دانلود پایان نامه درباره زمان بندی و هیدرولیک

در اثر افزایش کشش نخ تار ، پل تار به سمت پایین حرکت می کند و حرکت آن از طریق اهرم های 2 و4 و5 به اهرم 7 منتقل می شود .
در نتیجه حرکت اهرم 7 ، غلتک 8 در مسیر برآمدگی A از قسمت 10 کلاج حرکت می کند . در نتیجه حرکت محوری به قسمت 11 کلاج منتقل می شود . این حرکت از طریق چرخ دنده حلزونی 11a به چرخ دنده های 12 و 13 و 14 و سپس به چله تار 9 منتقل می شود
3-4- باز کننده نخ تار به صورت متناوب به وسیله دیسک های اصطحکاکی
Widget not in any sidebars

3-9-2- مکانیزم های باز کننده نخ تار به صورت متناوب با محرکه الکتریکی
ج ) مکانیزم های باز کننده نخ تار به صورت متناوب با محرکه الکتریکی این مکانیزم در شکل 28 نشان داده شده است . کشش نخ تار به وسیله پل تار که روی فنر 2 سوار شده است ، احساس می شود . در هنگام افزایش کشش تار و حرکت پل تار ، جریان توسط کنتاکتور 10 برقرار می شود و توسط کلید 3 موتور الکتریکی شماره 9 شروع به کار می کند و این حرکت از طریق چرخ دندنه های 5 و 6 و 7 و 8 به غلتک نخ تار شماره 4 منتقل می شود .
3-9 – 3- مکانیزم های باز کننده نخ تار با چرخش پیوسته غلتک نخ تار
3-9-3-1- مکانیزم باز کننده نخ تار با کنترل سرعت متغیر
این مکانیزم در شکل 3-5 نشان داده شده است . قسمت کنترل سرعت متغیر شامل یک تسمه از جنس منسوج و با پوشش لاستیکی است ( 3 ) و دوپولی است . دیواره های پولی ها به شکل مخروطی است و تسمه در تماس با دیواره های ( 2a , 4a) یا ( 4b,2b) می باشد و پولی ها از طریق شافتهای مربوطه حرکت محوری دارند . از طریق حرکت پل تار ( در اثر افزایش کشش نخ تار ) و اهرمهای مربوطه و سپس قسمت کنترل سرعت متغیر ، غلتک نخ تار با سرعت بیشتری می چرخد ، در اثر کاهش قطر غلتک نخ تار تسمه روی شعاع 2a قرار می گیرد و در نتیجه سرعت چرخش غلتک نخ تار بیشتر می شود .

3-5- مکانیزم باز کننده نخ تار با کنترل سرعت متغیر
از انواع دیگر مکانیزمهای باز کننده نخ تار از نوع چرخش پیوسته غلتک نخ تار می توان از نوع دیسک های اصطکاکی قابل تنظیم و نوع هیدرولیکی نام برد .
3-10-پل تار
وقتی که صفحه نخ های تار برای تشکیل دهنه باز می شوند . طولی از نخ تار که بین دو نقطه A,B افزایش می یابد . بوسیله طول h و معادله زیر بدست می آید :

دهنه را به صورت متقارن در نظر می گیریم :Z1=Z2
پس داریم :
مقدار ارتفاع z برای وردهای 11 و 12 در دیاگرام زمان بندی I در شکل 31 نشان داده شده است . منحنی کشش تار در دیاگرام II نشان داده شده است . مینیمم کشش در نقطه k مطابق با زمان هم سطح شدن وردها می باشد .
در هنگام دفتین زدن کشش وارده به نخ های تار ماکزیمم است و در شکل با نقطه G نشان داده شده است .
نوسان پل تار توسط تار توسط بادامک صورت می گیرد و مطابق با معادله ∆h = f(-z) می باشد . میزان پایین آمدن پل تار در ارتباط با ارتفاع وردها می باشد . در دیاکرام III از شکل نشان داده شده و منحنی کشش تار بر حسب تئوری در دیاگرام IV نشان داده شده است .

Share this post

Post navigation

You might be interested in...