دانلود پایان نامه با موضوع شرایط آب و هوایی و اعتبار و پایایی

1.5.1 هدف کلی:
هدف کلی این تحقیق، بررسی اثر یک دوره 24 ساعتی محرومیت از خواب بر روی توان هوازی بیشینه، توان بی هوازی بیشینه، سرعت، چابکی و عکس العمل بازیکنان آماتور فوتبال در پست های مختلف بازی بود.
Widget not in any sidebars

2.5.1 اهداف اختصاصی:
مقایسه توان هوازی بیشینه (آزمون بروس) بازیکنان فوتبال آماتور در پست های مختلف بازی پس از 24 ساعت بی خوابی.
مقایسه توان بی‌هوازی بیشینه (آزمون رست) در بازیکنان فوتبال آماتور در پست های مختلف بازی پس از 24 ساعت بی خوابی.
مقایسه سرعت (آزمون دو 45 متر) بازیکنان فوتبال آماتور در پست های مختلف بازی پس از 24 ساعت بی خوابی.
مقایسه عملکرد چابکی (آزمون دو 9*4) بازیکنان فوتبال آماتور در پست های مختلف بازی پس از 24 ساعت بی خوابی.
مقایسه زمان عکس العمل بازیکنان فوتبال آماتور در پست های مختلف بازی پس از 24 ساعت بی خوابی.
6.1 محدوده تحقیق
1- کنترل شرایط روانی و انگیزشی آزمودنیها در طول اجرای برنامه
2- کنترل دقیق بر مصرف دارو یا مواد غذایی تأثیرگذار در طول تحقیق مانند پروتئین و کافئین (هرچند که طی فرم به آزمودنیها تأکید شده بود که از مصرف این مواد خودداری کنند).
3-کنترل اعتبار و پایایی پرسشنامه ها
4- کنترل سابقه بیماری توسط پرسشنامه
5- پایبندی آزمودنیها به رژیم غذایی متداول خود
6- یکسان بودن زمان و شیوه اجرای برنامه و آزمونها برای همه آزمودنیها
7- کنترل وضعیت خواب و بیداری و استراحت آزمودنی ها
8- وزن
9-قد
10-سن
7.1 محدودیت های تحقیق
1- شرایط آب و هوایی.
2- حوادث غیرقابل پیش بینی در طول برنامه (برای آزمودنیها از جمله بیماری یا عدم تمایل به همکاری ).
1.6.1 تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها
خواب : مکانیسم فیزیولوژیک بدن در بازیاب توان از دست رفته و خستگی ناشی از فعالیتهای مغز و بدن در طول زندگی روزمره و یک معیار مهم در حفظ سلامت جسمی و روانی انسان می‌باشد (کارلسون، 1381).
چابکی: عبارت است از قابلیتی که انسان را قادر می سازد تا با سرعت، حالت بدن و جهت حرکت را همراه با حفظ تعادل در فضا تغییر دهد. برای سنجش این فاکتور از آزمون چابکی 9×4 استفاده شد و تعریف عملیاتی آن چنین می باشد: برای ارزیابی میزان چابکی فرد میباشد که شامل پیمودن 4 مسیر 9 متری با حداکثر سرعت و بدون وقفه میباشد.
سرعت: عبارت است از قابلیت فرد در جلو راندن، یا حرکت دادن تمام یا بخشی از بدن در فضا در کوتاه ترین زمان ممکن. برای سنجش این فاکتور از آزمون دو 45 متر استفاده شد و تعریف عملیاتی آن چنین می باشد: برای ارزیابی سرعت و توان بیهوازی فرد مورد استفاده قرار میگیرد که در آن فرد مسیر 45 متری را با شنیدن صدای سوت با تمام سرعت ممکن طی میکند.