دانلود پایان نامه برنامه ریزی محیطی و اطلاعات توصیفی

فصل چهارم
Widget not in any sidebars

نتایج
4-1 مقدمه
آب همراه با هوا و خاک سه عامل اصلی ادامه حیات انسان و همه موجودات زنده دیگر در زمین است. این ماده حیاتی نقش مهم و زیربنایی در پیشرفت هر جامعه دارد. استفاده های غیراصولی از منابع آب و به هدر رفتن این منابع به دلیل عدم شناخت صحیح حوضه های آبخیز، مسئله ای است که توجه مدیران برنامه ریزی محیطی را به خود جلب می کند.
معمولاً بارندگیها در مناطق خشک و نیمه خشک سیل آسا بوده و پوشش پراکنده گیاهی از نظر حفاظت خاک نقش زیادی ایفا نمی کنند، بطوریکه سرعت نفوذ آب به سرعت تقلیل یافته و میزان رواناب افزایش پیدا می کند. با توجه به اینکه حوضه سد نهند نیز جزء مناطق نیمه خشک کشورمان می باشد، محاسبه رواناب و سیلاب حوضه ضروری به نظر می رسد بنابراین در این تحقیق به منظور ارزیابی تغییرات ایجاد شده در اثر عملکرد سازه های کوتاه در روند سیل در حوضه سد نهند ،اطلاعات توصیفی و مکانی حوضه بایکدیگرمقایسه و موردبررسی قرارمی گیرد.
4-2 روندیابی سیل در رودخانه
مطابق شکل شماره (4-1)قطعه ای ازحوضه حاوی تعداد 19 سازه کنترل سیل ورسوب با مشخصات فیزیکی ارائه شده درجدول شماره (4-1) و هیدروگراف سیل براساس آمارهای رایج وروابط ارائه شده در هیدرولوژی کابردی استخراج ومورد ارزیابی قرارمی گیرد. بدین منظورابتدا آمار حداکثر بارندگی در دوره بازگشت های مختلف طی بیست سال در ایستگاه اهر را استخراج و بصورت جدول شماره (4-2)خلاصه ، سپس روابط مربوط با توجه خصوصیات زیر حوضه بصورت ذیل تشریح می شود:
جدول شماره (4-1): مشخصات فیزیکی سازه های احداث شده در قطعه مورد بررسی
جدول شماره (4-2): میانگین شدت بارندگی24 ساعته در دوره بازگشت های مختلف
L=1508m1.508Km
Hmax=1998m
Hmin=1821m
∆H=1998-1821=177m
A=15He
tc=0.949= 0.21
tP=0.6tc=0.6×0.21=0.13 ≈0.15
حداقل مدت زمان بارش 15 دقیقه (t=0.25hr) و ضریب رواناب نیز برابر 0.5 درنظرگرفته شده وروابط بشرح جدول شماره(4-3) ارائه می شود:
qP=0.0021×
جدول شماره(4-3): دبی پیک سیلابی بادوره بازگشت مختلف
درطرح های کوچک هیدرولوژی وآبخیزداری روش مرسوم به هیدروگراف واحد مثلثی SCS زیادمورد استفاده دارد.این روش که حالت ساده شده هیدروگراف واحد scs بوده براین فرض استواراست که اگر بارانی به مدتt ساعت روی حوضه ببارد رواناب حاصله ازآن هیدروگرافی تشکیل خواهد شد که شکل آن مانند یک مثلث بوده وروابط زیر در آن حاکم است (اصول هیدرولوژی کابردی –دکتر امین علیزاده):
(دربحرانی ترین حالت سیلاب حوضه های کوچک t=tc )
T1=t+tP=×0.25+0.15=0.275≈0.3
Tb=2.67T1=2.67×0.3=0.76≈0.8
Tb=T1+T2
T2=Tb-T1=0.8-0.3=0.5