دانلود پایان نامه با موضوع فعالیت های روزانه و آمار استنباطی


Widget not in any sidebars

75 بازیکن آماتور فوتبال پسر رده سنی 20 تا 30 سال دانشگاه خوارزمی در این مطالعه شرکت کردند. تنها بازیکنانی به کار گرفته شدند که به طور منظم در مطالعه شرکت داشتند. آزمودنی های این مطالعه را پسران تشکیل دادند تا یافتههای بعد از بی‌خوابی از تفاوت های جنسی متاثر نشود. جزئیات تحقیق برای هر کدام از شرکت کنندگان توضیح داده شد. قبل از شروع مطالعه همه شرکتکنندگان فرم رضایتنامه و سلامت بدنی را پر کردند. BMI به وسیله وزن و قد آنها اندازه گیری شد. از آنجائیکه شرکت‌کنندگان با روش کار آشنا نبودند، آزمون RAST، چابکی (9×4)، زمان عکس العمل دیداری، آزمون بروس و دوی 45 متر برای همه شرکت کنندگان یک هفته قبل از شروع آزمایش به منظور آشناسازی اجرا شد. همچنین فعالیت های روزانه شرکت‌ کنندگان در سه روز قبل از شب مقرر کنترل گردید. پروتکل شامل دو بخش بود: 1- اندازه گیری در سطح پایه (قبل از آغاز پروتکل) که همان پیش آزمون است و 2- اندازه گیری بعد از 24 ساعت دوره بی‌خوابی. اولین بخش این تحقیق در روز قبل از یک دوره‌ی بی‌خوابی (بر طبق عادت) ثبت شد. پس از اندازه گیری های اصلی (رکورد آزمون RAST، چابکی، زمان عکس العمل دیداری، آزمون بروس و دوی 45 متر) شرکت کنندگان کل شبانه روز را بیدار ماندند. در طول دوره بی‌خوابی شرکت کنندگان وقت خود را با بازی‌های تفریحی (شطرنج، …)، خواندن کتاب و یا تماشای تلویزیون سپری کردند و در صورت هرگونه نارضایتی می توانستند از آزمون انصراف دهند. آن ها از مصرف کافئین، چای و موادی از این قبیل محروم شدند. برای اطمینان از بیدار بودن آزمودنی ها، همگی در طول دوره آزمایش در خوابگاه دانشگاه خوارزمی حضور داشتند و افرادی از طرف محقق پیگیر فعالیت آن ها بودند. دومین تستRAST، چابکی، زمان عکس العمل دیداری، آزمون بروس و دو 45 متر در همان زمان (ساعت 16-14) از روز بعد از 24 ساعت محرومیت از خواب اجرا شد.
9.6.3 ابزارهای آماری:
به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از آزمون، از آمار توصیفی استفاده شد.
10.6.3 آمار توصیفی:
از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین، انحراف استاندارد، رسم نمودار‌ها و جداول استفاده شد.
11.6.3 آمار استنباطی:
جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون t همبسته برای مقایسه تغییرات متغیرهای وابسته درون هر گروه استفاده شد.
فصل چهارم
یافتههای تحقیق
1.4 مقدمه:
این فصل شامل دو بخش توصیف یافته‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق می‌باشد. در بخش اول، ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بدنی آزمودنی‌ها، توصیف و نتایج ویژگی‌های آنها در قالب جداول و نمودار ارائه شده است. در بخش دوم، فرضیه‌های تحقیق با استفاده از آزمون‌های آماری مربوطه تجزیه و تحلیل شده است. در هر قسمت از فصل حاضر، جداول و نمودارهای مربوط به آن به همراه سایر توضیحات لازم ارائه شده است.
2.4 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها :
در این قسمت در جدول‌ 4-1 میانگین و انحراف استاندارد و مشخصات فردی (قد، وزن، سن، درصد چربی، توان هوازی بیشینه، توان بی‌هوازی، رکورد دوی سرعت و دوی چابکی و زمان عکس العمل) آزمودنی‌ها ارائه شده است.
جدول 1.4: میانگین و انحراف استاندارد مشخصات فردی آزمودنی ها
متغیرها
انحراف استاندارد ± میانگین
سن (سال)
13/1 ± 57/21
قد (cm)
7/7 ± 9/174
وزن (kg)
23/4 ± 61/70
آزمون بروس (ml.kg/min)
11/4±10/52
توان بی هوازی میانگین (وات)
80/3±83/72