دانلود پایان نامه درباره بهره بردار و مفهوم روش

همه تلاش های فوق الذکر در جهت کمک به جایگزینی ماشین های بافندگی موجود مشخص شده با ترتیب ویژه ای صورت گرفته بودند که می توانستند با یک راه حل موثر و مفید تر بافته شوند.
مفهوم روش تشکیل دهنده جدید نشان داده شده در اینجا تنها روی این مزیت تکیه دارد که مطابق با عقیده نویسنده هستند. اولاً احتمال تشکیل دهنده بدون بارگذاری دینامیکی تار و عدم محدودیت درجه پیچیدگی سطح و یا سطح مقطع منسوجات خطی استفاده شده به صورت الیاف تار وجود دارد. قابلیت به دست آوردن ساختارهای بافته کمپلکس از طریق بازار فنی ساده، از اهمیت مشهودی برخوردار است.

2-32: شرایط تشکیل دهنده بدون شافت الف) تشکیل دهنده در ماشین بافندگی اولیه با استفاده از میله های منشوری با حرکت برگشت پذیر نسبتاً دوار ب) تشکیل دهنده بدون بارگذاری دینامیکی بار با استفاده از دیسک های چند گوشه
Widget not in any sidebars

1: الیاف تار 2: دیسک های چند گوشه 3: کانال های عبور پود
متعاقباً رشد تشکیل چند دهنه جدید به جایگزینی ماشین های بافندگی خیلی موثر که در اینجا مورد استفاده روش جدید قرار گرفته بودند، کمکی نکرد. احتمال تشکیل ساختارهای بافته شده در اکثریت ساختارهای فنی و تزئینی مورد ارزیابی قرار گرفته بود که در غیر این صورت نمی توانستند از ماشین های بافندگی و برای پیشرفت قابل توجه در استفاده از الیاف، مدیریت مواد خام، شرایط بهره برداری و دیماند انرژی مورد استفاده قراربگیرند

2-33- نمای شماتیک معیار فنی چرخنده بافندگی، a 1 ، b1 : دیسک های تشکیل دهنده b2 و a2 : دیسک های افزایش تراکم پود 3: الیاف تار
اجرای این مفهوم به لطف حمایت پروژه تحقیقاتی تولید پارچه های بافته بدون بارگذاری تار دینامیکی که توسط KBN اجرا شد امکان پذیر بود. بررسی هایی در حوزه ساختار تکنولوژی پارچه ماشینی، دانشکده نساجی، دانشگاه فنی Lodz و بعد در حوزه معماری نساجی، دانشکده مهندسی و تجارب منسوجات انجام شده بودند.
2-18-1- پیاده سازی تشکیل دهنده دیسکی
برای حل فرضیات اتخاذ شده، از راه حلی برای تشکیل دهنده با استفاده از ضخامت چند گوشه استفاده شده بود. به وسیله این طراحی، الیاف تار تنها روی سطح دیسک ها و موقع تشکیل دهنده همانند شکل 2 -33 قرار می گرفتند.

2-34-قسمتی از چرخنده بافندگی
1- تارگذاری
2- کشنده در صورت لزوم
3- پارچه های ماشینی
ساخت مدل تستی بافندگی با استفاده از دیسک های چند ضلعی برای تشکیل دهنه
ساخت ماشین بافندگی چند دهنه ای چرخشی بر اساس استفاده از دیسک های چهار طرفه برای تشکیل دهنه دیسک های هشت قسمتی برای افزایش تراکم پود بود. مکانیزم دو دیسک تشکیل دهنده یکسان، که با زاویه 45 درجه نسبت به یکدیگر نشان داده شده اند و بعد از آن دو دیسک یکسان برای افزایش تراکم پود قرار گرفته، تشکیل معیار فنی چرخنده بافندگی می دهد (شکل 2-33)
قسمتی از چرخنده بافندگی در شکل 2-34 نشان داده شده است نوع تار گذاری نشان داده شده در این شکل یکی از چندین روش تغذیه الیاف است که می تواند به کار رود. در فاز اولیه این تحقیق، از یک نازل هوا برای پودگذاری استفاده شده بود. مکانیزم بادامکی، این نازل را به حرکت انداخته و یک وسیله الکترونیکی، باز و بسته شدن شیرهای جریان هوا را کنترل کرد.