دانلود پایان نامه درباره رگرسیون گام به گام و ضرایب همبستگی


Widget not in any sidebars

در مطالعه انجام شده مقایسه میانگین صفات نشان داد که صفت تعداد غوزه در بوته در سطح آماری یک درصد تفاوت معنی داری از خود نشان داد(جدول4-1). رقم گیزا با 42 عدد، بیشترین تعداد غوزه در بوته را داشته و همچنین رقم اولتان با 7/11 و نامبر 200 با 8/11 کمترین تعداد غوزه را دارا بود (جدول4-4). در مطالعات الراوی (1986 )، تاثیر مستقیم و زیاد صفت تعداد غوزه در بوته بر عملکرد گزارش شده است. تعداد غوزه در بوته از جمله صفاتی است که شدیداً تحت تاثیر شرایط محیطی قرار می گیرد و بر عملکرد تاثیر می گذارد. بعد از انجام عمل گرده افشانی، رشد غوزه آغاز می گردد. تحت شرایط مطلوب 50 روز پس از عمل گرده افشانی غوزه باز می شود.رسیدگی غوزه طی سه مرحله صورت می گیرد مرحله اول مرحله بزرگ شدن می باشد که معمولاً 3 هفته طول می کشد. در این مدت زمان، الیاف تولید شده روی دانه طویل می شود و به حداکثر میزان رشد خود می رسند و همچنین در این دوره الیاف ایجاد شده ساختار لوله ای و نازکی دارند که شبیه پوشال بسته بندی شده می باشند. هر تار پنبه از طویل شدن یک سلول اپیدرمی پوشش دانه ایجاد می شود.
الیافی که طی این مرحله تولید شده اند حساس به شرایط محیطی می باشند.عواملی مانند کمبود آب و مواد غذایی و افزایش دما می تواند باعث کاهش طول تار شوند. مرحله دوم معمولاً چهار هفته بعد از گلدهی آغاز می شود در این مرحله دومین دیواره آن ها تشکیل و طویل شدن الیاف متوقف می شود. در هر 24 ساعت، الیاف طویل شده سلولز ته نشین و فضاهای خالی الیاف با این ماده انباشته می گردد. مرحله سوم زمانی آغاز می شود که غوزه به حداکثر وزن و اندازه را کسب کرده باشد و طی این دوره الیاف و دانه، بالغ و رسیده گردیده و غوزه باز می شود. خشک شدن دیواره کپسول غوزه منجر به خشک شدن سلولهای مجاور شکاف پشتی آن می گردد و زمانی که سلولهای اطراف شکاف ها خشک شدند دیواره کپسول خرد شده و غوزه باز می شود. در شرایط شمال کشور به دلیل تعداد کم آبیاری اثر سوء آبیاری بارانی بر افزایش ریزش گل به شدت کاهش یافته و حتی قابل اغماض است. بنابراین در شرایط اقتصادی ایران آبیاری بارانی به عنوان روش مناسب آبیاری تحت فشار برای افزایش و راندمان آبیاری توصیه می گردد تا تدریج شرایط لازم برای تجهیز مزارع به سیستم قطره ای فراهم شود .
مهلا و سینگ در سال 1998 ضرایب همبستگی را بین 19 هیبرید پنبه بررسی نمودند و نتیجه گرفتند که عملکرد پنبه دانه همبستگی مثبت و معنی داری با تعداد غوزه قابل برداشت در گیاه دارد.ارشاد و همکاران 1993 چهار رقم پنبه را مورد بررسی قرار دادند. در این بررسی ارتفاع گیاه، تعداد غوزه در گیاه و تعداد شاخه زایا دارای همبستگی مثبت با عملکرد پنبه دانه در گیاه دارد.
اونای و همکاران 1997 با تجزیه رگرسیون گام به گام نیز صفت تعداد بذر در غوزه را مهمترین صفت در افزایش عملکرد معرفی کردند.
دسالن و همکاران 2009 همبستگی بین عملکرد و اجزاء عملکرد را در 15 دورگ نسل اول پنبه آپلند که از تلاقی های دای الل بدست آمده بودند را ارائه نمودند. نتایج بدست آمده نشان داد که عملکرد بوته از نظر آماری به طور معنی داری با صفات تعداد غوزه درگیاه، وزن تک غوزه، عملکرد الیاف، در صد الیاف شاخص الیاف همبستگی داشته و در بین آنها همبستگی عملکرد با وزن الیاف 89 درصد حداکثر و با تعداد غوزه در گیاه 38 درصد حداقل مقدار ها را به خود اختصاص داده اند.
4-1-7-صفت وزن 30 غوزه :
صنعت وزن 30 غوزه از اجزای عملکردی است که می تواند تحت تاثیر ژنتیکی و محیطی قرار گیرد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس در سطح آمارری یک درصد تفاوت معنی داری را نشان داده است (جدول4-1). رقم بختگان با 5/200 و برگ پهن برگ قرمز با 4/202 سنگین ترین غوزه ها را داشتند. و ارقام گیزا با 9/105،ترمز 14 با 3/108 و بار بادنس 5/111 (همگی از گونه باربادنس) دارای سبک ترین غوزه ها بودند (جدول4-4).
اندازه غوزه از اجزای مهم عملکرد پنبه است که با عملکرد همبستگی منفی دارد (هاوکینز 1993 ). زیرا افزایش اندازه غوزه با کاهش تعداد غوزه در واحد سطح بدست می آید. کاهش یا افزایش اندازه غوزه تحت تاثیر عوامل مختلف قرار دارد تنش رطوبتی ( ترنر، 1979 )، تراکم گیاهی بالا ( پییلز، 1996 ) و گلدهی آخر فصل قرار می گیرد.
تعداد غوزه به همراه وزن غوزه از اجزای عملکرد پنبه می باشد دراین باره خواجه پور (1375 ) بیان داشت که عملکرد پنبه با تعداد غوزه و وزن غوزه همبستگی دارد ولی ارتباط بین عملکرد با تعداد غوزه بیشتر از وزن غوزه است و تعداد غوزه در متر مربع بیشترین تاثیر روی عملکرد پنبه نسبت به وزن غوزه دارد و بعد از آن تعداد دانه در غوزه و مقدار الیاف در غوزه تاثیر دارد( کوین واسمیت، 1997 ).
4-1-8-درصد کیل :
مقایسه نتایج میانگین داده ها بیانگر آن است که تیمار ها در سطح آماری یک درصد اختلاف معنی داری از خود نشان دادند(جدول4-1). رقم ورامین با مقدار 2/42 از بیشترین درصد کیل برخوردار بوده و ارقام گیزا با 9/33 و رقم بار بادنس با 7/33 درصد کمترین مقدار کیل را داشتند(جدول4-4). بطور کلی عملکرد الیاف در واحد سطح حاصل ضرب چند جزء می باشد که اجزای عملکرد نامیده می شود. این اجزا در پنبه شامل تعداد گیاه در واحد سطح، تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه و وزن الیاف بر دانه می باشد.
4-1-9-طول الیاف :
از صفات کیفی موثر در صنعت نساجی طول تاراست. نتایج مقایسه میانگین تیمارها تفاوت معنی داری را در سطح آماری یک درصد نشان داده است(جدول4-2).مقاسه میانگین ها به روش آزمون چند دامنه ای دانکن در سط آماری پنج درصد نشان داد که رقم گیزا از گونه باربادنس با 55/32 بیشترین طول الیاف را دارا بود و رقم بلی ایزوار با 25/26 و رقم اکرا برگ قرمز با 26 کمنرین طول الیاف را داشتند (جدول4-4).
علاوه بر هزینه های مرتبط با تولید، سودمندی بیشتر پنبه کاران نه تنها به وسیله عملکرد بلکه بوسیله کیفیت الیاف تعیین می گردد. از آن جایی که ارزش پنبه استحصالی بدون کاهش عملکرد به کیفیت الیاف مرتبط است که خود وابسته به عوامل زیادی شامل قیمت پنبه و مرغوبیت الیاف می باشد که خود سالیانه تغییر می کند. طول تار همیشه در صنایع از اهمیت برخوردار بوده و از زمان ابداع تکنولوژی نساجی پنبه در سال 1970 میکرونری و استحکام هر دو از اهمیت نسبی در مقایسه با سایر شاخص هایی کیفی برخوردار شدند ( دئوسن، 1986 ). آهو جا و همکاران 2006 همبستگی های صفات را در هیبرید های آپلند که بر اساس کیفیت الیافشان دسته بندی شده بودند را ارائه نمودند این محققین در مطالعه خود هیبرید های نسل اول را بر اساس طول و مقاومت الیاف به سه دسته تقسیم نمودند. دسته اول شامل ده هیبرید بود که همگی دارای استحکام الیاف پایین ( کمتر از 20 گرم برتکس ) و طول موثر الیاف بلند ( بیشتر از 28 میلی متر ) بودند و دسته دوم شامل 10 هیبرید با استحکام بالا ( بیشتر از 24 گرم بر تکس) و طول الیاف بلند ( بیشتر از 28 میلی متر ) شدند و دسته سوم شامل 20 هیبرید بود که دارای هر دو خصوصیت دسته اول و دسته دوم بودند. به دنبال آن همبستگی برای هر یک از دسته ها جداگانه محاسبه شدند نتایج بدست آمده نشان داد که در صد الیاف با عملکرد در هیچ یک از دسته ها همبستگی معنی داری نشان نداد و این همبستگی در دسته اول منفی و دو دسته دیگر مثبت بود. همبستگی عملکرد با صفات طول و استحکام الیاف در هیچ یک از دسته ها معنی دار گزارش نگردید. این محققین نتیجه گرفتند که همبستگی بین صفات همراه با تغییرات در مواد ژنتیکی جهت اجرا و طراحی برنامه اصلاحی موفق سودمند خواهند بود.
