دانلود پایان نامه درباره اطلاعات و استخراج

2-5- سنتز پلیمر (MAMNPs)
برای سنتز این پلیمر، در مرحله اول مونومر تیو ایمید سنتز گردید]78[. برای سنتز این مونومر، 0/1 گرم مالئیک انیدرید آهسته به محلول 1/1گرم مرکاپتو اتیل آمین در 0/20 میلی لیتر آب دو بار تقطیر اضافه شد و بمدت 1 ساعت در دمای 120 درجه و هم زدن شدید قرار داده شد. در این شرایط تمام 0/20 میلی لیتر آب تبخیر شده و مرکاپتو اتیل آمین از سر آمینی و به طریق باز کردن حلقه به مالئیک انیدرید متصل می شود.
در مرحله بعد مونومرتیو ایمید در حضور Fe2O3 بعنوان یک هسته مرکزی، آمونیوم پرسولفات (01/0گرم) بعنوان آغاز کننده فرآیند پلیمریزاسیون، وارد یک فرآیند هوموپلیمریزاسیون می شود. برای این منظور، مونومر تیو ایمید بمدت 40 دقیقه و در دمای 85 درجه سانتیگراد در حضور Fe2O3 (5/0 گرم) بعنوان هسته مرکزی در 0/30 میلی لیتر آب دو بار تقطیر، در دستگاه فرا صوت قرار داده شد. سپس بمدت 12 ساعت و دمای 85 درجه سانتیگراد تحت شرایط رفلاکس قرار گرفت. به طور کلی نحوه سنتز نانو ذره MAMNPs در شکل (2-1) مشاهده می‌شود.

شکل (2-1)، سنتز نانو‌ذرات MAMNPs
Widget not in any sidebars

2-6- تعیین خصوصیات جاذب
پروفایل XRD مربوط به MAMNPs و نیز در شکل (2-2) نشان داده شده است. اندازه کریستالی نانو ذرات پلیمری از الگوی XRD و طبق رابطه شرر حدود 3/11 نانومتر می باشد. همچنین تصاویر TEM مربوط به MAMNPs در شکل (2-3) نشان داده شده است. این تصاویر نشان داد که قطر نانو ذرات پلیمری تولیدی در حدود 25-15 نانومتر می باشد.

شکل(2-2)، الگوی XRD مربوط به MAMNPs
همانطور که از روی طیفXRD گرفته شده مشخص است، پیک های مگنتیت (220) ، (311)، (400) ، (422) ، (511) ،(440) ،(620) و(553) نیز درون پلیمر قابل مشاهده هستند که دلیل بر مغناطیسی بودن پلیمر سنتز شده می باشد.
شکل (2-3 )، الگوی TEM مربوط به (a) MNPs، MAMNPs (b)
شکل (2-3) (a) تصویر TEM مربوط به نانو ذرات MNPs می باشد که بیانگر آن است که قطر نانو ذرات سنتز شده در حدود 25-15 نانومتر می‌باشد. درتصویر (b) لبه های مشاهده شده مربوط به پلیمر تشکیل شده اطراف نانو ذره می‌‌باشد
طیف های IR در ناحیهcm-1 4000-400 توسط اسپکترومتر FTIR تهیه گردید. اسپکتروسکوپی IR ابزاری مفید برای تشخیص اولیه فرایند اصلاح کردن جاذب می باشد.
این هدف با مقایسه طیف IR جاذب قبل و بعد از اصلاح شدن ، بدست می آید. طیف IR نانوذره آهن، مونومر مرکاپتو اتیل آمینو و نانوذره MAMNPs در شکل (2-4) نمایش داده شده است. اطلاعات استخراج شده از طیف IR در جدول(2-1) بیان شده است

شکل (2-4)، طیف IR مربوط به MNPs (a ، (b مونومر مرکاپتو اتیل آمین، c) MAMNPs
جدول (2-1) ،اطلاعات استخراج شده از طیف های IR
نمایانگر
عدد موجی (cm-1 )