دانلود پایان نامه تمرین استقامتی و اهداف اختصاصی


Widget not in any sidebars

از آنجایی که در زمینه سازگاریهای مربوط به آنژیوژنژ و فاکتورهای پلاسمایی در پی تمرینات HIT پژوهشهای اندکی انجام گرفته است، و همچنین پژوهشهای که در زمینه پاسخ فاکتورهایآنژیوژنیک به فعالیت حاد صورت گرفته، نتایج متناقضی را گزارش کردهاند بنابراین به نظر میرسد تمرین ذکر شده که هم از لحاظ شدت و هم حجم، بهعنوان یک پروتکل کاربردی بتواند سازگاریهای مثبتی را در بدن ایجاد کند.
1-4. اهداف پژوهش:
1-4-1. هدف کلی
تعیین تاثیر 4 هفته تمرین تناوبی باشدت بالا و حجم پایین بر میزان تغییرات فعالیتی و استراحتی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی VEGF پلاسمای خون در مردان جوان فعال.
2-4-1. اهداف اختصاصی
تعیین تاثیر یک وهله تمرین استقامتی زیر بیشینه بر تغییرات VEGF پلاسما در مردان جوان.
تعیین تاثیر 4 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و حجم پایین بر میزان VEGF استراحتی پلاسما در مردان جوان.
تعیین تاثیر 4 هفته تمرین تناوبی باشدت بالا و حجم پایین بر تغییرات VEGF پلاسمای خون پس از فعالیت زیر بیشینه در مردان جوان فع
1-5. فرضیات پژوهش:
1-5-1. فرض کلی
4 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و حجم پایین بر میزان تغییرات فاکتور رشد اندوتلیال عروقی VEGF پلاسمای خون در مردان جوان فعال تاثیر دارد.
2-5-1. فرضیات اختصاصی
یک وهله تمرین استقامتی زیر بیشینه بر تغییرات VEGF پلاسما در مردان جوان تاثیر دارد.
4 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و حجم پایین بر میزان VEGF استراحتی پلاسما در مردان جوان تاثیر دارد.
4 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و حجم پایین بر تغییرات VEGF پلاسمای خون پس از فعالیت زیر بیشینه در مردان جوان فعال تاثیر دارد.
1-6. محدوده پژوهش:
در این پژوهش، از محدوده پژوهش که توسط پژوهشگر قابل کنترل بودند، میتوان به همگن بودن رده سنی آزمودنیها (58/0 ± 5/19)، همجنس بودن (دانشجویان پسر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی)، یکسان سازی میزان فعالیت بدنی(سه جلسه فعالیت بدنی در هفته)، یکسان بودن سبک زندگی(زندگی در محیط خوابگاه) و میزان فعالیت روزمره (همکلاسی) و تغذیه 24 ساعت قبل از آزمونها در پیش و پس آزمون به خصوص قبل از آزمون 60 دقیقه دوچرخه سواری و خونگیری، یکسان بودن زمان تمرین برای هر آزمودنی و زمان تمرین همه آزمودنیها در پیش از ظهر، فاصله تقریبا یکسان بین آخرین وعده غذایی و آزمونهای 60 دقیقه دوچرخهسواری در پیش و پس آزمون و همچنین انتخاب گروه کنترلی که از لحاظ سبک زندگی و میزان فعالیت روزمره تقریبا با گروه HIT همگن بودند، اشاره کرد.
1-7. محدودیتهای پژوهش
از محدودیت های پژوهش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
عدم کنترل دقیق فعالیت بدنی و تغذیه آزمودنی ها در طول 4 هفته دوره تمرین
به دانشجویان توصیه شد از شرکت در فعالیتهای غیر از برنامه کلاسی و برنامه تمرینی پژوهش مذکور خودداری کنند و در صورت مبادرت به فعالیت، آن را گزارش کنند همچنین در جهت یکسان بودن تغذیه آزمودنیها از آنها خواسته از ژریم غذایی دانشگاه استفاده کنند.