دانلود پایان نامه با موضوع عوامل فردی اجتماعی و گردشگری و ساختار اجتماعی

تئوری دیگری که درباره انگیزه مسافر ارائه شده است، بر اساس این قرارداد که مسافر و رفتار او به هنگام تفریح و گردش بر اساس چارچوبی مبتنی بر انگیزه مطلوب قرار دارد ) ایسو- اهولا(. این پژوهشگر اعتقاد دارد که اگرچه افراد در پی عوامل مختلف انگیزشی هستند، ولی میکوشند تا از تحرک بیش از حد (تا از نظر فکری و جسمی خسته شوند) ونیز از بی تحرکی و کسالت، خودداری کنند. این تحقیق یادآور میشود که انسان در مکانهای مختلف و در طول دوره زندگی خود نیازهای متفاوتی برای مسافرت و تفریح داشته است. از این رو، این تئوری میتواند یک رکن بالقوه پویا به این گروه یا این طبقه بیفزاید. در تئوری مزبور به احساس فرد مبنی بر قاطعیت و شایستگی (به عنوان راه یا وسیلهای برای درک انگیزه مسافر) تاکید میشود و به تجربههایی که شخص در اثر رفتار خود در سفر به دست میآورد (ونه به ارزیابیهای و تجریدی درباره هدفهای زندگی)، توجه میشود. یکی از کاستیهای تئوری مزبور این است که در آن ابزار یا وسیلهای برای سنجش میزان انگیزش یا میزان قاطعیت و شایستگی فرد در رفتار به هنگام سفر وجود ندارد (وای.گی، 1388: 192).
رویکرد جذب (کشش) و دفع(فشار) گردشگر
عوامل جذب و دفع رفتار گردشگر دو طرف یک سکهی انگیزشی است. عامل روانشناختی که این دو را به هم مرتبط میسازد مفهوم احساس است. از این منظر مصرف کنندگان ، مخصوصاً گردشگران، توسط نیازهایشان رانده میشوند و توسط مزیتهای خدمات تفریحی و مقصد کشیده میشوند.در نهایت،نیازهای احساسی و تجربی با رفتار انتخاب دار و لذت طلب مرتبط هستند. بخصوص در این رویکرد، فرآیندهای تجربی مانند تصورات، رویاها، احساسات و آرزوها نقش مهمی را در مصرف لذت گرایی ایفا میکنند. در این رابطه معقولانه است که معتقد باشیم هنگامی که مصرف کنندگان رفتار گردشگرانه را تصور میکنند ، برای مثال، توجه خود را به سمت احساسات خوشایند و تجربیات لذت طلب جهت دهند(Amir tahmaseb, 2007: 15).
Widget not in any sidebars

کرومپتون (1979)تحریکات فشار را به عنوان دلایلی برای مسافرت و تحریکات کشش را به عنوان دلایلی برای انتخاب یک مکان توسط گردشگران توصیف میکند.کرمپتون (1979) هفت محرک داخلی روانشناسی- اجتماعی را ارائه داد که رفتارهای مسافرت تفریحی را هدایت میکرد. این محرکها عبارتند از: رهایی از روز مرگی، خودیابی (خودشناسی)، آرامش، پرستیژ، پس رفت، تقویت روابط خانوادگی و تسهیل روابط اجتماعی.او همچنینن دو محرک مرتبط با ناهماهنگی فرهنگی (آموزش و فکر تازه) را یافت که او آنها را به عنوان مزیتهای اجتمای روانشناسی سفر توصیف میکند.گوسن (2000) احساساتی را به عنوان عامل روانشناختی مورد بررسی قرار داد که عوامل جذب و دفع نامیده میشود. او معتقد بود که گردشگران توسط نیازهای احساساتیشان مجبور شده (تحت فشار قرار گرفته) و تسط منفعتهای احساساتیشان کشانده (جذب شده) میشود. نیازهای مصرفکنندگان (عوامل فشار) شامل رهایی، آرامش، پرستیژ، روابط اجتماعی و تفکر تازه میباشند در حالی که مزیتهای احساسی یا هیجانی (عوامل کشش) از طریق تبلیغات یا شناختهای مقصد شناخته میشوند (همان،23).
