دانلود پایان نامه درباره شرایط آب و هوایی و اثرات استرس

افزال و همکاران (2006) پژوهشی را برای بررسی کاهش اثرات استرس شوری در گندم بهاره بوسیله پیش تیمار با آبسیزیک اسید، سالیسیلیک اسید و اسکوربیک اسید انجام دادند آنها دریافتند که تنش شوری موجب کاهش معنی داری در پارامترهای رشد ریشه واندام هوایی در گندم بهاره می شود در حالی که بذو ر پرایمینگ شده در این آزمایش کاهش کمتری در مقایسه با بذور بدون تیما ر نشان دادند. در بین تیمار ها غلظت ppm 50 اسید سالیسیلیک و اسکوربیک اسید نسبت به دیگر تیمارها در شرایط تنش شوری در صد جوانه زنی سرعت ظهور گیاهچه, طول ریشه ووزن خشک بیوماس تولیدی بیشتری داشتند.
حسین و همکاران (2007) پژوهشی را برای بررسی اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و تنش شوری بر رشد گیاه ذرت انجام دادن تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشات آنان نشان داد که یک رابطه منفی ما بین پارامتر های رشد رویشی ومیزان اسید های آمینه وافزایش غلظت نمک در آب آبیاری وجود دارد در گیاهان تحت تنش شوری تیمار شده با محلول ppm 200 اسید سالیسیلیک در مقایسه با دیگر تیمارها فاکتورهای رشد در ذرت بهبود پیدا نمود وغلظت اسید های آمینه نیز افزایش یافت.
Widget not in any sidebars

آزمایشی به منظور بررسی تأثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) انجام شد نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد اثرات ساده و متقابل کلیه فاکتورها بر روی صفات درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه، ساقه چه و گیاهچه و نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه معنی دار بود. از بین سطوح سالیسیلیک اسید، پیش تیمار با غلظت 1 میلی مولار بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، وزن خشک ریشه چه، ساقه چه و گیاهچه را دارا بود و غلظت 5/1 میلی مولار بالاترین نسبت وزن خشک ریشه چه به ساقه چه را داشت (مرادی و رضوانی مقدم، 1389).
نتایج آزمایشی نشان داد خشکی باعث کاهش کلروفیل، محتوی نسبی آب، وزن تر و خشک علوفه و افزایش نشت یونی گردید. در مقابل، اسید سالیسیلیک سبب افزایش معنی دار کلروفیل، محتوی نسبی آب، وزن خشک علوفه و کاهش معنی دار نشت یونی گردید. نتیجه گیری می شود که اسید سالیسیلیک در غلظت 1/0 میلی مولار در رفع آسیب اکسیداتیو نقش دارد و قادر است به طور مؤثری باعث افزایش عملکرد ذرت شود (مهرابیان مقدم و همکاران، 1390).
آزمایشی روی اثر سالیسیلیک اسید و جیبرلیک اسید بر سرعت جوانه زنی بذر عدس انجام شد که نتایج حاصل نشان داد سالیسیلیک اسید و جیبرلین (به تنهایی) باعث افزایش درصد جوانه زنی بذر و سرعت جوانه زنی بذر گردید. در برهمکنش این دو هورمون فقط در تیمار 150 میکرومولار سالیسیلیک اسید همراه با 100 میکرومولار جیبرلین نسبت به شاهد افزایش معنی دار درصد جوانه زنی بذر مشاهده شد (محمدی و همکاران، 1388).
آزمایشی تحت عنوان اثر تنش خشکی و آبسیزیک اسید بیرونی بر تکوین گیاه کلزا به اجرا در آمد که نتایج نشان داد افزایش شدت چوبی شدن، کاهش ضخامت منطقه پارانشیم پوستی و بی آب شدن یاخته های پارانشیمی در ساقه و برگ گیاهان تحت تیمارهای سنگین آبسیزیک اسید مشاهده شد. تراکم روزنه ها کاهش یافت. در این پژوهش تسریع نسبی تکوین تخمکها و رویانهای تحت تنش خشکی و آبسیزیک اسید بیرونی نیز مشاهده شد (مجد و همکاران، 1385).
با توجه به بررسی منابع مشخص می شود که تنش خشکی بر روی گیاه اثر منفی گذاشته و با کاهش اجزای عملکرد در نهایت عملکرد نیز کاهش می یابد. سالیسیلیک اسید نیز با کاهش اثرات خشکی باعث افزایش عملکرد نسبت به شاهد می شود.

فصل سوم
مواد و روش ها
1-3- مشخصات محل اجرای آزمایش
این آزمایش بصورت گلدانی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان در 120 کیلومتری شمال شرقی شیراز در سال زراعی ( 1389-1390) به اجرا درآمد. . طول جغرافیایی ′19 و 53 شرقی درجه و عرض شمالی ′25 و 29 درجه شمالی، و ارتفاع از سطح دریا 1609 متر می باشد.
2-3- شرایط آب و هوایی
به طورکلی منطقه دارای آب و هوای نیمه خشک است. حداقل درجه حرارت در سال زراعی 1/2 و حداکثر 7/38 درجه سانتی گراد و متوسط حداقل و حداکثر درجه حرارت به ترتیب 9/7 و 31 درجه سانتی گراد بود.
3-3- مشخصات آزمون خاک
قبل از اجرای آزمایش نمونه برداری از خاک گلدان های مورد آزمایش انجام شد و جهت تجزیۀ خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک به آزمایشگاه ارسال شد که نتایج آن در جدول 1- 3 قابل مشاهده است. با توجه به جدول تجزیه خاک و از مثلث بافت خاک، بافت خاک نیز شنی رسی تعیین شد.
جدول 3-1- جدول تجزیه خاک مزرعۀ مورد آزمایش
%CLAY
رس %SILT
سیلت %SAND
شن N%
نیتروژن OC%
کربن Pppm