دانلود پایان نامه درباره انعطاف پذیری و شفافیت


Widget not in any sidebars

با استفاده از نخهای تار و پود رنگی انواع متنوعی از طرحها رامی توان یا بافت سرژه تولید نمود .
پشت و روی پارچه های با بافت سرژه از لحاظ خط سرژه یکسان نیست و در یکطرف سرژه s و در طرف دیگر سرژه Z می باشد و در سرژه های متعادل ، پشت و روی پارچه یکسان است ولی در سرژه های نامتعادل ، پشت و روی پارچه به صورت تارنما و پودنما می باشد .
مشتقات بافتهای سرژه ، سرژه های شیبدار ، کرک اسکرو ، ترکیبی ، صلیبی ، شکسته ، قوسی ، جناقی و لوزی و سابه دار و نقشدار یا فانتزی است .
نسبت استحکام بافتهای سرژه کمتر از بافت ساده می باشد . در بافتهای سرژه به علت نزدیک بودن بعد نقاط پیوستگی آن فشرده ترین بافت بعد از بافت ساده محسوب می شود . نخها در بافت سرژه حالت آزادانه تری نسبت به بافت ساده دارند یعنی زیر دست بافت سرژه شل تر از بافت ساده است به همین دلیل تراکم تاری و پودی بیشتری را به خود می گیرد و از این رو وزن پارچه را سنگین تر می کند که به دین لحاظ می توان پارچه هایی یا کیفیت پوششی بهتر با نمره نخ یکسان تولید نمود و همچنین طرحهای جذاب و جالبی را به وجود آورد . پارچه های بافته شده با بافت سرژه قابلیت انعطاف و تغییر فرم پذیری بیشتری نسبت به بافت ساده دارند .

ردیف نام بافت ساختمان بافت ظاهر بافت خواص بافت
3 بافت ساتین از ویژگی های بافت ساتین پونما این است که فقط به فقط یک نقطه پیوستگی بر روی هر تار آن وجود دارد و نقاط پیوستگی هم به صورت پراکنده در سطح بافت قرار گرفته اند بر خلاف بافت سرژه که نقاط پیوستگی پشت سر هم بطور متوالی قرار گرفته اند .
در بافتهای ساتین پودنما چون در هر پود فقط یک ورد به بالا می رود هیچگونه خطوطی در پارچه دیده نمی شود . بافتهای ساتین را به صورت S m/n نشان که حروف S مخفف n . m , Saleen تعداد رو و زیر رفتگی تار و M عدد حرکت بافت را مشخص می کند و از حاصل جمع صورت و مخرج ساتین ، تکرار بافت ساتین و حداقل تار و پود و ورد مورد نیاز به دست می آید .
ساتین بر دو نوع است منظم و نامنظم که هر کدام به تار نما و پود نما تقسیم می شود . بافتهای ساتین مبنایی برای تولید انواع بافتهای کرپ ، اسفنجی و فانتزی می باشند . پارچه ها بافته شده با بافت ساتین ، پشت و روی آن متفاوت است و یکطرف تارنما و طرف دیگر پودنما می باشد .
ظاهر پارچه های بافته شده یا بافت ساتین چون در روی پارچه نخهای تار یا پود نمایان است از ایت رو پارچه تولید شده دارای سطحی شفاف و صاف و لغزنده است و طرح بافت به چشم نمی خورد .
از مشتقات بافتهای ساتین ، پاناما ساتین ، ویپ ساتین ساتین سایه دار ، ساتین نقشدار و ساتین بزرگ شده را می توان نام برد . بطور کلی استحکام و شفافیت بافت ساتین به فواصل در نقطه پیوستگی متوالی بافت دارد . به طوری که هر چه عدد حرکت کوچکتر باشد فرو رفتگی تار کمتر و شفافیت نیز کمتر می شود ولی استحکام پارچه افزایش می یابد . از آنجا که در ساتینهای تارنما معمولا تراکم تار بیشتر از پود است باید حتی الامکان از حرکت زیاد نخهای تار جهت جلوگیری از ازدیاد نخ پارگی و کاهش استحام پارچه امتناع ورزید و در نتیجه باید همیشه از نقشه ساتین پودنما استفاده کنیم که برای این منظور ضرورت دارد که روی پارچه را بچرخانیم و بافت را پودنما کنیم و از نقشه ضربه پودنما برای حرکت وردها ستفاده کنیم .
ب- بافتهای مشتق از بافتهای اصلی
ردیف نام بافت ساختمان بافت ظاهر بافت خواص بافت
4 بافت ریب بافت ریب از گسترش دادن بافت ماده در جهت طولی عرضی به وجود می آید . در بافتهای ریب یا راه راه های ایجاد شده در پارچه زیر دست و طرح بافت تغییر داده می شود . افت خوب ، مقاومت آن با توجه به ریب مورد استفاده مشخص می شود .
5 بافت پاناما در بافت پاناما دو یا چند تار به طور همزمان با یک یا چند پود بافت رفته و یک بافت متعادل را به وجود می آورد و پشت و روی بافت یکی است .
بافتهای پاناما را به صورت Bm/n نشان می دهد که حرف B مخفف n,m,Basket و نیز رو رفتگی و زیر رفتگی نخ های تار است و از حاصل جمع صورت و مخرج کسر،تکرار بافت و حداقل تار و پود بدست می آید . حداقل ورد برای کلیه بافتهای پاناما 2 ورد است.
بافت پاناما دارای انواع متفاوتی از قبیل پاناما ساده – پاناما مرکب- پاناما تقویت شده و پاناما نقشدار است . بافت پاناما از نظر ظاهری از تغییرات بافت ساده در جهت تار و پود ایجاد می شود که با رنگهای متنوع بافتهای جذابی را می توان بوجود آورد .
پارچه های بافته شده با بافت پاناما پشت و رو یکی است و از هر دو روی آن به عنوان روی پارچه می توان استفاده نمود مگر آنکه از نظر رنگ و نمره نخهای تاروپود با هم تفاوت داشته باشند . زبردست نسبتا شل است . تا اندازه ای دارای قابلیت انعطاف پذیری و جهندگی است.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...