2-3-7- عوامل فردی اجتماعی و گردشگری
– سن و گردشگری
بیش از 25 درصد جمعیت آمریکا بیشتر از 50 سال دارند و پیشبینی میشود50 سال دیگر 30 درصد به این جمعیت اضافه شود. این بخش جمعیت سالخورده معمولا ثروتمندتر هستند و بیش از پیش به مسافرت میروند. باور دستاندرکاران بر این است که این گروه بیشتر سفر میکنند، به فاصله دورتری میروند، مدت زمان بیشتری در آن مکانها اقامت میکنند و به آژانسهای مسلفرتی اعتقاد بیشتری دارند (در مقایسه با سایر بخشهای این بازار). در واقع سفر سالخوردگان بیشتر جنبه اجتماعی داردو در طول سفر باید مسائل بهداشتی و بندهای قرار داد مربوط به تفریح به صورت دقیق رعایت شود که نیاز به برنامهریزیهای بسیار دقیق دارد. بخش بزرگی از سفرهای سالخوردگان به صورتی انجام میشود که به اصطلاح آنها، در منطق خوش آب و هوا سکنا میگزینند. نمونهای از این سفرها را میتوان در اروپا واسترالیا مشاهده کرد که افراد سالخورده در خانههای خود که به صورت خودرو است (خانههای متحرک)، در فصلهای مختلف نقل مکان میکنند. جنبههای دیگری از مسافرانی که در گروه سنی خاص به مسافرت میروند، این است که آنها برای مدت طولانیتر در یک مکان اقامت میکنند. در استرالیا که این گروه سنی معمولا کمتر از سی سال دارند، برای مدتی بیش از 12 ماه در یک مکان اقامت میکنند، که معمولاً به مکانهای ارزان یا کلبههای چوبی روی میآورند تا با بودجه اندکی، مدتی طولانیتر اقامت کنند. کل پولی را که این دسته از مسافران خرج میکنند نسبت به جهانگردان بینالمللی بسیار بیشتر است، ولی این دسته از افراد هزینه زیادی بابت اقامت خود نمیپردازند (لامزدن،1387: 75).
– جنس و گردشگری
بررسیهایی که بر روی جنس مسافران انجام شده نشان میدهد که ظرف 20 سال گذشته، مسافران از این بابت تغییرات زیادی کردهاند. زنان با انگیزه فرار از محیط یکنواخت محل زندگی خود، تغییر در شرایط شخصی مانند مرگ یک عضو خانواده، شکست در عشق، طلاق یا جدایی، تمایل به تجربه کردن کارهای مخاطرهآمیز، تمایل به نشان دادن تواناییهای شخصی،یافت استقلا و اثبات شایستگیهای خود به مسافرت میروند. همچنین زنان در مسافرتهای تفریحی مسئله رسیدگی به شوهر، بچهها، پدر، مادر و یا همکاری با سایر دوستان را در اولویت قرار داده و تفریح و گردش را در درجه دوم اهمیت جای میدهند. در بخش بازرگانی و تجارت نیز زنان نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند. بیش از یکسوم سفرهای بازرگانی که در آمریکا نجام میشود توسط زنان صورت میگیرد و درصد زنان مسافر روبه افزایش است. زنانی که به صورت نماینده شزکتها باهدف بازرگانی به مسافرت میروند، به مسئله ایمن بودن سفر اهمیت زیادی میدهند و برای مسئلههایی چون رسیدگی به وضعیت شخصی، تمیز بودن لباس، داشتن آینه قدی و وسایل اتو کردن لباسها، اهمیت قائل هستند (وای.گی ،1388: 185).
– تحصیلات و گردشگری
علاوه بر درآمد تحصیلات هم عاملی بسیار مهم به حساب میآید که با مسافرت رابطهای بسیار قوی دارد. تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده است، نشان میدهد که با بالا رفتن میزان تحصیلات فرد، تمایل او به سفر بیشتر میشود. حتی در میان جوانان هم، تحصیلات دانشگاهی موجب میشود که درصد بیشتری از افراد در پی کسب تجربههای جدید و یافتن فرصتهایی برای شناخت بیشتر خود برآیند. بنابراین گروه مزبور احساس میکند اگر نتواند به تنهایی (از نظر مالی) از عهده چنین سفری برآید دولت باید آنها را در این راه یاری کند و یارانه پرداخت نماید (همان، 1388: 185).
