دانلود پایان نامه با موضوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کشورهای توسعه یافته

…………………. ، موجبات و آثار ابطال گواهینامه حق و اختراع، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان1391.
…………………. ، چالش های اخلاقی ثبت اختراعات بیوتکنولوژیک، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 9، شماره 3، پاییز1384.
Widget not in any sidebars

صادقی ،محمود ، شیخی ، مریم ، اقدامات تأمینی و ضمانت اجرای مدنی حقوق مالکیت صنعتی؛ مطالعه تطبیقی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسیف دوره 39، شماره 3، پاییز 1388.
عبدلی، قهرمان، (1386)، “نظام ملی نوآوری، ابداعات و جهش اقتصادی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران”، صص 103-126.
فتحی زاده، امیر هوشنگ ، بررسی حق اختراع در موافقت نامه تریپس، بررسی بازرگانی، شماره 3، آذر و دی 83، ص 44 .
فطرس، محمد؛ نجارزاده نوش آبادی، ابوالفضل، (1389)، ” بررسی اثر حقوق مالکیت معنوی روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه D8 “، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، شماره 24، صص 39-46.
…………………………………………………………….، (1389)، “اثرات حقوق مالکیت معنوی بر اقتصاد کشورها : مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اسلامی”، مجله اقتصادی ، شماره 1و2 ، 155-169.
قائمی، محمد حسن ، حقوق مالکیت صنعتی،ماهنامه شماره 61، سال یازدهم، فروردین و اردیبهشت 1386.
کبوته، علی اصغر ، مختصری درباره مالکیت صنعتی ایران، حسابدار، سال یازدهم، شماره صدو هفده.
مرادی، زهرا، سوء استفاده از حقوق گواهی های ثبت اختراع، فصلنامه پژوهش های تجارت جهانی، شماره16 و 17، پاییز و زمستان1388،ص 28.
مطبعه چی اصفهانی، سید مصطفی ، درنگی در مالکیت معنوی، فقه ، سال دوازدهم، چهل و چهارم
نائب زاده ، شهناز ، مقاله ی حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری ،شماره 180 ، اردیبهشت 1386
نراقی ، مهدی ، قرارداد پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی.
واعظی نژاد، صغرا ، سازمان جهانی مالکیت معنوی وایپو، فصل نامه کتاب های اسلامی.
سوم: پایان نامه ها :
انصافی آذر ، بهنام ، حمایت ازحقوق مالکیت صنعتی درنظام سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر حقوق ایران ، پایان نامه ، دانشگاه شهید بهشتی ، شهریور 1389.
معینی یکتا ، زهرا مجوزهای اجباری در حقوق مالکیت فکری ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد، 1386.
منابع لاتین :
1-(Troy L.Gwartney,Harmonizing the Exclusionary Rights of patents with compulsory liencing ,50 wm. & Mary L.Rev. 1395 (2009) ).
2-Yosick, Joseph A. (2001) “Compulsory Patent Licensing for Ef cient Use of Inventions”, University of Illinois Law Review, Vol. 2001, pp. 1275-1304.
Falvey, R., Foster, N. & D. Greenaway (2006), “Intellectual Property Rights and Economic Growth”, Review of Development Economics, No. 10, PP. 700-719.