دانلود پایان نامه با موضوع معاهدات بین المللی و حقوق مالکیت صنعتی


Widget not in any sidebars

دوم: مقالات:
اصلانی، حمید رضا ، درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالشهای حقوقی الحاق به موافقتنامه تریپس، فقه و حقوق، سال چهارم، شماره 13، تابستان 1386.
افشاری پور، غلامرضا ، بررسی تطبیقی ماهیت قراردادهای اعطای مجوز(با تأکید بر اجازه بهره برداری از مالکیت‌های صنعتی).
بزرگی، وحید ، مقایسه مفاد قانون جدید مالکیت صنعتی(1386) با مفاد موافقت نامه تریپس در زمینه علایم تجاری، فصلنامه پژوهش های تجارت جهانی، شماره 8 و 9، پاییز و زمستان 1386.
بذلی ، احمد ، مروری بر تعاریف مالکیت فکری و مالکیت صنعتی ، مجله تدبیر، شماره 232، شهریور1390.
…………….. ، تأثیر مالکیت فکری و مالکیت صنعتی بر ، تدبیر ، شماره 232 ، شهریور 1390.
پورمحمدی، شیما ، مالکیت صنعتی در موافقت نامه تریپس و کنوانسیون پاریس، مجله حقوقی دادگستری، شماره 50 و 51، بهار و تابستان 1384.
جعفری ، سعید خانشیر، بررسی و طبقه بندی دلایل و زمینه های انفعال نظام حقوق مالکیت صنعتی در ایران، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال ششم، شماره 16، تابستان 1390.
حبیبی مجنده، محمد ، تنوع نظریه های مالکیت معنوی، فقه و حقوق، سال چهارم، شماره 13، تابستان 1386.
حبیبا، سعید ، محمد هادی میرشمسی، جایگاه قواعد حقوق رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران)، حقوق خصوصی، سال ششم، شماره چهاردهم، بهار و تابستان 1388.
حبیبا، سعید نظام حقوق اختراع ایران پس از پذیرش موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکریTRIPS) ) ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 66، زمستان 1383.
حبیبا، سعید ، ملیحه زارع، نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یک پارچه، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 4، زمستان 1388.
حکیم شفائی، شیوا، مطالعه تطبیقی مجوزهای اجباری حق اختراع در حقوق ایران و معاهدات بین المللی، مجله کانون وکلای کرمانشاه، شماره22-23، بهار و تابستان 1388.
خاندوزی، سید حسن، (1386)، آسیب شناسی حق مالکیت صنعتی در ایران، دفتر مطالعات اقتصادی (گروه حقوق و اقتصاد) مجلس شورای اسلامی: 1-34.
خداپرست مشهدی ، مهدی و همکاران ، تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی ،فصلنامه اقتصادی ، شماره 4 ، زمستان 1388
رضائی شریف آبادی، سعید ، مالکیت معنوی در عصر الکترونیک، فصلنامه کتاب، پاییز 76،
رنانی ، محسن ، معینی ، شهرام ، مسئله داوری در حقوق مالکیت ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، شماره اول ، بهار و تابستان 1389
سلامی،سیدرضا،گودرزی،مهدی،راهکارهای بهبودنظام مالکیت فکری ایران درجهت توسعه تکنولوژی کشور فصلنامه مدیریت صنعتی ، شماره3 ،1382
شیخی، مریم ، راهکارهای کیفری مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی: با لحاظ حقوق تطبیقی،فقه و حقوق، سال چهارم، شماره13، تابستان1386.
………………. ، ضمانت اجراهای گمرکی نقض حقوق مالکیت صنعتی: مطالعه تطبیقی، فصل نامه پژوهش نامه بازرگانی، شماره 41، زمستان1385.
صادقی، محمود ، خاکپور، منصور ، موجبات اعطای مجوز اجباری بهره برداری از حقوق مالکیت فکری، فصل نامه مدرس علوم انسانی، دوره 11 ، شماره4، زمستان 1386