دانلود پایان نامه تولید محصولات جدید و زنجیره تأمین سبز


Widget not in any sidebars

رامودهین و همکارانش در سال 2009 چارچوبی جامع برای طراحی شبکه زنجیره تأمین سازگار با محیطزیست تدوین کردهاند. آنها یک مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح آمیخته چند هدفه را به عنوان ابزار حمایتی تصمیمگیری برای انتخاب تأمینکنندگان و پیمانکاران فرعی، تخصیص محصولات به مکان‌ها، بهرهبرداری از ظرفیت و پیکربندی حملو نقل و همچنین تصمیمات در رابطه با کاهش آلودگی‌های کربنی زنجیره تأمین پیشنهاد دادهاند.
آونیس و همکارانش ]59[ در سال 2012 تأثیر سبزکردن زنجیره تأمین را بر روی طراحی شبکه و هزینه آن بررسی کردهاند. آنها تصمیمات استراتژیکی و تاکتیکی را برای کمک به مدیران در ارزیابی تأثیر موضوعات محیطی توسعه دادهاند. برای این کار، انواع مختلف وسایل نقلیه را در نظر گرفته و تصمیمات استفاده از انبارها و وسایل نقلیه مشترک را در مقابل تخصیص داده شده بررسی کردهاند. همچنین برای کاربرد روش پیشنهادی، آن را در منطقهای در اروپای شرقی بکار بردهاند. نتایج نشان داده که در بیشتر نمونهها استفاده از انبارها و وسایل نقلیه مشترک، عملکرد محیطی و هزینهای شرکت را بهبود میبخشد.
پیشوایی و رزمی ]60[ در سال 2012 مدلی دو هدفه برای شبکه زنجیره تأمین زیستمحیطی تحت عدم قطعیت ذاتی داده‌های ورودی طراحی کردهاند. آنها از روش مبتنی بر ارزیابی چرخه عمر محصول برای سبز نمودن طراحی استفاده کردهاند و همچنین روش فازی را برای حل آن به کار بردهاند.
همانگونه که در ادبیات ملاحظه کردهاید، تاکنون کاری انجام نشده که روش استوار را بر روی یک زنجیره تأمین سبز پیادهسازی کند، برای پوشاندن این خلأ، این پایان نامه انجام شده است.
تعریف مسأله و مدلسازی ریاضی
تعریف مسأله
شبکه زنجیره تأمین بحث شده در این رساله یک شبکه لجستیک چند محصولی، چند‌سطحی و تک دورهای میباشد که شامل بخشهای تولید، بازرسی، توزیع، مشتری، بازیافت و دورریز است. مدلی برای طراحی شبکه چند محصولی در بازارهایی با تقاضای احتمالی و با در نظر گرفتن احتمال آشفتگی و اختلال برای تولیدکنندگان طراحی خواهد شد. این زنجیره شامل:
مراکز تولید / بازیافت
مراکز عرضه/ بازرسی
مشتریان
مراکز دورریز
میباشد. هر مشتری قبل از شروع هر دوره که به آن زمان معطلی گفته میشود، محصولات خود را سفارش میدهد. مراکز عرضه سفارشات را دریافت کرده و آنها را یکپارچه میکنند و به تولیدکنندگان با ظرفیت‌های تولید محدود انتقال میدهند. محصولات تولید شده توسط تولیدکنندگان از طریق مراکز عرضه به مشتریان تحویل داده میشوند. مراکز عرضه ابتدا محصولات را بازرسی کرده آن دسته از محصولاتی که قابل بازیافت یا ترمیم مجدد هستند را به تولیدکنندگان انتقال میدهند و محصولات سالم را بستهبندی کرده و برچسبگذاری می‌کنند و به مشتریان تحویل میدهند و بقیه را به مراکز دورریز منتقل میکنند. پس در سطح اول زنجیره تعدادی تولیدکننده قابل اعتماد با هزینه مشخص که میتوانند برای تولید انتخاب شوند، وجود دارد. در سطح دوم زنجیره تعدادی مراکز عرضه مشخص که می‌توانند برای توزیع انتخاب شوند، وجود دارد و مشتریان این زنجیره در تعدادی مکان کاندید از قبل تعیین شده قرار میگیرند. ما به دنبال تعیین ساختار بهینه شبکه این زنجیره در جهت کاهش هزینه کل و کاهش اثرات زیستمحیطی کل مجموعه هستیم که این هزینه کل زنجیره، مجموع هزینههای سرمایه‌گذاری جاری برای باز کردن مکانهای تولید/ بازیافت، بازرسی/ توزیع، هزینههای تولید و پردازش و دورریز و حملو نقل و هزینههای جریمه ناشی از به کار نبردن کل ظرفیت تولیدی و یا عرضه می‌باشد. در تابع هدف زیست‌محیطی هم کل اثرات زیست‌محیطی ناشی از تولید و پردازشها در قسمت‌های مختلف و اثرات ناشی از حمل‌و‌نقل باید به حداقل مقدار خود برسد.
