دانلود پایان نامه درباره تداومی و تناوبی و تمرینات هوازی

دانلود پایان نامه
 • 4-3-4. فرضیه ی سوم 64
  4-3-5. فرضیه‌ی چهارم 65
  4-3-6. فرضیه‌ی پنجم 66
  4-3-7. فرضیه‌ی ششم 67
  فصل پنجم: نتیجه‌گیری 68
  5-1. مقدمه 69
  5-2. خلاصه تحقیق 69
  5-3. بحث و بررسی فرضیه‌ها 70
  5-4. نتیجه‌گیری نهایی 72
  5-5. پیشنهادات برخاسته از تحقیق 72
  5-6. پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 72
  فرم رضایت نامه 73
  فهرست منابع 74
  الف: منابع فارسی 74
  ب: انگلیسی 76
  Abstract 79

  چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر توان هوازی و ترکیب بدن دختران غیر ورزشکار 13 تا 17 ساله می‌باشد. بدین منظور 22 دانش‌آموز غیر ورزشکار با میانگین سنی 2 ± 15 سال،وزن700/49کیلوگرم، قد 85/158 سانتی‌متر و BMI79/19 که تجربه‌ای در هیچ یک از رشته‌های ورزشی نداشته‌اند، انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرین تداومی هوازی (11 نفر) و تمرین تناوبی هوازی (11نفر) تقسیم شدند. هر کدام از دو گروه تجربی، به مدت 7 هفته با 3 جلسه تمرین در هفته به مدت هر جلسه 30 دقیقه ـ گروه تمرین تداومی با شدت 65-60 درصد حداکثر ضربان قلب و گروه تمرین تناوبی با شدت 75 -70 درصد ـ به تمرین پرداختند. در مرحله پیش آزمون و پس آزمون جهت سنجش توان هوازی از آزمون کوپر و ترکیب بدن آنها با دستگاه آنالیز ترکیب بدن برآورد گردید. یافته‌های حاصل از این پژوهش، نشان داد که 7 هفته تمرین تداومی هوازی، بر توان هوازی و ترکیب بدن تأثیر معنی‌دار داشته است. همچنین هفت هفته تمرین تناوبی هوازی باعث تفاوت معنی‌دار بر توان هوازی شده است ولی تأثیر معنی‌داری بر ترکیب بدن نداشته است. در مقایسه این دو روش با هم از نظر تأثیر نوع تمرین بر توان هوازی و ترکیب بدن نیز طبق یافته‌های پژوهش، می‌توان گفت بین هفت هفته تمرین هوازی تداومی و تمرین هوازی تناوبی از لحاظ ترکیب بدنی و توان هوازی اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.
  واژگان کلیدی: دختران غیر ورزشکار، تمرین تداومی هوازی، تمرین تناوبی هوازی، توان هوازی، ترکیب بدن

    دانلود تحقیق با موضوع لوازم خانگی و ناسازگاری

  فصل اول: کلیات تحقیق
  کلیات تحقیق
  1-1. مقدمه
  هدف اصلی تربیت بدنی (که با هدف کلی آموزش و پرورش یکسان است) تربیت همه جانبه‌ی کودکان و جوانان به عنوان افراد مفید و مسئولیت‌پذیر جامعه است. بنابراین برنامه‌های تربیت‌بدنی از نظر پرورش صحیح کودکان و جوانان باید دارای ویژگی‌هایی باشد که از آن جمله می‌توان بدین نکته اشاره نمود که باید فرد را از نظر آمادگی بدن به سطح مطلوب برساند، یعنی بتواند آمادگی و کارآیی بدن را تضمین کند. همچنین فرد بتواند به کمک آن در کاربرد بدن خود تسلط کامل داشته باشد و مهارت‌های لازم را کسب نموده و آن را تقویت نماید.
  آمادگی جسمانی جوانان یک امر بنیانی و اساسی است که سلامت و قدرت افراد و اجتماع را تضمین می‌کند، باید گفت قدرت کارآیی بدن جز از راه تربیت بدنی، از هیچ برنامه‌ی تربیتی دیگری حاصل نمی‌شود. شخصی که قدرت و کارآیی لازم بدنی دارد، قادر است وظایف و کارهای روزانه خود را بدون خستگی انجام دهد و توانایی لازم را برای گذراندن اوقات فراغت یا مقابله با پیشامدهای ناگهانی به دست آورد. نیرو، قدرت، استقامت، چابکی، انعطاف‌پذیری و سرعت از ویژگی‌ها و صفات اصلی کارآیی بدن است که باید ضمن اجرای برنامه‌های ورزشی طرح‌ریزی شده، حاصل شود.

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.