– رسانه و گردشگری
تأثیر محسوس تلویزیون افزایش ساعاتی است که افراد در خانه میگذراند و از آن مهمتر، توزیع خاص این زمان است: ملاحظه میشود که ساعات بیشتری در شب در خانه میگذرد. در عوض، ساعاتی که در روز در خانه صرف میشود، کاهش میپذیرد. بلسون معتقد است که علیرغم چنین پدیدهای در خانوادههای پرجمعیت، حجم کلی زمان صرف شده در خانه بعد از ورود تلویزیون کاهش میپذیرد و علت آن، به نظر همین نوسنده، این است که در چنین خانوادههایی، نوجوانان بیشتر ترجیح میدهند با دوستی به گردش بروند تا آنکه خود را در اطاقی محبوس سازند.
بررسیهایی که در فرانسه توسط «انجمن اولیا» صورت گرفته است، همین امر، یعنی توجه کمتر جوانان را به تلویزیون نشان میدهد. بیشبهه، علت این عدم توجه را باید در این دانست که برنامههای تلویزیونی را در وسیلهای برای ثبوت تسلطو ارجحیت نسل بزرگسال میپندارند. لیک، این عدم توجه عمومیت ندارد. در انگلستان، گورر نشان میدهد که 47 درصد کودکان بعد از ورود تلویزیون به خانه، زمان بیشتری را در آن صرف میکنند (کازنو، 1384: 151).
– قومیت و گردشگری
در زبان محاوره و دنیای گردشگری این عبارت، مترادف با واژهی نژاد در نظر گرفته میشود. همانگونه سایکس (2001) اظهار میکند، شواهد ژنتیکی و جزئی زیادی وجود دارد که نشان میدهد تمایز نژادی قدیمی میان آسیاییها، قفقازیها (سفیدپوستان) و سیاهپوستان چندان محسوس نیست ودر حقیقت این تفاوتها چیزی جز طبقهبندیها ساده و جامع نیستند. با این وجود در محافل دانشگاهی در برخورد با نژاد و قومگرایی به عنوان متغییر علوم اجتماعی، شاهد حساسیتها و واکنشهای متضادی هستیم. به خصوص دیدگاهی وجود دارد که بیان میکند تکیه بر« نژاد » به عنوان یک متغییر، باعث میشود تا از متغییرهای مهمتری مثل فقر، فرصتهای آموزشی و بهداشت غافل شویم. مطالعه در زمینهی تفاوت جنسیتی درگیر قید و بند چندانی نیست، ارایهی نیمرخی از نیازهای افراد سنین مختلف ارزشمند است، اما محققان باید توجه داشته باشند که ایجاد ارتباط بین « نژاد» و« قومیت» ممکن است باعث بروز دیدگاههای تبعیض آمیزی شود. در واقع سنت رفتاری خاصی راجع به سفر سیاهان آمریکایی، بومیان تایوانی و تامیلهای سریلانکا کشف نشده است. البته اسثنائاتی مثل کار فن (1994) در مورد هزینهی سفر خانوارهای آمریکایی اسپانیایی تبار و آسیایی تبار، کار استیفنسون و هیوگس ( 1995) در مورد جوامع آفریقایی- کارائیبی بریتانیا و کار تهئی و لسکرک (2003) در مورد جاذبهی گردشگری کشتیهای تفریحی برای اقلیتهای قومی وجود دارد. امکان انجام مطالعات گردشگری جدید و مهم در ادامهی کارهای انجام شده در مورد ترجیحات قومی برای گذراندن اوقات فراغت وجود دارد که فرصتهای تحقیقاتی مهمی را برای محققان و علاقهمندان تجاری فراهم آورد (پیرس، 1389: 65).
