دانلود پایان نامه درباره انتخاب نمونه و محدودیت

عملکرد بادامکی: تعداد 6 بادامک حرکت حاشیه لینو و حاشیه کمکی را تأمین می نماید.
بادامک های 1 و 3 برای حاشیه سمت چپ
Widget not in any sidebars

بادامک های 2 و 4 برای حاشیه سمت راست
بادامک های 5 و 6 برای لینو
4-4-8-سیستم حرکت بادامکی:
سیستم حرکت بادامکی وردها به طور مثبت و به کمک بادامک های دوبله انجام می گردد حرکت بادامکی، توسط اهرم های غلتک دار و شمشیرک ها به ورد منتقل می گردند.
حرکت بادامک ها مجهز به سیستم هم سطح کننده وردها بوده و بدین وسیله می توان همه وردها را در حالت دهانه کار پائین یا بالا قرار داد حداکثر تعداد بادامک، ده عدد می باشد.
4-4-9-امکانات بافت های مختلف در حاشیه:
a: بافت ساده (1/1) فقط برای پارچه های کم تراکم نظیر ملحفه ای و پیراهنی توصیه می گردند.
b: هنگامی که حاشیه سبک شده (تراکم حاشیه کم شده) باشد به منظور داشتن یک حاشیه قوی تر بهتر است.
c: هنگام استفاده از بافت های سرژه و ساتین در زمینه می توان از همان بافت در حاشیه نیز استفاده نمود و جهت نخ کشی در حاشیه باید برعکس ضمیمه باشد. هنگام استفاده از بافت هایی که تعداد زیادی از وردها با هم حرکت کننده نخ های برگردان شده در حاشیه دهانه کاری که وردها آن خیلی کم است به خوبی اجرا نمی شوند.
d: چهار نخ کناری حاشیه همیشه باید بافت 1*1 (تافته) داشته و دو عدد از نخ ها در یک دندانه و دو عدد دیگر هر کدام در یک دندانه شانه قرار داده شوند.
جنس نخ های حاشیه: معمولاً برای حاشیه از همان نخ هایی استفاده می شود که در زمینه پارچه به کار برده شده و در موارد نادر امکان دارد لازم باشد در ناحیه از نخ های ظریف تر که دولا شده اند استفاده نمود. چهار نخ آخر حاشیه معمولاً دولا بوده و نمره آن مطابق نمره نخ زمینه می باشد. این نخ ها را می توان از قرقره جداگانه ای مورد استفاده قرار داد ولی بقیه به دلیل داشتن کشش صحیح دور چله پیچیده می شوند.
4-5-بررسی تنوع بافت در ماشین های رپیر:
سیستم تشکیل دهنده ماشین رپیر F2001 بادامکی می باشد تجربه نشان داده است که غالباً این نوع سیستم تشکیل دهنده دارای محدودیت هایی بوده است و محدودیت آن تعداد ورد مورد استفاده می باشد. حداکثر تعداد ورد قابل نصب روی این ماشین ها، هشت عدد می باشد؛ لذا از نظر تنوع بافت محدودیت دارد. با توجه به مورد ذکر شده از این ماشین برای بافت پارچه هایی می توان استفاده کرد که حداکثر هشت ورد جهت بافت آنها لازم باشد و محدودیت دیگر این ماشین رنگبندی پود آن می باشد. با توجه به بادامک انگشتی به کار رفته در این ماشین حداکثر تا دو رنگ می توان در پود گذاری استفاده کرد. شکل بادامک انگشتی شبیه بادامک تافته می باشد بادامک انگشتی می تواند در هر سیکل پود گذاری، یکی از دو انگشتی را در مسیر راپیر قرار دهد.
بافت هایی چون سرژه، تافته یا بافت های دیگر، روی این ماشین بافته می شود که احتیاج به بیش از هشت ورد ندارند. در مورد بافت سرژه، نباید جمع عدد رو زیر تار و پود بیش از هشت باشد بافت سرژه با بالاترین رو زیر که قابل بافت روی این ماشین ها بود K4/4 Z(S) می باشد بادامک به کار رفته در سیستم تشکیل دهنده این ماشین با بادامک معمولی تفاوت دارد. بادامک های معمولی در یک قسمت از محیط خود برجستگی دارند ولی بادامک این ماشین در دو قسمت از محیط خود برجستگی دارد، که می توان از آنها برای بافت های ترکیبی استفاده نمود. شرایط استفاده از دو بافت ترکیبی این است که یکی مضرب دیگری باشد به عنوان مثال می توان به بافت سرژه چهار رودری K 2/2 Z(S) اشاره نمود.
4-6- انتخاب نمونه
برش نمونه برای تهیه نمونه های مورد نظر پارچه های 65 درصد پلی استر 35 درصد پنبه را به اندازه 30*6 سانتی متر در سه جهت تار، پود، اریب (45 درجه) برش می زنیم. نمونه های تهیه شده را به اندازه یک سانتی از هر سمت متر ریش ریش می نمائیم و از هر نوع پارچه در راستای تار و پود هر کدام 8 نمونه تهیه می گردد و در راستای مورب 4 نمونه تهیه می گردد.
4-6-1- ریش ریش کردن نمونه:

Share this post

Post navigation

You might be interested in...