دانلود پایان نامه درباره تولید ترکیبی و حمل و نقل

2-37- استفاده غیر ممکن نخ برای الیاف تار ممکن شده است.

2-38 – حاشیه ماشین های بافندگی ایرجت استفاده شده به صورت الیاف تار را نشان می دهد.
موقع تولید شبکه های بافته مخصوص، امکان تعبیه فرایند بافندگی فنی محصول ویژه یکی از مزایای قابل توجه ماشین های بافندگی دوار چند فاز است. دو نمونه از محصولاتی که برای آن کاربرد ماشین بافندگی جدید در خط فنی مفید است عبارتند از:
نخ دی لاستیک که ساختار ضعیف شان باعث خیلی سخت شدن حمل و نقل شان می شود. در عوض ماشین بافندگی دوار چند فاز که در خط تولید قرار گرفته، می تواند به راحتی به صورت یک لینک الاستیک باند تشکیل نخ تایر را فراهم کند.
تقویت با شبکه های بافته به صورت نتیجه تولید ترکیبی می باشد.ومزایای مذکور این ماشین ها در اینجا از اهمیت زیادی برخوردارند
Widget not in any sidebars

ساختارهای بافته شده با ماشین بافندگی خاب ماشین های بافندگی کلاسیک برای تولید پارچه های بافته خابی همچون پارچه های حوله ای استفاده شده است.
یک مدل از این ساختار پارچه های ماشینی خاب در شکل 2-39 نشان داده شده است. برای تولید این ساختار از دو نوع دیسک تشکیل دهنده استفاده کردیم.
2-20- بافت پارچه های دولا
یکی از تست های صورت گرفته برای بررسی موارد زیر در نظر گرفته شده بود.
احتمال دوبرابر سازی ظرفیت کار ماشین بافندگی دوار چند فاز با تولید پارچه ماشینی به صورت پی در پی روی دو پلان (شکل های 2-40 و 2-41)
احتمال بافت پارچه دولا (شکل های 2-42 و 2-43 و 2-44)
شکل 2-40 مورد اول نشان می دهد دو پارچه بافته به صورت همزمان مستقل از مواد خام و ضخامت بافته شده اند. تنها دو نوع دیسک تشکیل دهنده برای بافت این دو نوع پارچه استفاده شده بود. برای تولید ساختارهای دولا، که در آن کل الیاف تار پائین تر با پودهای بالایی در هم بافته شده اند از دو نوع دیسک تشکیل دهنه استفاده شده بود. (شکل 2-43).
مرحله دوم بررسی ما، تولید یک پارچه دولا با بخیه مرکزی بود که در آن یک تار ویژه به صورت یک در میان پودهای بالایی و پائینی درهم بافته شده بود.
شکل 2-42 بخشی از چرخنه بافندگی یک ماشین بافندگی دوار چند فاز را نشان می دهد که برای تولید پارچه های دولا در نظر گرفته شده و در آن لایه ها توسط تار اضافه ای به هم متصل شده اند. برای سادگی دیدن وضوح بهتر ساختار دستگاه و دیسک های افزاینده تراکم پود، پودها تهویه شدند و نزدها تحت در این تصویر نشان داده نشدند.

2-39- ساختار بافته شده با ماشین خاب a) مدل Oo نخ تار خاب، Oz نخ تار زمینه پارچه، Wz (انتهای زمینه b) پارچه حوله ای بافته شده.

2-40- شکل شماتیکی دو نوع پارچه مستقل بافته شده می باشد.