دانلود پایان نامه درباره آستان قدس رضوی و کارشناسی ارشد


Widget not in any sidebars

کریمی، ه و ف. مخترع. 1354. گندم. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم.
کبیریان، ح. 1377. تأثیر تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه سه رقم تریتیکاله در مقایسه با جو والفجر در باجگاه (شیراز). پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شیراز. 128 صفحه.
کوچکی، ا.، ا. یزدان سپاس و ح. ر. نیک خواه. 1385. اثر تنش خشکی آخر فصل روی عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ های گندم. مجله علوم زراعی ایران. جلد 29. شماره 18. صفحه 29-14.
کوچکی، ع.، م. راشد محصل، م. نصیری و ر. صدرآبادی. 1367. مبانی فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی. انتشارات آستان قدس رضوی. 112 صفحه.
کوچکی، ع و ا. علیزاده. 1374. اصول زراعت در مناطق خشک. ترجمه انتشارات آستان قدس رضوی. صفحه 260.
محمدی، م. 1377. گزارش نهایی بررسی همبستگی صفات زراعی با عملکرد گندم در شرایط دیم. مرکز تحقیقات کشاورزی کهکیلویه و بویراحمد. شماره 232/77. 11 صفحه.
محمدی، م.، ح. فهیمی. و ا. مجد. 1388. بررسی مقایسه ای اثر سالیسیلیک اسید و جیبرلیک اسید بر سرعت جوانه زنی بذر عدس. مجله زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد گرمسار، شماره 4 ، صفحات 33-44
مهرابیان مقدم، ن.، م. ج. آروین.، غ. ر. خواجویی نژاد و ک. مقصودی. 1390. اثر اسید سالیسیلیک بر رشد و عملکرد علوفه و دانه ذرت در شرایط تنش خشکی در مزرعه. مجله به زراعی نهال و بذر. جلد 1. صفحات 2-27.
مرجانی، ع.، م. فارسی و م. رحیمی زاده. 1385. بررسی تحمل به خشکی در ده ژنوتیپ نخود در مرحله جوانه زنی با استفاده از پلی اتیلن گلیکول 6000. ویژنامه علمی پژوهشی علوم کشاورزی. سال دوازدهم شماره 1.
ملکوتی، م. ج و م. نفیسی. 1368. مصرف کود در اراضی فاریاب و دیم. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. صفحه 41 -25.
مجد، ا.، ا. جعفریه یزدی.، ف. فلاحیان.، ر. خاوری نژاد.، ف. برنارد. و ف. جاویدفر. 1385. اثر تنش خشکی و آبسیزیک اسید بیرونی بر تکوین گیاه کلزا. مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی. شماره 1. صفحات 102-115.
ممنوعی، ا. و ر. سید شریفی. 1389. بررسی اثر کمبود آب بر شاخص های فلورسانس کلروفیل و میزان پرولین در شش ژنوتیپ جو و رابطه آن با دمای آسمانه و عملکرد. مجله زیست شناسی گیاهی. سال دوم. شماره پنجم. صفحات 51-62.
مرادی، ر. و پ رضوانی مقدم. 1389. بررسی تأثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill). نشریه پژوهشهای زراعی ایران. جلد 8 شماره 3. صفحه 489-500.
مظاهری تیرانی، م. و خ. منوچهری کلانتری.1386. بررسی اثرات سالیسیلیک اسید بر برخی پارامترهای رشد وبیو شیمیای گیاه کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش خشکی. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم پایه) جلد بیست هشتم-شماره2-صفحات66-55.
میری، ح.ر.1384. فیزیولوژی و عملکرد گیاهان زراعی در شرایط تنش خشکی.انتشارات نوید شیراز.چاپ اول. ص:80 و 94.
مجد، ا.، س. م. مداح.، ف. فلاحیان.، س. ح. صباغ پور. و ف. چلبیان. 1385. بررسی مقایسه ای اثر اسید سالیسیلیک بر عملکرد ومقاومت دو رقم حساس ومقاوم نخود نسبت به قارچ Ascohyta rabiri مجاه زیست شناسی ایران.جلد19.شماره 3

Agnes, S., B. Jolan., G. Szilvia., H. Katalin., E. Ferenc., K. D. Laszla., L. S. Aranka., and T. Irma. 2005. Role of salicylic acid per-treatment on the acclimation of tomato plants to salt and osmotic stress. Acta Biol. Szegediensis.49(1-2): 123-125.
Afzal, I., M. A. Shahzad. M, F. Basra, and A. A. Mir. 2006. Alleviation of Slinity stress in spring wheat by Hormonal Priming with ABA .Salicylic Acid and Ascorbic Acid. INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE & BIOLOGY23-28
Apte, P. V and M. M. Laloraya. 1982. Inhibitory action of phenolic compounds on abscisic acid induced abscission. J. Exp. Bot. 33: 826-830.
Arnon, I. 1972. Crop Production in Dry Regions. Vol. II: Systematic Treatments of the Principal Crops. Plant Science Monograph. Leonard Hill Books, London. 683pp.
Amin A. A., M. EL-Sh., and H. M. H. EL-Abagy. 2007. Physiological Effect of Indole – 3 – Butyric Acid and Salicylic Acid on Growth, Yield and Chemical Constituents of Onion Plants. Journal of Applied Sciences Research, 3(11): 1554-1563
Amin, A. A., M. El-Sh. F. Rashad, A. E. Gharib. 2008. Changes in Morphological, Physiological and Reproductive Characters of Wheat Plants as Affected by Foliar Application with Salicylic Acid and Ascorbic Acid . Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 2(2): 252-261