دانلود پایان نامه درباره امکان تولید و هیدرولیک


Widget not in any sidebars
با استفاده از یک نوع دیسک، امکان انجام بافندگی های گوناگون به وسیله تغییر مکان های زاویه ای دو طرفه آنها وجود دارد. نمونه ای از این امکان در شکل 2-36 – الف نشان داده شده است.
2-35- تشکیل 3 عنصر از ساختار بافته، زاویه چرخش چرخنده بافندگی نسبت به 45 درجه، شمارش های 1 و 2 و 3 و 4 پودها
2-19- بررسی فرضیات کلی
2-19-1-تشکیل دهنه بدون کشش تار (بدون بارگذاری دینامیکی تار)
پذیرفته شده بود که بهترین بازبینی مفهوم تشکیل دهنده جدید، تولید پارچه های بافته از محصولات نساجی با استحکام ویژه خیلی پایین است که برای استفاده از طریق ماشین های بافندگی عادی، غیر ممکن خواهد بود. دو تا از مهم ترین ویژگی های الیاف تار که نقیصه ای در بافندگی محسوب می شوند عبارتند از:
(1) استحکام فوق العاده پائین الیاف تار (مقاومت پارگی)
(2) ساختار ضعیف الیافی و سطح الیاف قوی

2-36- الف – بافت های سرژه (a وbوcوd)
2-36- ب- بافت های ساتین که می توانند به وسیله یک دیسک شش ضلعی به دست آیندنشان می دهد.
به همین دلیل، مواد خاصی با این گونه خواص برای انجام تست ها انتخاب شده بودند که یکی از قسمتهای اولیه که با مواد خام فوق العاده بی فایده انجام شده بود. تست نیم تاب پنبه با تراکم خطی 125 tex و نیروی پارگی کمتر از 15 CN بود (2-36-ب). فرایند بافندگی، بسیار خوب انجام شد. برای فشار آوردن بر سر پیشرفت های تشکیل دهنده جدید نبوده بلکه ناشی از تغذیه نخ تارمی باشد که محصول ماشین نیم تاب میباشد.
تکنولوژی نشان داده شده امکان تولید تنوعات جدید پارچه های ماشینی و با موفقیت بیشتر را برای ما فراهم می سازد.
اول از همه، تولید پارچه های ماشینی ارزان که می توانستند در ایزولاسیون حرارتی و صوتی استفاده شوند امکان پذیرشد. این پارچه ها می توانند از جنس ضایعات مواد خامی باشند که تنها به شکل نوار و بدون ریسندگی تولید شده اند. یک کاربرد کاملاً متفاوت ماشین بافندگی جدید، بافندگی پارچه ها با خواص منتخب خیلی با ارزش همچون الیاف زیستی و الیاف کربن و چند نوع الیافی است که در شرایط معمولی قابل ریسیدن نیستند.
ساختار نامحدود سطح الیاف و تغییر دیمانسیون نامحدود ضخامت تار فقدان موانع برش و محدودیت های ضخامتی در روش حرکت الیاف تار، فرصتی را برای تولید نوع جدیدی از پارچه های بافته شده سرژه با الیاف تار از طریق نخی با هر گونه ساختار دیمانسیونی فراهم می سازد (شکل 2-37).
نمونه ای از آن، الیاف حوله ای است که نمی توانستند به صورت الیاف تار در ماشین های بافندگی مرسوم استفاده شوند. با استفاده از مدل ماشین بافندگی دوار چند فاز که مطابق با دستورالعمل مولف ساخته شده، پارچه های حوله ای با پیل بافندگی بدون هیچ گونه مشکلی تولید شدند. الیاف حوله ای تار و بویژه پود استفاده شده و الیاف پود به صورت پنوماتیکی وارد دهنه شدند.
ملاک بیشتر احتمالات جدید در خلق انواع پارچه های ماشینی جدید، نمونه ای از استفاده حاشیه است که مشکل اصلی پارچه بافان ماشینی محسوب می شود که از ماشین های هیدرولیکی، پنوماتیکی و گیره ای استفاده می کنند.
بازیابی این مواد به صورت حاشیه، امکان پذیر اما هزینه بر می باشد. در حالی که ماشین بافندگی چند فازی، مستقیماً قابلیت پردازش حاشیه ها موقع استفاده از آنها به صورت الیاف تار را‌دارند(شکل2-38) پارچه های ماشینی که از طریق این تکنولوژی بافته شده اند می توانند در بسیاری از حوزه های مختلف به عنوان تقویت کننده های بتن به کار روند.
مزایای بیشتر بافت با استفاده از تشکیل دهنده دیسکی با در نظر گرفتن تراکم های پایین الیاف جهات تار و پود، ماشین بافندگی برای تولید همه نوع شبکه بافته شده مناسب دانست.