دانلود پایان نامه با موضوع روش ها و حساسیت


Widget not in any sidebars

1-32-4)ویتامین ها
اکثر ویتامین ها توسط سلول ساخته می شود؛ لیکن اضافه نمودن برخی از ویتامین هانظیر اسید نیکوتینیک(B3) ، تیامین (B1) ، پیرودوکسین (B6) و… به محیط کشت ضروری است. همچنین از ویتامینC به عنوان آنتی اکسیدان استفاده می شود. ویتامین ها معمولا به صورت استوک X 100 ( یعنی صد برابر) تهیه می شوند عموما ویتامین ها را توسط فیلتراسیون ، استریل می کنند و از اتوکلاو (به دلیل حساسیت ویتامین ها به گرما) استفاده نمی شود.
1-32-5) Pluronicacid
Pluronic یک ترکیب محلول در آب می باشد و بخشی از یک دسته مهم از سورفاکتانت های غیر یونی حاوی یک مرکز آبگریز polypropylene oxide (PPO) و دو دم آبدوست polyethylene oxide (PEO) است. سورفاکتانت-F68 Pluronic به طور گسترده ای در مقیاس های بزرگ کشت سلولی پستانداران استفاده می شود. این ترکیب سبب حفاظت سلول ها در محیط کشت از دو عامل نامطلوب می گردد.
در بیوراکتورهای کشت سلول یکی ازدلایل مرگ سلول ها واکنش سلول های پستانداران با حباب های ایجاد شده در محیط کشت می باشد. Pluronicبا ایجاد حالتپایدار در این حباب ها مانع واکنش آنها با سلول و نهایتا مرگ آنها می گردد.
با حفاظت سلول ها در برابر تنش های ناشی از تکان های ایجاد شده در انکوباتور سبب زنده ماندن آنها می شود.
1-33)نقش گلوتامین در محیط کشت
گلوتامین یک جزء مهم در برای سنتز پپتید، پروتئین ها، قندهای اسید های آمینه پورینی و پیریمیدینی در محیط کشت سلول های پستانداران به شمار می رود. همین امر سبب شده که اغلب به عنوان یک منبع انرژی جایگزین همراه با قند مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین به عنوان یک منبع انرژی مهم همراه با گلوکز محسوب می شود. با این حال، کاتابولیسم گلوتامین، می تواند منجر به تولید آمونیاک، که یک محصول جانبی سیتوتوکسیک تا حدود (g/L 6/0) در محیط کشت سلولی شود. مطالعات نشان داده که حتی تا(g/L 12/0)، آمونیاک تاثیر منفی بر روی رشد سلول و تولید پروتئین نوترکیب دارد.
برای غلبه بر اثرات سمی ناشی از آمونیاک در سلول، گلوتامات، و آسپاراژین و دی پپتیدهایی مانند L-alanyl-L-گلوتامین glycyl-L-گلوتامین به عنوان جایگزین استفاده می شود. با استفاده از تکنیک های electrokinetic و غشای آبگریز – بی حرکت و جاذب جهت حذف آمونیاک ازمحیط کشت نیز تلاش هایی انجام شده است .
فصل دوم
مواد و روش ها
مواد و روش ها
بررسی تاثیر تغذیه پپتونی بر سلول های CHO تولید کننده t-PA در محیط های کشت مختلف از سه جنبه میزان رشد,بیان پروتئین نوترکیب و الگو های متابولیک سلولی
مراحل انجام تحقیق
بررسی نتایج و تعیین مقادیر اپتیمم
انجام ترانسفورماسیون و مراحل خالص سازی DNA مورد نیاز جهت ترانسفکشن
2-1)دستگاه های مورد نیاز
هود بیولوژیک II)) شرکت بعثت
شیکر انکوباتور کشت سلول شرکت N-biotek
شیکر انکوباتور کشت میکروب شرکت Giotech
انکوباتور معمولی °37 شرکت Memmert
میکروسکوپ معکوس
میکروسکوپ فلوسیتومتریک
دستگاه اسپکتروفوتومتر شرکت Nano drop