– چشم و هم چشمی و گردشگری
چشم و هم چشمی اصطلاحی است که به نوع رفتار انسانی در حوزه عمل اجتماعی اشاره دارد. با توجه به مسأله رقابت که در این اصطلاح نهفته است، اشخاص برای دست یابی به اهداف رقابتی، دست به انواع و اقسام کارهایی می زنند که در چشم دیگری بزرگ نمایند و به نوعی خودنمایی کرده و برتری و چیرگی خویش را نشان دهند. چشم پرکنی و برتری جویی هدفی است که در این نوع رفتار می توان شناسایی کرداز جمله جامعه شناسانی که به این موضوع پرداخته اند وبلن می باشد تورشتاین وبلن، یکی از صاحبنظران پیشگام در این عرصه، فراغت را به عنوان موضوعی مستقل مطالعه و تبیین کرده و دربارهی تغییر نقش و کارکرد فراغت در جامعهی جدید نظریهپردازی کرده است. در نظریهی او مصرف و فراغت چشمگیر (و نمایشی)، راهی است برای نمایاندن منزلت و موقعیت اجتماعی برای اینکه انسانها در چشم دیگران برتر جلوه کنند و برای خودشان نیز ارزش بیشتری قائل شوند. آداب و روشهای زندگی طبقات بالا با فراغت و مصرف چشمگیر توأم است. مصرف و فراغت چشمگیر، لزوماً منحصر به افرادی نیست که برای دستیابی به مقام و موقعیت بلندمرتبه با دیگران رقابت میکنند بلکه بستگان این افراد از جمله همسران و خدمتگزاران آنها هم میتوانند با این نوع سبک زندگی و فراغت، منزلت سرورانشان را به نمایش بگذارند. به نظر وبلن، در جوامع مدرن، مصرف چشمگیر (متظاهرانه) و سبک زندگی مبتنی بر رفاه و فراغت، سراسر ساختار اجتماعی را فرا گرفته است. در چنین فرهنگهای رقابتآمیزی، افراد طبقات پایینتر تلاش میکنند تا با الگو قرار دادن سبک زندگی و فراغت طبقه بالاتر و تظاهر به فراغتهای مدرن به احترام و منزلت اجتماعی بیشتری دست یابند (وبلن ،1383: 71).
2-4- چهارچوب نظری
مدل مفهومی ارائه شده در زیر سعی دارد ارتباط گردشگری را با متغییرهای اصلی این پژوهش بسنجد این متغییرها شامل عوامل زمینهای (سن، جنس و تحصیلات) و عوامل اجتماعی (چشم و همچشمی، قومیت و رسانه) میباشند. نظریه پردازانی نظیر چاک. وای. گی، لس لامزدن، فیلیپ. ل. پیرس،وبلن و کازنو به بررسی رابطه گردشگری با عوامل ذکر شده بالا پرداختند. پیرس در نظریه خود رابطهی بین قومیت و گردشگری را به صورت ایده مطرح کرده است.طبق نظریات چاک. وای. گی بین جنس و گردشگری رابطهی معناداری وجود دارد. این رابطه حاکی از آن است که ظرف 20 سال گذشته در ذائقه مسافران از نظر جنسیت تغییرات زیادی ایجاد شدهاست که این تغییرات بیشتر در زنان مشاهده شده است. علاوه بر این چاک. وای. گی معتقد است بین تحصیلات و گردشگری نیز رابطهی معناداری وجود دارد که با بالا رفتن میزان تحصیلات فرد تمایل او به سفر بیشتر میشود و همچنین طبق نظریات لس لامزدن و وبلن سن و چشم وهمچشمی با نوع گردشگری رابطهی معنا داری وجود دارد بدین معنا نوع گردشگری با توجه به سن گردشگر دچار تغییر میشود به عنوان مثال بخش بزرگی از سفرهای سالخوردگان به صورتی انجام میشود که به اصطلاح آنها، در مناطق خوش آبوهوا سکنا میگزینند و در واقع سفر سالخوردگان بیشتر جنبه اجتماعی دارد و از طرفی وبلن معتقد است که مصرف و فراغت چشمگیر (و نمایشی)، راهی است برای نمایاندن منزلت و موقعیت اجتماعی برای اینکه انسانها در چشم دیگران برتر جلوه کنند و برای خودشان نیز ارزش بیشتری قائل شوند. آداب و روشهای زندگی طبقات بالا با فراغت و مصرف چشمگیر توأم است.
2-4-1- مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم:
روششناسی تحقیق
مقدمه
تحقیق تلاشی است در جهت حقیقتیابی و فهم مجهولات. پایه هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکار میرود بر این اساس استفاده از روش و شیوههای علمی و بهرهگیری از روشهای مناسب که بتواند گروه تحقیق را در تحقق اهداف یاری دهد، بسیار اهمیت دارد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هرچه دقیقتر، سریعتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر کمک نماید.