دانلود پایان نامه درباره دلایل عمده استفاده از و ارزیابی اقتصادی


Widget not in any sidebars
گام 5 آیا ارزش پروژه از فرایند میانگین بازگشت کننده پیروی می کند؟
فرض اولیه در محاسبه ارزش اختیار پیروی قیمت ها از فرایند تصادفی هندسی براونی می باشد. در دنیای واقعی در بعضی از موارد تغییرات قیمت دارایی ها از فرایند میانگین بازگشت کننده پیروی می کنند. سئوال مهم در این بخش کاربرد مدل اختیار آسیایی واقعی در مواردی است که قیمت ها از فرایند تصادفی میانگین بازگشت کننده پیروی می کنند. باید دید آیا در این حالت نیز می توان از اختیار آسیایی واقعی بهره برد و آیا نتایج حاصل از ترکیب این دو روش برای ارزش گذاری اختیارات واقعی قابل قبول می باشند؟
در ادامه به توضیح کامل محاسبه اختیار با فرایند تصادفی میانگین بازگشت کننده می پردازیم همچنین محاسبه ارزش اختیار در حالت میانگین بازگشت کننده در اختیار ساده و اختیار آسیایی در بخش بعد انجام خواهد شد. نتایج بدست آمده از حل مدل برای نتیجه گیری و پاسخ به سئوالات فوق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
3-5- محاسبه اختیار با میانگین بازگشت کننده
همانطور که در فصل قبل مشاهده کردیم، بسیاری از قیمت ها در دنیای واقعی از حرکت میانگین بازگشت کننده پیروی می کنند. در این حالت اگر روند قیمت ها با حرکت براونی هندسی تخمین زده شوند، محاسبات انجام شده برآورد دست بالایی از نوسان پذیری قیمت ها خواهند داشت و میزان ارزش اختیار به طور غیرواقعی بالا تخمین زده خواهد شد.[24]
هدف استفاده از حرکت میانگین بازگشت کننده در این مدل مقایسه ارزش اختیار بدست آمده با مدل میانگین بازگشت کننده و مدل اختیار آسیایی- آمریکایی می باشد. زیرا در هر دو این مدل ها هدف برآورد منطقی تر میزان نوسان پذیری و جلوگیری از برآورد دست بالای این پارامتر می باشد.
برای محاسبه ارزش اختیار با حرکت میانگین بازگشت کننده از مدل ارائه شده توسط هان و دایر (2008) استفاده خواهد شد. این مدل ارزش اختیار را با کمک درخت دو جمله ای و با فرض پیروی قیمت ها از فرایند میانگین بازگشت کننده محاسبه می کند.
در مدل درخت دوجمله ای میانگین بازگشت کننده تمامی مراحل مانند درخت دوجمله ای ساده می باشد، تنها با این تفاوت که میزان احتمال حرکت رو به بالا یا پایین در هر گام متفاوت بوده و با استفاده از معادله 3-5 محاسبه می شود. در این معادله Pt معادل احتمال حرکت رو به بالا می باشد.
(3-5)
در این معادله t بیانگر زمان، σ پارامتر نوسان پذیری، ارزش دارایی در نقطه t، میانگین ارزش دارایی از زمان صفر تا زمان t و ضریب راندگی میانگین بازگشت کننده می باشد.
3-5-1- اختیار آسیایی با میانگین بازگشت کننده
همانطور که در بخش های قبل بیان شد مدل اختیار آسیایی و مدل اختیار با میانگین بازگشت کننده هر دو موجب کاهش میزان نوسان پذیری و در نتیجه کاهش ارزش اختیار می شوند. سئوال مهم در این رابطه نحوه ارزش گذاری اختیار با مدل اختیار آسیایی در صورت پیروی قیمت ها از فرایند تصادفی میانگین بازگشت کننده می باشد. در این صورت ارزش اختیار چه تغییری می کند؟ و در مدل ترکیبی تغییرات در ارزش اختیار از کدام یک از این مدل ها پیروی می کند؟ (ارزش کدام یک مسلط می باشد)
به منظور این بررسی هر دو این مدل ها به صورت تنها و بعد ترکیب آنها محاسبه شده است. در فصل بعد با اجرای مدل و محاسبه نتایج به تفصیل به سئوالات فوق خواهیم پرداخت.
3-6- جمع بندی
در این فصل به بررسی مدل پیشنهادی پرداخته شد، همانطور که پیش تر نیز بیان شد مدل مورد استفاده در این تحقیق اختیار آسیایی- آمریکایی چندگانه واقعی می باشد. برای تشریح مدل ابتدا دلایل عمده استفاده از اختیار آسیایی در دنیای واقعی را بیان کرده و اختیار آسیایی- آمریکایی را تشریح کردیم. سپس به روش حل این نوع اختیار و حل مثال عددی برای آن پرداخته و روش حل اختیار چندگانه بر روی این مدل را تبیین نمودیم.
با توجه به آن که یکی از موارد تمرکز در این پژوهش مدل اختیار با حرکت میانگین بازگشت کننده می باشد، به روش حل درخت دوجمله ای مدل میانگین بازگشت کننده نیز در این فصل پرداخته شد.
در فصل بعد با معرفی مطالعه موردی به تحلیل نتایج خواهیم پرداخت.
فصل چهارم
معرفی مطالعه موردی و پیاده سازی و تحلیل مدل
4-1- مقدمه
برای تکمیل و نتیجه گیری از مدل ارائه شده در فصل قبل، در این بخش اختیار آسیایی- آمریکایی چندگانه برای ارزیابی اقتصادی یک پروژه به کار خواهد رفت.
در هر مدل پیشنهادی دلایل ارائه مدل، خواص آن و مقایسه مدل جدید با مدل های مشابه حائز اهمیت می باشد. در فصول گذشته به ماهیت و دلایل اعتبار مدل پیشنهادی در این تحقیق پرداختیم، حال در این فصل به پیاده سازی مدل و نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت.
در این فصل سه حالت مختلف از روش حل اختیار چندگانه (گسترش، تعویض و انقباض) مورد بررسی قرار گرفته و در انتها ارزش های بدست آمده از هر کدام از این روش ها مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. این روش ها عبارتند از :
1 . روش اختیار آمریکایی چندگانه
2 . روش اختیار آسیایی- آمریکایی چندگانه
3 . روش اختیار آمریکایی چندگانه با حرکت میانگین بازگشت کننده
4-2- صنعت خودرو سازی