دانلود پایان نامه درباره اندازه گیری و تحلیل داده


Widget not in any sidebars

2-5-3- عملیات کود دهی
با توجه به آزمون خاک میزان کود فسفر به صورت سوپر فسفات تریپل 50 کیلو گرم در هکتار برآورد شد که با تناسب این میزان قبل کاشت 1 گرم برای هر گلدان محاسبه و به خاک گلدان ها اضافه شد و کود نیتروژن 350 کیلو گرم به صورت اوره برآورد شد برای هر گلدان 7 گرم محاسبه گردید که در سه مرحله (پنجه زنی، ساقه رفتن و سنبله روی) به صورت سرک به گلدان ها اضافه شد.
3-5-3- عملیات کاشت
بذرها با سم ویتاواکس (کربوکسی تیرام) به نسبت 2 در هزار ضدعفونی شدند و در هر گلدان 10 عدد بذر جو رقم والفجر کاشته شد، عمق کاشت 3 سانتی متر در نظر گرفته شد و پس از سبز شدن بذر ها در زمان سه برگی بوته های اضافی هر گلدان حذف و در هر گلدان 4 بوته باقی گذاشته شد (تراکم 300 بذر در مترمربع) عملیات کاشت در تاریخ 19 آذر 1389 انجام شد.
4-5-3- آبیاری
اولین آبیاری بلافاصله بعد از کاشت و دیگر آبیاری ها تا قبل از ساقه رفتن بر اساس نیاز گیاه انجام گرفت و آبیاری های بعدی با توجه به نوع تیمار خشکی با وزن کردن گلدان ها و آب مورد نیاز هر گلدان انجام شد.
5-5-3- مبارزه با علفهای هرز
در طول دوره آزمایش مبارزه با علفهای هرز با دست انجام شد.
6-5-3-مبارزه با آفات
در طول مدت آزمایش هیچ گونه آفتی مشاهده نشد و هیچ گونه مبارزه ای بر علیه آفت انجام نشد.
7-5-3- اعمال تنش
جهت تعین سطح خشکی های مورد آزمایش با وزن کردن گلدان قبل از آب دادن و پس از آبیاری و محاسبه میزان آب هر گلدان و دادن درصد های تعیین شده به گلدان ها محاسبه گردید طبق روش شریف و همکاران (1385).
8-5-3 – محلول پاشی سالیسیلیک اسید
محلول پاشی به وسیله آبپاش دستی در مرحله شروع به ساقه رفتن انجام شد.
9-5-3 عملیات برداشت
عملیات برداشت با دست بعد از رسیدن کامل بوته انجام شد. ابتدا قسمتهای هوایی جدا شده بعد از آن خاک گلدان ها خالی شده و ریشه ها از خاک جدا کرده شد.
6-3-صفات مورد بررسی
صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از: ارتفاع بوته ، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در بوته، وزن هزاردانه، وزن ریشه، وزن اندام هوایی، وزن برگ ها، وزن ساقه بدون سنبله، میزان پرولین دانه، نسبت اندام هوایی به ریشه.
7-3-تجزیه و تحلیل داده ها
آنالیز داده ها و رسم شکلها با استفاده از نرم افزار هایSAS و Excel انجام گرفت. مقایسات میانگین با آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 1% و 5% انجام شد.

فصل چهارم
نتایج و بحث