دانلود پایان نامه درباره اندازه گیری و معادله


Widget not in any sidebars

اسیدکلریدریک(02/0مولار) اسید نیتریک(02/0مولار) مخلوط 1:1 اسید نیتریک(05/ مولار) با تیواوره( 5/0 مولار)
33/21 64/46 14/98
3-2-3-6- بررسی زمان واجذب
نتایج حاصل شده بیانگر این است که 0/3 میلی لیتر حلال شوینده مخلوط اسید نیتریک و تیواوره حلال مناسبی برای واجذب 0/20 میلی لیتر محلول mg L-10/10 از یون‌های فلزی جذب شده بر روی 04/0 گرم جاذب در 5/5=pH است. در این بخش زمان واجذب بر روی جاذب در محدوده 0/10 تا 0/60 دقیقه بررسی شد. نتایج در شکل (3-2-5) نشان داده شده است، و همانطور که مشاهده می‌شود در زمان 0/40 دقیقه تمام جیوه(II) از سطح جاذب واجذب می‌شود، بنابراین زمان 0/40 دقیقه به عنوان زمان بهینه انتخاب شد.

شکل (3-2-5) زمان واجذب یون جیوه (II) از سطح جاذب
3-2-3-7- بررسی میزان گزینش پذیری پلیمر حک شده یونی نسبت به جیوه(II)
با توجه به اینکه با مقدار 04/0 گرم از IIP در شرایط بهینه جیوه(II) حذف بالای 97درصد حاصل می‌شود. بنابرین برای بررسی میزان گزینش پذیری IIP نسبت به جیوه همین مقدار جاذب را برای اندازه گیری میزان حذف یون‌های فلزی کادمیوم، نقره و سرب در شرایط بهینه هر کدام (5/5=pH برای سرب و0/8 برای کادمیوم و نقره) به کار گرفته شد. و حذف های 27، 38 و42 درصد به ترتیب برای سرب، کادمیوم و نقره حاصل شد. که حذف بالای جیوه نسبت به سایر یون‌های فلزی بیانگر گزینش پذیر بودن IIP نسبت به یون فلزی جیوه می‌باشد.
3-2-3-8- مطالعات سینیتیکی حذف یون جیوه(II) به وسیله IIP و NIP
مقادیر qe exp برای مدل سینیتیکی شبه مرتبه دوم، از رسم منحنیt/qt برحسب t و برای مدل سینیتیکی شبه مرتبه اول از رسم منحنیln (qe-qt ) برحسبt بدست می آید. همچنین مقادیرqe Cal و k1 و k2 برای هر دو مدل سینیتیکی از طریق فیت کردن با معادلات غیر خطی بدست می آیند. نتایج بدست آمده با دو مدل سینیتیکی شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم بررسی شدند که در جدول(3-2-3) نشان داده شده است.
همانطور که از جدول (3-2-3) مشخص می‌باشد جذب یون جیوه بروی IIP وNIP از معادله سنتیک شبه مرتبه دوم پیروی می‌کند که برطبق دلایلی که قبلا” ذکرشد قابل انتظار می‌باشد.
جدول (3-2-3)،آنالیز داده‌های سینتیکی و اندازه گیری ثابت سرعت یون های مورد بررسی بر روی جاذب
جاذب
سنتیک شبه مرتبه اول
سنتیک شبه مرتبه دوم
qe, exp (mg g-1) qe, cal (mg g-1) k1(h-1) r2 qe, cal(mg g-1) k2(g mg-1 h-1) r2
IIP 95/4 62/6 038/0 991/0 17/5 022/0 994/0
NIP 23/3 43/5 018/0 990/0 11/3 033/0 996/0
3-2-3-9- بررسی اثر حجم نمونه بر جذب سطحی