دانلود پایان نامه درباره اندازه گیری و عوامل دیگر

باز کردن نخ تار باید حتی الامکان در زمانی صورت گیرد که دهنه کار باز است. کشش نخ تار در یک سیکل بافندگی به علت دفتین زدن و تشکیل دهنه تغییر می کند به عبارت دیگر به هنگام تشکیل دهنه و هنگام دفتین زدن کشش نخ تار زیاد می شود. تغییرات کشش نخ تار هنگام تشکیل دهنه باید توسط پل تار نوسان کننده زیاد می شود. تغییرات کشش نخ تار هنگام تشکیل دهنه باید توسط پل تار نوسان کننده و یا به وسیله حرکت غلتک تار خنثی شود اما ازدیاد کشش نخ تار و در نتیجه کاهش کشش پارچه هنگام دفتین زدن نباید تغییر کند زیرا در غیر این صورت تراکم پودی تغییر می کند.
Widget not in any sidebars

3-2- دلایل تغییر کشش در طی بافندگی:
کشش در نخ تار در جریان بافندگی به دلیل عوامل مختلفی صورت می گیرد که می توان به تنهایی یا همراه با عوامل دیگر باعث پارگی نخ شود این کشش تأثیر مستقیمی در نیروی تولید و عملکرد مفید دستگاه های بافندگی دارند. می توان بین کشش های مختلف در جریان بافندگی تفاوت قائل شد و آنها را به صورت زیر بیان نمود.
نیروی کشش نخ تار که به وسیله حرکت تار دو جهت طول ایجاد می شود.
نیروی خمشی وارد بر مناطق سایش، با تأکید ویژه بر زاویه خمش بزرگ در روزنه های میل لنگ، لامل و لبه پارچه
نخ های به هم گره خورده که در زمان تشکیل دهنه ایجاد می شود.
نوع ماشین آلات مورد استفاده
نوع طرح بافت پارچه
هندسه تشکیل دهانه تار و زمان تشکیل آن
3-3- کنترل کشش نخ تار
توسعه و پیشرفت در تکنولوژی بافندکی باعث تولید دستگاه های با توان تولید زیاد شده است. امروزه میزان پودگذاری با توجه به روش پود گذاری در حدود 600- 1400 متر بر دقیقه می باشد. حتی میزان پودگذاری بالاتر نیز با توجه به ساختمان بعضی دستگاه های بافندگی می توان به دست آورد. در بیشتر موارد افزایش در میزان پودگذاری به معنی ایجاد کشش بیشتر در نخ ها است که این امر خود موجب پارگی های بیشتر نخ ها می شود. پارگی های نخ تار در کاهش تولید و همچنین کیفیت محصول تولیدی تأثیر مهمی دارد، به طوری که افزایش پارگی نخ تار باعث توقف دستگاه می شود، اما ممانعت از آن باعث افزایش تولید و کاهش هزینه ها می گردد.
3-3-1- روش های کنترل کشش نخ تار
مطالعه کشش نخ تار، شامل تغییرات و روش های کنترل کشش نخ تار می باشد. به همین دلیل بیشترین توجه محققین را به خود جلب نموده است. بیشترین کاری که در این زمینه انجام گرفته است وابستگی و رابطه بین کشش نخ تار و خواص پارچه در طول بافندگی، یا ارزیابی نخ تار در مرحله بافندگی است.
3-3-2- اثر سرعت بر روی میزان کشش تارها
Kohalhaas [1, 4] ، تأثیرسرعت دستگاه بر روی کشش تار را مورد مطالعه قرار داد، که مطابق با نتایج وی، افزایش سرعت دستگاه اثر قابل توجهی بر روی کشش نخ تار ندارد. همچین Azarschab نشان داد که افزایش سرعت باعث افزایش کشش به مقدار کمی در دهانه تار پائینی می گردد.
Waelkens ، یک مطالعه اقتصادی درباره تأثیر سرعت بر روی کشش و پارگی نخ تار انجام داد. او نتیجه گرفت که سرعت های بالای بافندگی باعث افزایش کشش بر روی نخ های تار می شوند. دلیل این امر به خاطر درگیری نخ ها در دستگاه های air-jet می باشد. همچنین افزایش سرعت در دستگاه های راپیری باعث سست شدن پود و در نهایت افزایش میزان پارگی نخ تار بر روی یک دستگاه راپیری با سرعت (400 – 600 R. P. M) بررسی گردید و مشاهده شد که افزایش سرعت تنها به میزان کمی بر روی کشش نخ تار تأثیر می گذارد. Schichter , Lunesnschlo( در تحقیق دیگری تأثیر افزایش سرعت بر روی نخ های تار و پود را بر روی دستگاه های راپیری با سرعت (400 R. P. M) اندازه گیری نمودند و دریافتند که بین سرعت ماشین بافندگی و کشش ارتباطی وجود ندارد، اما در رابطه با کشش پود، همزمان با افزایش سرعت، کشش پود هم بیشتر می شود که معمولاً اضافه شدن کشش وابسته به سیستم تغذیه نخ پود و اختلاف در روش های تنظیم دستگاه می باشد.
3-4- ارتباط بین هندسه دهانه نخ تار، زمان تشکیل دهانه و کشش نخ تار
هندسه دهانه نخ تار در افزایش طول تار و میزان کشش آن موثر می باشد. اندازه های دهانه تار با توجه به محدودیت ها، می تواند آزادانه انتخاب شود. برای عملکرد مناسب باید نیازهای عملی را در نظرگرفت. موارد زیر برای حداقل کشش طول و در نتیجه کشش نخ حائز اهمیت است:
الف- میزان ارتفاع دهانه تار که باید در حداقل ممکن نگاه داشته شود