دانلود پایان نامه درباره اندازه گیری و پایان نامه

شبکه ساز یا اتصال دهنده عرضی ساختار ماتریکس پلیمر را در پلیمرهای قالب یونی کنترل می کند و موجب ایجاد سایت های تشخیصی پایدار برای آنالیت هدف می گردد. همچنین پایداری مکانیکی خوبی به ماتریکس پلیمر می‌دهد. معمولاً برای ایجاد مواد متخلخل دائمی با پایداری مکانیکی کافی، نسبت بالای شبکه ساز لازم است. استفاده از نسبت بالایی از اتصال دهنده عرضی موجب کاهش ظرفیت جذبی پلیمر می‌شود. درحالی که نسبت‌های پایین‌تر کاهش گزینش پذیری پلیمر قالب یونی را در پی خواهد داشت. گزینش پذیری پلیمر تحت تاثیر مقدار اتصال دهنده عرضی است به طوری که همیشه یک مقدار بهینه در این مورد وجود دارد. همچنین خواصی مانند قابلیت تورم و مشخصات فیزیکی پلیمر به شدت تحت تاثیر مقدار عامل شبکه ساز قرار می گیرد. اتیلن گلیکول دی متااکریلات، تری متیل پروپان و تری متیل اکریلات از جمله شبکه سازهای عمومی قابل استفاده می باشند]70 [.
1-13-4- حلال
حلال مورد استفاده بایستی مونومر های عاملی ، آنالیت هدف، اتصال دهنده عرضی و آغازگر را در خود به خوبی حل کند و در عین حال کمترین برهم‌کنش ممکن را با مولکول هدف و مونومرهای عاملی داشته باشد، به طوری که از برهم‌کنش مناسب بین مونومرها و مولکول هدف ممانعت به عمل نیاورد.
Widget not in any sidebars

حلال همچنین یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده ساختار و شکل نهایی پلیمر است]69[. علاوه بر نوع حلال ‌مقدار مورد استفاده از آن در طی پلیمریزاسیون تاثیر تعیین کننده ای در برخی از خواص پلیمر نهایی مانند تخلخل، اندازه و شکل دانه های پلیمری دارد.
1-13-5- آغاز کننده ها
به طور کلی اگرآنالیت هدف از لحاظ نوری، شیمیایی یا گرمایی ناپایدار باشد بایدآغاز کننده‌هایی که دارای این اثرات نیستند را استفاده نمود. چنانچه کمپلکس توسط پیوند هیدروژنی ایجاد شود، دمای پلیمریزاسیون پایین تری، لازم است و تحت چنین شرایطی آغاز کننده فعال نور شیمیایی می تواند در دمای پایین تری عمل کند ]71[.
1-14- مروری بر برخی روشهای گزارش شده برای اندازهگیری جیوه(II)
اخیرا روشهای تجزیه ای مختلفی برای اندازه گیری جیوه در نمونه‌های آبی و بیولوژیکی گزارش شده است. در سال2001 چن وهمکاران و در سال 2006 هانگ وهمکاران با استفاده ازاسپکتروسکوپی نشر نوری پلاسمای جفت شده القایی جیوه موجود در نمونه گیاه را اندازه گیری کردند]72[. همچنین در سال 2005 یانگ ون وهمکاران با استفاده از پلیمر(دی آزو آمینو بنزن- ونیل پیریدین) قالب یونی، جیوه موجود در نمونه های طبیعی را اندازه‌گیری کردند ]73[. و در سال 2006 هانگ وهمکاران نیز با استفاده از اسپکتروسکوپی نشر نوری پلاسمای جفت شده القایی جیوه موجود در نمونه گیاه را اندازه گیری کردند]74[. در سال 2007 یانتاسی و همکاران وی نانو ذرات Fe3O4 عاملدار شده با گروه دی مرکاپتو سوکسینیک اسید را برای جذب عناصر، جیوه، نقره، کادمیم، تالیم و سرب از آبهای سطحی و آب دریا مورد استفاده قرار دادند [75]. در سال 2011 نیز افخمی وهمکاران با استفاده از الکترود خمیرکربن اصلاح شده مقادیر کم جیوه وکادمیوم را اندازه‌گیری کردند[76].

