دانلود پایان نامه درباره تجزیه واریانس و صنعت نساجی

4-1-12-کشش تار :
Widget not in any sidebars

یکی دیگر از صفات کیفی مورد توجه در صنعت نساجی کشش تار است. خاصیت کشسانی بیشتر قابلیت ارتجاعی پارچه را افزایش می دهد و باعث می شود تا پارچه با کوچکترین کشش پاره نگردد. بنابراین یکی دیگر از پارامترایی که همچون استحکام الیاف، نشان دهنده مقاومت الیاف و دوام پارچه های تولیدی می باشد ، میزان کشش الیاف است .
نتایج تجزیه واریانس میانگین مربعات نشان داد که ارقام مورد مطالعه در صفت کشش تار در سطح آماری یک درصد از نظر جدول محاسباتی f معنی دار بود ( جدول 4-2). ارقام ساحل با 95/6 و اولتان 97/6 نامبر 200 با 7 و سپید 2 با 97/6 و بختگان با 97/6 و خرداد با 90/6 و تابلادیلا با 92/6 و آوانگارد با 92/6 و ورامین با 97/6 و b557 با 90/6 و 35SB با 97/6 و بلی ایزوار با 7 و اکرا برگ قرمز با 05/7 و برگ پهن برگ قرمز با 90/6 بیشترین کشش الیاف را داشتند و رقم ترمز 14 با 40/6 کمترین مقدار کشش الیاف را دارا بود (جدول4-5).
4-1-13-عملکرد :
مقایسه میانگین داده ها بیانگر آن است بین تیمار ها در سطح آماری یک درصد اختلاف معنی داری وجود داشت(جدول4-2). رقم خرداد با 2330 و رقم بلی ایزوار با 2236 از بیشترین عملکرد برخوردار بوده اند و رقم گیزا با 404 از کمترین عملکرد برخوردار بود (جدول4-5).
از آنجایی که در میان اجزای عملکرد تعداد غوزه بالاترین همبستگی را با عملکرد دارد ( مارو و کریچ، 1990 ) بنابراین به دلیل تغییر تعداد غوزه در روش آبیاری متفاوت میزان عملکرد وش نیز تحت تاثیر روشهای آبیاری قرار گرفته است. تنش شدید آب در پنبه باعث کاهش تعداد غوزه تولیدی کاهش وزن غوزه ها و در نهایت باعث کاهش عملکرد پنبه در سطح می شود .
سال و عوامل آب و هوایی نیز بر اندازه غوزه تاثیر گذاشته و گرمی هوا در اواخر فصل رشد منجر به کاهش اندازه غوزه می گردد( کوهل، 1984 ) .
4-1-14-زودرسی
جدول تجزیه واریانس نشان داد که صفت زودرسی در سطح آماری یک درصد معنی داراست ( جدول4-2 ). رقم گیزا با 93/88 زودرس ترین رقم بود و رقم نامبر 200 با 76/72 زودرس ترین رقم بود (جدول4-5).
جدول 4-1- : تجزیه واریانس صفات آگرومورفولوژیکی و کیفیت الیاف پنبه
منابع تغییرات

درجه آزادی
میانگین مربعات
ارتفاع ت ش رویا ت ش زایا طول بلندترین شاخه رویا طول شاخه زایای پنجم تعداد غوزه وزن 30 غوزه درصد
کیل
تکرار 3 036/848** 112/0 942/5** 357/4 ns 045/0 204/384** 638/478** 170/1**
تیمار 19 490/3455** 566/1** 286/70** 817/14** 290/0** 905/331** 611/3246** 207/26**
خطا 57 938/177 247/0 242/4 254/3 021/0 472/371 878/127 832/0
ضریب تغییرات CV % 31/10 8/23 25/16 21/23 49/10 71/23 95/6 36/2
تذکر : **: معنی دار در سطج یک درصد ، * : معنی دار در سطح پنج درصد ،NS : از نظر آماری معنی دار نیست