دانلود پایان نامه درباره شبیه سازی مونت کارلو و انحراف معیار

(4-1)
به طوریکه در آن به ترتیب نمایانگر ارزش دارایی در زمان t+1,t است. انحراف معیار به عنوان اندازه نوسان پذیری در نظر گرفته خواهد شد.
Widget not in any sidebars

شبیه سازی مونت کارلو :
بر اساس داده های تاریخی و یا ارزیابی مدیران می توان با روش شبیه سازی مونت کارلو جریان درآمدهای آینده را تخمین زد. در این روش با هر بار شبیه سازی می توان واریانس جدیدی بر اساس روش لگاریتم بازده برای جریان های آتی بدست آورد.
رویکرد جانشینی پروژه :
در این رویکرد شرکتی را با فعالیت و وضعیت مشابه شرکت مورد بررسی در نظر گرفته و نوسان پذیری درآمدها در آن شرکت را جانشینی برای نوسان پذیری ارزش پروژه مورد نظر قرار می دهند.
رویکرد جانشینی بازار :
مشابه روش قبل جانشینی برای برآورد جریان های مالی در نظر می گیرند. با این تفاوت که در این حالت سهام قابل معامله در بازار با جریان مالی مشابه با جریان مورد انتظار پروژه انتخاب می شود.
در این تحقیق با توجه به آن که پروژه مورد نظر یکی از خطوط فرعی تولید شرکت سایپا می باشد، نوسان پذیری را معادل با انحراف معیار به روش لگاریتم بازده، برای مقادیر ارزش سهام شرکت سایپا قرار دادیم .در واقع در این مدل قیمت های سهام شرکت در گذشته به عنوان جانشینی از ارزش پیش بینی شده برای جریان درآمدهای آینده استفاده شده است
این مقادیر از تاریخ 16/2/1380 تا تاریخ 9/12/1389 مورد بررسی قرار گرفته اند. در نتیجه مطابق معادله زیر نوسان پذیری بدست آمده بر تعداد روزهای کاری در این فاصله زمانی تقسیم شده است.
(4-2)
در نهایت مقدار پارامتر نوسان پذیری در محاسبات ارزش اختیار در این تحقیق معادل 38 % سالانه محاسبه شده است.
4-3-2- محاسبه ارزش دارایی اولیه
ارزش دارایی اولیه در هر اختیار واقعی برابر ارزش فعلی خالص بدست آمده در ازای انجام پروژه می باشد. برای محاسبه ارزش فعلی خالص نرخ تنزیل نقش تعیین کننده ای دارد. در این تحقیق برای تنزیل ارزش جریان های مالی آتی از نرخ تنزیل صنعت که مورد استفاده شرکت سایپا می باشد استفاده شده که برابر 20 % سالیانه می باشد.
ارزش فعلی خالص این پروژه با احتساب 10 سال طول عمر پروژه و نرخ تنزیل 20 %، برابر با 186747 میلیون ریال برآورد شده است.
4-3-3- محاسبه نرخ بهره بدون ریسک
در محاسبه ارزش اختیار برای نرخ تنزیل از نرخ بهره بدون ریسک استفاده می شود. نرخ بهره بدون ریسک را می توان معادل سود بهره بانکی در نظر گرفت چون اغلب فرض بر آن است که امکان نکول بانک در پرداخت با ارز داخلی ناچیز است. در نتیجه در این تحقیق از نرخ بهره بانکی طولانی مدت در ایران استفاده شده که معادل 17 % می باشد.
4-3-4- محاسبه ضریب بازگشت به میانگین
برای محاسبه ضریب بازگشت به میانگین روشهای مختلفی از جمله برآورد ماکزیمم احتمال درست نمایی و روش های رگرسیونی معرفی شده اند. روش رگرسیونی به لحاظ سادگی دارای مزیت بوده و جواب مؤثر دارد.
برای محاسبه این پارامتر در مدل از روش رگرسیون استفاده شده است. در این روش داریم :
(4-3)
(4-4)
(4-5)
به طوریکه در آن ضریب راندگی، Xt ارزش دارایی در زمان t و میانگین دارایی در طول زمان می باشد.[1