دانلود پایان نامه با موضوع نرم افزار کامپیوتری و حداکثر اکسیژن مصرفی

 
Widget not in any sidebars

`
شکل 3.4: آزمودنی‌ تحقیق در حین اجرای پروتکل بروس
زمان آزمون به دقیقه و تا دو رقم اعشار از لحظه شروع تا زمانی که فرد قادر به ادامه فعالیت نباشد اندازه‌گیری و محاسبه می‌گردد و به صورت کسری از دقیقه و معادلات برآوردی (فوستر، 1984؛ پولاک، 1982) جهت برآورد توان هوازی مردان و زنان کم تحرک و فعال مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدت زمان تداوم آزمون در افراد ورزشکار ایده آل بین 9 تا 15 دقیقه می باشد. با استفاده از نتایج آزمون و جدول 3-2 می توان میزان حداکثر اکیژن مصرفی بیشینه آزمودنی را محاسبه نمود.
5.6.3 معادلات برآوردی:
مردان فعال و کم تحرک (فوستر و همکاران 1984)
(T3 × 012/0) – (T2 × 451/0) – (T × 379/1) – 8/14 = (دقیقه/کیلوگرم/میلی لیتر) حداکثر اکسیژن مصرفی
زمان اجرای آزمون به دقیقه و کسری از دقیقه = T
زنان فعال و کم تحرک (پولاک و همکارانش 1982)
9/3 – (T × 38/4) = (دقیقه/کیلوگرم/میلی لیتر) حداکثر اکسیژن مصرفی
6.6.3 روایی و اعتبار آزمون:
با توجه به جدول 3-2 همبستگی بالایی بین برآورد توان هوازی بیشینه از این معادلات و اندازه‌گیری مستقیم توان هوازی بیشینه در افراد وجود دارد (ترتیبیان، 1385).
باید به این نکته اشاره نمود که آزمونهای فوق برای هر دو گروه (کنترل و آزمایش) به طور مشابه و در شرایط یکسان انجام گرفت.
7.6.3 ابزار مورد استفاده در تحقیق:
1- فرم رضایت نامه: به منظور اطلاع از رضایتمندی شرکتکنندگان از شرکت در این پژوهش، این فرم تهیه شد (پیوست 4).
2- فرم پرسشنامه میزان فعالیت بدنی: در این فرم، سوالاتی ارائه شده بود که شرکتکنندگان می‌توانستند سطح فعالیت بدنی خود را در 6 ماه گذشته درج کنند (پیوست 3).
3- فرم پرسشنامه وضعیت تندرستی: در این فرم آزمودنی‌ها وضعیت تندرستی و سوابق بیماری خود را در قالب پرسش‌های چهار گزینهای درج کردند (پیوست 3).
4- فرم ارزیابی اولیه: در این فرم، مشخصات فردی و متغیرهای مورد نیاز جهت اندازهگیری توان هوازی بیشینه و توان بیهوازی بیشینه و نیز چابکی، سرعت و زمان عکس العمل دیداری آزمودنیها در مرحله پیش آزمون (قبل از 24 ساعت بی‌خوابی) درج گردید (پیوست1).
5- فرم ارزیابی ثانویه: در این فرم، مشخصات فردی و متغیرهای مورد نیاز جهت اندازه گیری توان هوازی بیشینه و توان بیهوازی بیشینه و نیز چابکی، سرعت و زمان عکس العمل آزمودنی ها در مرحله پس آزمون (بعد از 24 ساعت بی‌خوابی) درج گردید (پیوست 5).
6- قد: آزمودنی بدون کفش مقابل قد سنج ایستاده و در حالی که پاشنه ها، کتف ها و باسن او با دیوار تماس داشته و پاشنهها به هم چسبیده و زاویه بین پنجهها 60 درجه بودند، آزمودنی نفس عمیق کشیده و مستقیم به جلو نگاه میکرد. در این حالت محقق با گرفتن گونه و با بالا کشیدن آن اندازه قد ورزشکاران را ثبت کرد.
7- وزن: آزمودنی‌ها بدون کفش و لباسهای اضافی، به طور ثابت بر روی ترازو قرار گرفته و وزن آنها ثبت شد. این ترازو از نوع دیجیتالی بوده و دقت آن تا 1/0 کیلوگرم بود.
8- نوارگردان (تردمیل) تکنوجیم ساخت کشور ایتالیا جهت اجرای آزمون بروس
9- کرنومتر برای ثبت آزمون در آزمون های بروس، چابکی، سرعت و Rast.
10- آزمون زمان عکسالعمل: در تحقیق حاضر زمان عکس العمل با استفاده از یک نرم افزار کامپیوتری محاسبه گردید. در این نرمافزار امکانات طراحی و ایجاد انواع متنوعی از آزمایشات شنیداری و بصری برای آزمون زمان عکسالعمل قرار میگیرد. خلاصه نتایج هر تست و تاریخ و زمان انجام آن در فایل ذخیره شده و قابل بازیابی است. با انتخاب کد برای هر آزمودنی وارد این قسمت شده و در آزمون های بصری، آزمودنی موظف بود تا به محض مشاهده کادر مستطیل شکل رنگی، با موس کلیک کرده یا کلیدی از صفحه کلید را بفشارد. در پایان ده آزمون بصری، خلاصه نتایج نمایش یافته و در فایلی که برای آن آزمون قبلا درنظر گرفته شده ذخیره شد. در آزمونهای شنیداری، آزمودنی موظف بود تا بمحض شنیدن صدا، با موس کلیک کرده یا کلیدی از صفحه کلید را بفشارد. در پایان ده آزمون شنیداری، خلاصه نتایج نمایش یافته و در فایلی که برای آن آزمون قبلا درنظر گرفته شده ذخیره شد (شکل 3-5).
شکل 3.5: آزمون زمان عکس العمل کامپیوتری از نوع دیداری
8.6.3 روش تحقیق و مراحل انجام کار: