دانلود پایان نامه درباره جغرافیایی و سازگاری

دانلود پایان نامه

A1D5
G.hirsutum2(A1D5)

 • 2n=4x=52
  2-6-گونه های زراعی پنبه:
  از بین انواع گونه های پنبه 4 گونه از جنس گوسیپیوم می باشند که به دو گونه دیپلوئید از دنیای قدیم ودو گونه تتراپلوئید از دنیای جدید تعلق دارند. این 4 گونه عبارت اند از: 1-گونه هیرسوتوم 2-گونه باربادنس 3-گونه هرباسئوم 4-گونه آربورئوم
  گونه باربادنس و هیرسوتوم بیشترین سطح کشت پنبه در سطح جهان را به خود اختصاص می دهند قریب به 85 درصد که به پنبه های دنیای جدید نیز معروف اند. و دو گونه هرباسئوم و آربارئوم که به آنها پنبه های دنیای قدیم یا پنبه های آسیایی نیز می گویند در سطحی کمتر از 8 درصد در آسیا و آفریقا کشت و کار می شوند. (عالیشاه ،1393)
  Gossypium hirsutum2-6-1- :
  پنبه ای است تتراپلوئید (2n=52) که اصطلاحا به آن پنبه آمریکایی یا پنبه آپلند نیز می گویند منشاء آن آمریکای مرکزی می باشد و از این منطقه به سایر نقاط جهان پراکنده شده است و در سال 1763 شناسایی شده است و در بیش از 85 درصد سطح کشت و تولید جهانی پنبه به این گونه اختصاص دارد.
  این گونه شامل دست کم 7 نژاد است: Latifolium, Punctatum, Plameri, Marie-galante, Morilli, Rich mondi, Yukatenense که بین نژادهای یاد شده Latifolium نژاد غلب این گونه محسوب می شود. که در سراسر جهان پراکنده و کشت می شود.
  از اختصاصات مهم این گونه عملکرد بالا، طول الیاف متوسط و سازگاری وسیع می توان اشاره نمود.
  این گونه از ترکیب ژنوم های A , D حاصل شده است. (عالیشاه،1393)
  G.herbaceum(A1)× G.thurberrii(D1)
  2n=2x=26 2n=2x=26
  A1D1
  G.hirsutum (A1D1)
  2n=4x=52
  در آمریکا 4 تیپ مختلف از این گونه به نام های آکالا،دلتا(دلتا پاین و استونویل)،پلاین(پی ماستر)و کوکر (شرقی)کشت می شود.
  Gossypium barbadense2-6-2- :
  پنبه ای تتراپلوئید (2n=52 )است که اصطلاحا به آن پنبه پایما ،سی آیلند پنبه تانگوئیش، پنبه پروئی، پنبه مصری و یا پنبه الیاف بلند اطلاق می شود و در سال 1753 شناسایی شد .کمتر از 7 درصد از کل تولید جهانی پنبه به این گونه اختصاص دارد دارای الیاف بلند و ظریف است و طبق نظریه و اویلوف (1951 ) منشاء این گونه آمریکایی جنوبی (پرو) است .
  این گونه نسبت به پنبه های آپلند به تنش های زنده و غیر زنده (خشکی) حساسیت بیشتری بروز می دهد . این گونه شامل دو نژاد Braziliens یا پنبه قلوه ای Darwinii ارقام زراعی G.barbadense نژاد Braziliens تعلق دارند
  منشاء گونه G.barbadense بر اساس مطالعات سیتولوژیکی و جغرافیایی به صورت زیر پیشنهاد شده است .
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.