فصل دوم:
کارهای تجربی
2- 1- مقدمه
در این فصل پس از معرفی مواد و دستگاه های استفاده شده در انجام این پایان نامه به چگونگی تهیه جاذب مگهمایت اصلاح شده با پلیمر‌های سنتزی جدید برای حذف تعدادی از فلزات سنگین از نمونه های آبی پرداخته خواهد شد. همچنین چگونگی تهیه جاذب پلیمر مغناطیسی بکار گرفته شده برای اندازه گیری جیوه (II)نیز شرح داده خواهد شد.
2-2- مواد شیمیایی و محلول های مورد استفاده
تمامی مواد شیمیایی و واکنشگرها دارای خلوص تجزیه ای بوده و از شرکت مرک آلمان تهیه شد. محلول مادر (mgL-1 500) سرب(II)، کادمیوم(II)، جیوه(II) و نقره(І) در آب بدون یون از نمکهای Pb(NO3)2، Hg(NO3)2.H2O ، AgNO3 وCd(NO3)2.6H2O تهیه شد و محلول های آزمایشی با غلظت دلخواه از رقیق سازی محلول مادر تهیه گردید. غلظت یون فلزات سنگین در محلول با استفاده از منحنی کالیبراسیون بدست آمده توسط اندازه‌گیری جذب غلظت‌های مختلف یون‌های فلزی به ترتیب در8/228، 1/328، 7/357 و 0/217 نانومتر توسط دستگاه جذب اتمی بدست آمد. در سرتاسر این تحقیق از آب بدون یون استفاده شد. علاوه بر این، ظروف شیشه ای قبل از استفاده به مدت 12 ساعت در اسید نیتریک رقیق غوطه ور شده و بعد با آب دوبار تقطیر شسته شد.
2-3- دستگاههای مورد استفاده
برای اندازهگیری pH محلولها از pH متر مدل 713 ساخت شرکت متراهم سوئیس استفاده شد. برای تعیین ابعاد و ساختار کریستالی نانو ذرات تهیه شده در این تحقیق، دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل (SEM, Philips, XL30, Netherland) و دستگاه XRD مدل 38066 RIVA) d/G.Via M. Misone, 11/D (TN) ITALY (مورد استفاده قرار گرفتند. در تهیه نانو ذرات از حمام مافوق صوت با توان 100 وات مدل (DSA100-SK2, Korea) استفاده شد. از سانتریفیوژ، هیتر، حمام آبگرم و ترازو با دقت چهار رقم اعشار برای موارد مورد نیاز استفاده شد. همچنین برای تهیه طیف IR از نمونه های سنتزی از دستگاه FT-IR پرکین المر مدل spectrum GX استفاده گردید. برای تصحیح غلظت فلزات سنگین در محلول از یک اسپکترومتر جذب اتمی شعله آئورا مجهز به یک اصلاح کننده زمینه دوتریم و هالو کاتد لامپ مخصوص سرب، جیوه، کادمیم و نقره ( به ترتیب جریان 5 میلی آمپر، طول موج 217 نانومتر و پهنای نیم باند 2/0 نانومتر – جریان 4 میلی آمپر، طول موج 7/253 نانومتر و پهنای نیم باند 2/0 نانومتر – جریان 5 میلی آمپر، طول موج 8/228 نانومتر و پهنای نیم باند 2/0 نانومتر – جریان 10 میلی آمپر، طول موج 1/328 نانومتر و پهنای نیم باند 2/0 نانومتر ) با مشعل هوا-استیلن ( طول شکاف 10 سانتی متر و نسبت سوخت به اکسیدانت 1 به 2) استفاده شد.
2-4- سنتز نانو ذرات آهن
نانو ذرات مورد استفاده با روش گزارش شده همرسوبی – کاهش تهیه شدند [77]. 68/11 گرم از FeCl3.6H2O و 30/4 گرم از FeCl2.4H2O در 200 میلی لیتر آب بدون یون تحت جو گاز نیتروژن و دمای 85 درجه سانتی گراد و هم زدن شدید بخوبی حل گردید و سپس 20 میلی لیتر از آمونیاک 30% قطره قطره به محلول اضافه شد و رنگ محلول به سرعت از نارنجی به سیاه تغییر کرد. نانوذرات تولید شده طبق دستورالعمل مرجع [77] شسته شد و در آب بدون یون با غلظت 40 گرم بر لیتر نگهداری شد. سپس 20 میلی لیتر از محلول بالا در یک بالن سه دهانه 250 میلی لیتری قرار داده شده و بعد از ته نشین شدن نانوذرات ، محلول بالایی سریز گردید.