4-1-9-یکنواختی الیاف :
درصد یکنواختی الیاف یکی دیگر از صفات موثر در صنعت ریسندگی می باشد. در بعضی از مواقع عدم تلقیح برخی تخمک ها باعث تولید گره می شود که کاهش یکنواختی الیاف و ایجاد اشکال در ریسندگی را به دنبال دارد.نتایج بررسی انجام شده نشان داد که صفت یکنواختی الیاف در سطح آماری یک درصد از نظر جدول محاسباتیf معنی دار بود ( جدول 4-2). همچنین مقایسه میانگین داده ها به روش دانکن نشان داد که رقم گیزا با 30/88 یکنواخت ترین الیاف را داشت و رقم بلی ایزوار با 07/84 و رقم اکرابرگ قرمز با 17/83 دارای کمترین مقدار یکنواختی بودند (جدول4-4).
میزان هم شکلی و یکنواختی در الیاف پنبه هر چه بالا تر باشد. شاخص یکنواختی الیاف حاصله بیشتر شده و ضایعات نخ تولید شده در صنایع نساجی کمتر می شود و در نهایت نخ و پارچه بهتری تولید خواهد شد.
4-1-10-ظرافت الیاف :
از جمله مهمترین خصوصیات پنبه ظرافت است که بطور غیر مستقیم در درجات میکرونری بیان می شود الیاف با میکرونری پایین الیاف ظریف تری به شمار می آیند که از آن در تولید پارچه های گران قیمت و ظریف استفاده می شود. هر چه الیاف ظریف تری موجود باشد، پارچه های تولیدی دارای لطافت بیشتری خواهد بود و بر عکس کم بودن ظرافت الیاف باعث کاهش کیفیت الیاف و کاهش خاصیت رنگ پذیری آنها می شود. توجه به این نکته که هر چه میزان پارامتر ظرفیت الیاف کوچکتر باشد نشان از ظرف تر بودن الیاف دارد و با افزایش شاخص ظرافت، الیاف ضخیم تر خواهد بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمار های بررسی شده در صفت ظرافت تفاوت آماری معنی داری در سطح یک درصد مشاهده شده(جدول4-2). رقم سپید2 با 17/5 خشن ترین الیاف و رقم ساحل با 05/4 ظریف ترین الیاف را دارا بودند (جدول4-5).
4-1-11-استحکام تار :
از جمله صفات کیفی موثر در صنعت نساجی و تولید پارچه های بادوام استحکام تار می باشد که خود متاثر از عوامل ژنتیکی و محیطی نظیر رطوبت نسبی هوا می باشد. این ویژگی نشان دهنده مقاومت الیاف در برابر عملیات مکانیکی بوده و نخ ها یی که دارای استحکام بیشتر باشند در برابر پاره شدگی، استقامت بیشتری از خود نشان داده و دوام بیشتری خواهند داشت. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داده است که صفت استحکام تار در سطح آماری یک درصد معنی دار بود (جدول4-2). رقم ترمز 14 با 72/38 بیشترین استحکام الیاف را دارا بوده و ارقام اولتان با 40/30 و نامبر 200با 67/29 و رقم تابلا دیلا با 35/29 و رقم 35sb با 77/29 و رقم بلی ایزوار با 05/29 و اکرا برگ قرمز با 27/29از کمترین مقدار استحکام الیاف برخوردار بودند (جدول4-5).