دانلود پایان نامه درباره اندازه گیری و نیروی کشش

در روش Mallah از یک استرین گیج مناسب برای بافت تعداد دو یا بیشتر تار شناور استفاده شده است. Mallah در قسمت دیگری از کارش، حرکت سر شافت کشش سنج به وسیله تغییر سرعت و منحنی سرعت بیان نموده است.
Widget not in any sidebars

Chahal و Mohammed سیگنال کشش تار را با استفاده از کشش سنج مدل Rothschild اندازه گیری نمودند. آنها از کشش بر روی یک ثبت کننده (UN) اسیلوگراف یا در سرتاسر یک ولتمتر مستقیماً خوانده شود. در این آزمایش، کشش سنج در میان نخ های تار و قرقره نخ جا داده شده بود. کشش در پنج نقطه متفاوت از عرض دستگاه نمایش داده شد که بیشترین کشش در هنگام دفتین زدن به نخ وارد می گردید.

3-1- نمای دستگاه کشش سنج
3-8- عوامل موثر در کشش نخ تار
کشش وارده به نخ های تار در ضمن بافندگی تحت تاثیر چندین عامل قرار دارد ، که هر یک از این عامل ها به تنهایی یا در جمع ممکن است سبب پاره شدن نخ تار و در نتیجه سبب توقف ماشین بافندگی می گردد و اثر مستقیم روی بهره وری ماشین بگذارد .
عوامل موثر در کشش وارده به نخ تار را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :
1 ) نیروی کشش طولی نخ تار که به علت کشیده شدن و بالا و پایین رفتن نخ تار به آن وارد می شود .
2 ) نیروی خمشی در نقاط مختلف که مربوط به تماس نخ تار با قسمت های مختلف ماشین نظیر لاملها و میل میلکها و لبه ی پارچه در موقع دفتین زدن و . . . می باشد .
3 ) گره خوردن و به هم پیچیدن نخ های تار مخصوصا در موقع تشکیل دهنه به دلیل وجود پرز سطحی ، سر نخ اضافی یا گره .
4 ) اصطکاک و سایش نخ ها در نقاط مختلف ماشین نظیر پل تار ، پایه ها و لاملهای دستگاه کنترل نخ تار ، میله های مقسم ، میل میلک ها و شانه . ضمنا ممکن است نخ تار در جلوی شانه نیز با وسیله پود گذاری تماس حاصل نماید .
مقدار اصطکاک و سایش نخ تار در تماس با قسمت هایی از ماشین بیشتر از نقاط دیگر است ، مثلا مقدار و دامنه اصطکاک در اطراف وردها و قسمت جلوی دهنه زیادتر از قسمت عقب دهنه است .
تعداد دفعاتی که نقطه معینی از نخ تار تحت تاثیر کشش های طولی و اصطکاکی و غیره قرار می گیرد برابر است با حاصل ضرب طول آزاد نخ تار ( بین اسنو تا لبه پارچه ) و تراکم پودی پارچه می باشد وگاهی حتی به 10000 دفعه نیز می رسد .
در شکل زیر نقاط تماس نخ تار با قسمت های مختلف ماشین و در جدول مقادیر تقریبی سرعت و دامنه اصطکاک مشخص شده است .

3-2- نقاط تماس و اصطکاکی نخ تار در ماشین بافندگی
A . غلتک نخ تار
B . وردها
C . لبه کار ( محلی که دفتین می خورد )