دانلود پایان نامه با موضوع نگهداری و انتقال

5-هورمون ها
Widget not in any sidebars

6- اسید های آمینه همچون گلایسین و ترکیبات پیچیده مثل پپتون هیدرولیزات کازئین
1-32-1)عناصر ماکرو
L-glutamine , Hypoxantine Thymidine)HT) جز ترکیباتی هستند که حاوی عناصر ماکرو هستند.موادی مانند Ca , MgSN P , K که به مقدار بیش از 5/0میلی مول بر لیتر ، مورد نیاز سلول می باشند در چنین ترکیباتی که به صورت استوک ساخته می شوند وجود دارد.
نقش عناصر ماکرو در محیط کشت
نیتروژن: در ساختمان پروتئین ها ، نوکلئوتید ها ، برخی کوانزیم ها وجود دارد.
فسفر: در ساختمان اسید های نوکلئیک ، ATP و مواد حد واسط فتوسنتز وتنفس وجود دارد.
پتاسیم: مهمترین کاتیون تنظیم کننده فشار اسمزی در سلول می باشد.
کلسیم: در بیوسنتز دیواره سلولی موثر است.
منیزیم: در ساختمان کلروفیل نقش دارد و به عنوان کوفاکتور عمل می کند.
گوگرد: در ساختمان اسید های آمینه مثل سیستئین و متیونین ( پیش ماده سنتز اتیلن ) نقش دارد و در ساختمان برخی کوانزیم ها دیده می شود.
1-32-2)عناصر میکرو
این مواد به مقداری کمتر از 5/0 میلی مول بر لیتر مورد نیاز گیاه می باشند.این عناصر شاملFe , Mn , Cu , B , Zn , Co , I , Mo می باشند.در میان این عناصر فقط آهن به صورت استوک جداگانه و بقیه عناصر به صورت یک استوک (استوک میکرو) ساخته می شود.
معمولا استوک آهن درون فویل پیچیده می شود زیرا نور تجزیه کننده آهن است. محلول استوک نمک های میکرو همانند استوک نمک های ماکرو برای کوتاه مدت در یخچال قابل نگهداری است. و برای نگهداری طولانی مدت ، از فریزر استفاده می شود.
1-32-3)نقش عناصر میکرو در محیط کشت
مس: به عنوان کوفاکتور عمل می کند و در واکنش های زنجیره انتقال الکترون نقش دارد.
روی: در بیوسنتز کلروفیل و هورمون اکسین موثر است و به عنوان کوفاکتور نیز عمل می کند.
آهن : در زنجیره انتقال الکترون موثر است.
منگنز: به عنوان کوفاکتور عمل می کند.
مولیبدن: به عنوان کو فاکتور عمل می کند و در ساختمان برخی آنزیم ها دیده شده است.
کبالت : در ساختمان برخی ویتامین ها مثل B12 بکار رفته است.
ید: به دلیل سمیت ، کاربرد زیادی در کشت سلول ندارد.
بور: به عنوان کوفاکتور عمل می کند.
قندها یا هیدرات های کربن
به دلیل نور کم در محیط درون شیشه ای، فتوسنتز چندانی صورت نمی گیرد، لذا افزودن قند در محیط کشت کاملا ضروری است. معمولا از قند ساکاروز ، فروکتوز و گلوکز استفاده می شود.