تصمیمات مختلف شامل تعداد، مکان و ظرفیت نهادها در هر سطح و همچنین جریان محصولات و یا مواد در کل شبکه میباشد. به دلیل مشخص نبودن تقاضای واقعی در سطح مشتری، تقاضا به عنوان متغیر تصادفی با مقادیر گسسته برای سناریوها در نظر گرفته میشود. عدم قطعیت مربوط به هزینه‌ها نیز باید با سناریوهای مختلف در مرحله حل مدل توصیف گردد.
در این مدل، مکانهای تولید و توزیع به صورت دو منظوره عمل میکنند. یعنی مرکز تولید به عنوان مکان بازیافت یا ترمیم محصولات قابل بازیافت هم بکار میرود. مرکز توزیع به عنوان مکانی برای بازرسی هم استفاده میشود. همین استفاده دو منظوره از مکان باعث صرفهجویی در هزینهها و کاهش آلودگی به دلیل استفاده مشترک از زیرساختها و وسایل و تجهیزات حمل‌و‌نقل میگردد.
شکل ‏41 : ساختار یکپارچه شبکه لجستیک رو به جلو و معکوس
پیش فرض‌های تحقیق
پیرامون تقاضای محصولات معرفی شده به بازار به دلیل وجود رقیبان و عوامل دیگر عدم قطعیت کامل وجود دارد.
هزینههای تولید و حملو نقل نیز به دلیل تغییرات غیر‌قابل پیشبینی قیمت سوخت و قیمت مواد اولیه دارای عدم قطعیت کامل میباشند.
علاوه بر جریان رو به جلوی محصولات در زنجیره، جریان برگشتی از مراکز بازرسی به دلیل وجود مشکلات کیفیتی در تولید و یا نگهداری بد محصولات در انبار (در زیر آفتاب، چون پلی اتیلن ممکن است در اثر نور طولانی مدت خورشید دچار شکستگی شود) وجود خواهد داشت. علت این امر نیز کسب مزیت رقابتی در اثر تجربه خوب مشتریان از شرکت است و یکی از نوآوری‌ها در این تز نیز همین جریان برگشتی از مراکز بازرسی میباشد.
محصولات برگشتی بازیافت و یا دورریز خواهند شد. خروجی فرآیند بازیافت به صورت مجدد در تولید محصولات جدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در تابع هدف هزینهها، تنها هزینههای تولید در مکانهای تولیدی و بازیافت و هزینههای فرآیند در مراکز عرضه و مراکز دورریز و همچنین هزینههای حملو نقل بین این مراکز و هزینههای جریمه در مکانهای تولید، انبار و دورریز به دلیل ظرفیتهای استفاده نشده در نظر گرفته شده است. هزینههای دیرکرد و … در این مدل فرض نشده است.
مدل‌سازی ریاضی
مسأله مورد نظر را میتوان در قالب مدل برنامهریزی عدد صحیح مخلوط فرموله کرد. پیش از بیان مدل، ابتدا نمادهای استفاده شده برای توصیف مدل ارائه می‌گردد:
مجموعهها