دانلود پایان نامه با موضوع گردشگری اقتصادی و گردشگری فرهنگی


Widget not in any sidebars
در این فصل ابتدا به نوع و روش تحقیق، متغیرها، فرضیات، جامعه آماری، روش نمونهگیری، ابزار نمونهگیری، اعتبار و روایی وسیله تحقیق و روشهای پردازش و تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شده است.سپس به بررسی ویژگیهای طبیعی، جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی محدوده مورد مطالعه پرداخته میشود.
3-1- متدولوژی و روش تحقیق
3-1-1- روش تحقیق
روش به کار گرفته در این تحقیق پیمایشی میباشد زیرا تمرکز مساله تحقیق بر یکمحدوه وسیع است. در این روش، محقق شرایط فعلی را بررسی میکند تا مسائل جاری در پرتو آن روشن شود.. تعمیم پذیری نتایج، یکی از خصوصیات عمده و اصلی تحقیق پیمایشی است. در واقع هدف اصلی محقق در این قبیل تحقیقات،تعمیم نتایج نمونه کوچکتر به جامعه بزرگتر میباشد (صفریشالی، 1391 : 61).
3- 1- 2- متغیرهای پژوهش
متغییرها از مهمترین مباحث در تحقیقات اجتماعی و انسانی هستند. هدف، شناخت علت یا عوامل پیدایی یا تغییر موضوع پژوهش است و چون تغییر پذیرند و قاببل سنجش، آنان را متغییر میخوانیم (سارو خانی، 1373: 123).
1- متغیر مستقل: در پژوهش حاضر، با توجه به موضوع و فرضیههای پژوهش عوامل زمینهای (جنس، سن، سواد) و عوامل اجتماعی ( قومیت، چشم و هم چشمی، رسانه) متغیر مستقل میباشند.
2- متغیر وابسته: شاخصهای سنجش متغیر وابسته پژوهش حاضر عبارتند از:
– گردشگری زیارتی
– گردشگری اقتصادی
– گردشگری فرهنگی- تاریخی
– گردشگری قومی
– گردشگری تفریحی
– گردشگری ورزشی
3- 1- 3- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش را کلیه خانوارهای ساکن در قصرشیرین که به داخل و خارج از کشور سفر کردهاند تشکیل میدهد و تعداد آن 4756 خانوار میباشد.
3- 1- 3-1- روش نمونهگیری
در قسمت فوق گفته شد که جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد ساکن در قصرشیرین که به داخل و خارج از کشور سفر کردهاند تشکیل میدهد، به دلیل اینکه گردآوری فهرست کاملی از عنصرهایی که جمعیت را تشکیل میدهند ناممکن و غیرعملی میباشد و محقق نمی تواند نمونه مورد نیاز را به روشهای احتمالی ساده و یا طبقهبندی شده انتخاب کند ،روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت خوشه ای چند مرحلهای است.
نمونهگیری خوشهای عبارت است یک نمونهگیری چند مرحلهای که در آن ابتدا گروههای طبیعی (خوشهها) نمونهگیری میشوند و سپس از شمار هر گروه برگزیده شده نمونهگیری دیگری صورت میگیرد.
در روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای نمونهگیری با انتخاب نمونهای از خوشهها آغاز میشود. سپس، فهرستی از عناصر ایجاد و نمونهای از عناصر هر خوشه انتخاب شده برگزیده میشود (ببی،1390: 468).
3- 1- 3-2- حجم نمونه و روش محاسبه
برای محاسبه حجم نمونه از روش کوکران استفاده می شود که به صورت زیر محاسبه می شود:
=
حجم نمونه آماری
حجم نمونه
متغیر نرمال واحد استاندارد که در سطح اطمینان 95 درصد برابر با 96/1 است