دانلود پایان نامه درباره بهینه سازی و پایداری


Widget not in any sidebars

ج) پایدار کردن به وسیله ی فلزات گران بها [33]
در این روش سطح نانو ذرات به کمک فلزات گران بهائی که می‌توانند با گروه های عاملی برهمکنش نشان دهند پوشش داده میشود. برای مثال در بسیاری موارد نانو ذرات مغناطیسی را با طلا پوشش می‌دهند، زیرا سطح طلا می‌تواند با گروه‌های تیول برهمکنش بسیار شدید نشان دهد. این امر به ویژه در جدا سازی آمینو اسیدهای گوگرد دار و کاربرد های بیوشیمیایی دیگر خیلی اهمیت دارد.
د) پایدار کردن به وسیلهی سیلیکا [35،34]
قشر سیلیکایی نه تنها هسته مغناطیسی را محافظت می‌کند بلکه می‌تواند از تماس مستقیم هسته مغناطیسی با معرف‌های اضافی متصل شده به سطح سیلیکا جلوگیری کند و مانع از انجام برهمکنش‌های ناخواسته ‌شود. سطح اکسید آهن تمایل زیادی به سیلیکا دارد و به هیچ اقدام اولیه‌ای برای افزایش ترسیب و چسبیدن سیلیکا به سطح نیاز نیست. به علت وجود بار‌های منفی روی قشر سیلیکایی، نانو ذرات مغناطیسی پوشیده شده با سیلیکا بدون نیاز به اضافه کردن عامل اضافی برای پایدار کردن به راحتی در آب پراکنده می‌شوند.

شکل(1-2)، شمایی از پایدار کردن نانوذرات مغناطیسی وعامل دار کردن سطح آنها
1-8- استفاده از نانو ذرات مغناطیسی به عنوان فاز جامد
استخراج فاز جامد روشی است که در آن آنالیت از فاز گازی ،سیال ویا فاز مایع به فاز جامد انتقال می‌یابد]36[ . هدف اصلی در استخراج فاز جامد حذف، پیش تغلیظ، و یا انتقال ماده از یک ماتریکس پیچیده به حلال های مختلف باشد]38،37[ . به طور کلی روش SPE را در چهار مرحله می توان دسته بندی کرد:
1-آماده سازی : قبل از اینکه آنالیت بوسیله فاز ساکن جذب شود، باید بستر جذب آماده شود و با محلول حاوی نمونه سازگار گردد. برای مثال، در استخراج مواد آبگریز از یک محیط آبی، واضح است که باید بین فاز غیر قطبی و محلول قطبی تماس نزدیکی برقرار شود. بدون انجام عملیات مقدماتی، مایع قطبی در کانال های کوچکی در سراسر فاز جامد بدون تماس لازم جاری میشوند.
2- تماس فاز جامد با نمونه : با عبور نمونه از روی جاذب، آنالیت بر روی جاذب نگهداری میشود. هرچه سایز ذرات بکار رفته برای جذب سطحی کوچکتر باشد سطح قابل دسترس برای نمونه بیشتر و کارایی آن بیشتر است. البته باید سرعت عبور جریان هم در نظر بگیریم که هر چه سایز ذرات کوچکتر باشد سرعت عبور نمونه کمتر میشود و بنابراین لازم است یک بهینه سازی انجام شود.
3-شستن فاز جامد با حلالی با قدرت شویندگی پایین جهت حذف ترکیبات اضافی که ممکن است روی فاز جامد باقی مانده باشند (بدون خارج سازی آنالیت)، در این مرحله مواد مزاحم نگهداری شده در فاز جامد توسط شستشو با حلال مناسب زدوده میشوند.
4-خارج سازی آنالیت از بستر فاز جامد با استفاده از حلال مناسب ]39[ : در این مرحله گونههای مورد اندازهگیری جذب شده از استخراج کننده جامد خارج و به فاز مایعی برمیگردند که برای اندازهگیری تجزیه‌ای مناسب است [40] .
توزیع آنالیت بین فاز آبی وفاز جامد بر پایه جذب، تعویض یونی ، زوج یون و یا تشکیل کمپلکس می باشد]39[ . نانو ذرات در مقایسه با ذراتی که قبلا در استخراج با فاز جامد استفاده می‌شدند، به طور قابل ملاحظه‌ای نسبت سطح به حجم بالایی دارند که ظرفیت استخراج و راندمان خیلی بزرگتری را فراهم می‌کند. یکی دیگر از مزایای نانو ذرات این است که سطح آنها می‌تواند به سادگی اصلاح شود و امکان استخراج گزینشی را دارا هستند. یکی دیگر از دلایل عمده توسعه نانو ذرات مغناطیسی به عنوان جاذب، قابلیت جداسازی نانو ذرات مغناطیسی به وسیله میدان خارجی خارجی می‌باشد. ازجمله مهمترین خصوصیات یک فاز جامد می توان به پایداری در گستره وسیعی از pH، گزینش پذیری، ظرفیت بالاجذب، سریع بودن مکانیسم جذب و واجذب، پایداری شمیایی و مکانیکی در شرایط دمایی و فشاری مختلف اشاره کرد]39[ .

شکل (1-3)، شمایی از از فرایند جداسازی با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی آهن
1-9- مکانیسم برهم کنش آنالیت – جاذب
برای طراحی یک روش استخراج در فاز جامد با استفاده از یک جاذب مناسب، باید ویژگیهای آنالیت، بافت آن و همچنین مکانیسم برهم کنش بین آنالیت، بافت و جاذب را به دقت بررسی نمود. نیروهای متفاوت بین اتمها و مولکولها، بر هم کنشهای متفاوتی را بین آنالیت و جاذب ایجاد میکند که میتوان به موارد زیر اشاره نمود [41 ] .
1- بر هم کنشهای غیر قطبی
2- برهم کنشهای قطبی