از آمریکاست و گونه های دنیای جدید خوانده می شوند. گونه های استرالیایی یا ژنوم K , G , C بر برخی منابع به عنوان پنبه دنیای قدیم و برخی دیگر نیز جزء پنبه های دنیای جدید گروه بندی کرده اند. پنبه های دنیای قدیم تقریبا دیررس اند و غوزه های آنها پس از رسیدن کاملا باز نمی شود طول الیاف آنها نیز کوتاه و حدود 12 تا 24 میلی متر و مقدار محصول شان کم است. (عالیشاه 1393 )
2-5-منشاء گونه های تتراپلوئید :
منشاء گونه های تتراپلوئید زراعی به 3000 سال قبل از میلاد برمی گردد عده زیادی از دانشمندان عقیده دارند گونه های تتراپلوئید پنبه از تلاقی
G.herbaceum (var× G.raimondii africanum) حاصل شده اند. به نظر آنان ابتدا G.barbadense در پرو تولید شد و پس از تمایز به مکزیک برده و پنبه آپلند (G.hirsutum) تولید شد. برخی نیز تلاقیG.arboreum × G.thurberi را منشا گونه های تتراپلوئید زراعی می دانند .
G.herbaceum(A1)× G.raimondii(D5)
2n=2x=26 2n=2x=26