دانلود پایان نامه درباره احتیاج و مناسب


Widget not in any sidebars

2-20- دهنه دیر
در بافت پارچه هایی که خاصیت جمع شدگی زیادی دارند (پودهای الاستیک) نیز از دهنه دیر استفاده می کنیم تا تعویض دهنه پس از متعادل شدن کشش نخ پود و کوبیدن آن به لبه پارچه انجام گیرد.
2-5- انواع مکانیزم تشکیل دهنه
برای تولید کردن یک پارچه نیاز است که نخهای تار به سمت بالا، یا پایین قرار می گیرند و نخهای پود در لابلای آن قرار گیرند برای حرکت نخهای تار به سمت بالا و یا ماندن نخهای تار در قسمت ، دفتین و قرار گرفتن نخ پود در میان نخهای تار ما احتیاج به سیستم تشکیل دهنه داریم.
بنابراین مکانیزم هایی که تشکیل دهنه را ایجاد می کنند براساس راپورت طرح بافت می توان به سه دسته تقسیم بندی کردکه این سه دسته عبارتند از :
مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی
مکانیزم تشکیل دهنه دابی
مکانیزم تشکیل دهنه ژاکارد که هر کدام از 3 مورد بالا یعنی هر سه مکانیزم تشکیل دهنه به دسته های گوناگون تقسیم می شوند.
مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی
این مکانیزم وقتی به کار گرفته می شود که راپورت طرح کوچک باشد و تعداد وردهایی که برای ایجاد طرح در پارچه بکار می رود از 8 ورد بیشتر نباشد این مکانیزم برای بافت پارچه های سنگین مناسب بوده و همچنین این مکانیزم بسیار محکم و ثابت است و نیروهای زیادی را می تواند تحمل و منتقل کند . این مکانیزم در سرعتهای بالا برای ماشین بافندگی اشکالاتی را بوجود نمی آورد.
بنابراین مکانیزم بادمکی سریعترین و ساده ترین مکانیزم تشکیل دهنه می باشد و برای بافتهای ساده مانند تافته ، سرژه و سایتن مناسب است.
چون حداکثر تعداد بادامک بکار رفته در این مکانیزم عدد 8 میباشد بنابراین بافتهای زیر برای این مکانیزم مناسب می باشد.

در تمامی مکانیزم بادامکی تعداد بادامکی های بکار گرفته شده مساوی است با تعداد ورودهایی که برای طراحی بکار گرفته است . بادامک بوسیله پیروهای مخصوصی و همچنین اهرمهای ویژه به ورد مورد نظر متصل شده و با حرکت پیرو روی دماغه بادامک ورد به بالا یا پایین حرکت می کند .در ضمن تعداد دماغه های روی هر بادامک با توجه به راپورت پودی فرق می کند اگر فرضا راپورت پودی را عدد 3 در نظر بگیریم بایستی بادامک استفاده شده دارای سه دماغه باشد. در هر گردش کامل بادامک 3 تا پود رد راپورت مورد نظر ( یعنی همان راپورت پودی 3 ) در پارچه بافته می شود این بادامکها روی محور طرح قرار می گیرند و این محور حرکت خود را از میل لنگ می گیرد پس بنابراین می توان نوشت.
1
دور میل لنگ = ریپیت پودی

اگر طرح مورد نظر تافته باشد با توجه به رابطه بالا دور محور بادامک طرح نصف دور میل لنگ خواهد بود که برابراست با دو رمحور بادامک ضربه پس بنابراین می توان بادامکهای طرح را نیز روی محور بادامک ضربه سوار کرد.