دانلود پایان نامه با موضوع تعریف حقوق مالکیت فکری و حقوق مالکیت صنعتی

وی نقش هر یک از اجزای (مؤلفه های) نظام ملی را در ابداعات و اختراعات بررسی کرده و راهکارهای لازم را برای ارتقای بهره‌وری ارائه می‌دهد. هم چنین بیان می‌دارد برخی عوامل و اجزای نظام ملی نوآوری ، نقش تعیین کننده و برخی عوامل تأثیر ضعیف بر ابداعات و اختراعات ملی دارند . همچنین خاطرنشان می‌سازد اگر اقتصاد ایران بخواهد به یک جهش اقتصادی دست یابد ، باید برای تقویت متناسب اجزای نظام ملی نوآوری و پیوند میان آن‌ها سرمایه گذاری اساسی انجام دهد.
Widget not in any sidebars

2- نایب زاده (1386 ، 93) در مطالعه خود به توصیف و تبیین اهم جنبه‌های حقوق مالکیت‌های معنوی در رابطه با انتقال تکنولوژی پرداخته است . نایب زاده در مقاله خود به این نتیجه می‌رسد که امروزه حمایت از حقوق مالکیت معنوی برای نوآوران و مبدعان تکنولوژی برتر دنیا امری حیاتی و برای وارد کنندگان این تکنولوژی مسئله‌ای غیر قابل انکار است و در جهت تسهیل تجارت جهانی و توسعه بین‌المللی نه تنها گام مثبتی در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان تکنولوژی است بلکه می‌توان با دیدی عمیق‌تر و آینده‌نگری بیشتر آن را حرکتی جهانی در مسیر رفاه نوع بشر محسوب کرد . مباحث انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه برای مشارکت در فعالیت‌های بین‌المللی انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی مطرح شده و در شناسایی گزینه های سیاسی مناسب جهت هم گامی موفقیت آمیز این کشورها با اقتصاد جهانی کمک مؤثری است .
3- رنانی و همکاران (1387، 25) به بررسی اثرگذاری مخارج حمایت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در چارچوب الگوی رشد درون زا می‌پردازند . نتایج نظری این مطالعه نشان می‌دهد حفاظت بیشتر از حقوق مالکیت ، همیشه منجر به رشد سریع‌تر نمی‌شود و باید در تعقیب رشد اقتصادی مستقل از ساختار حقوق مالکیت ، احتیاط کرد .
4- دکتر صادقی و خاکپور ،( 1385،3 )می نویسند : «مجوز اجباری بهره برداری مجوزی است که بر اساس آن دولت یا اشخاص دیگر در استفاده از موضوع یک حق مالکیت فکری بدون اجازه دارنده حق و در ازای پرداخت اجرت منصفانه مجاز می شود و از سوی یک مرجع صالح دولتی در جهت اهداف سیاست عمومی و با احراز شرایط مقرر صادر می گردد .»
5- دکتر میرحسینی ( 1387، 264 )معتقد است : «مجوز اجباری اجازهای است که با توجه به قوانین ملّی کشورها و در موارد خاص توسط مقام صالح ملّی صادر میگردد و به موجب آن دولت و هر شخص صالح دیگر میتواند بدون اذن از صاحب ورقه ی اختراع از محصول اختراعی و یا وسیله و روش ثبت شده استفاده نماید . این مجوز استثنایی بر حقوق انحصاری صاحب ورقه ی اختراع تلقّی میگردد . »
6- جوزف یوسیک ، ( 1999 ، 15) می نویسد : « در انگلستان مجوز اجباری سه سال بعد از اعطای حق اختراع درخواست داده می شود و این در صورتی است که تقاضا برای محصول ثبت شده طی شروط قابل قبول مورد بررسی واقع نشود و یا بخواهند از تبعیض های واگذاری حق اختراع جلوگیری کنند و یا فعالیت های صنعتی یا تجاری را ایجاد و توسعه دهند .»
7- جوزف یوسیک ، ( 2001، 16 )می نویسد : «کشور آلمان ، مجوز اجباری را در صورتی جایز می داند که از حق اختراع در مدت سه سال از زمان اعطای آن استفاده نشود و یا مخترع از واگذاری و اجازه استفاده از حق اختراعی که در راستای منفعت عموم اجتناب ناپذیر است خودداری کند .»
ج ـ فرضیه های پژوهش
در راستای پاسخ به سوالات پژوهش فرضیه ها به شرح ذیل هستند :
1-کشورهای مختلف در مورد صدور مجوز اجباری دیدگاه مشترکی ندارند .
2-در تعارض بین منافع عمومی و حق اختراع ثبت شده نسبت به منتفع ، منافع عمومی غلبه دارد .
دـ روش تحقیق
در تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات به شیوهی کتابخانهای به تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری پرداخته می شود . از این رو ، روش تحقیق روش توصیفی و تحلیلی می باشد .
ه – تقسیم مطالب :
این پژوهش در خصوص موجبات صدور مجوز اجباری بهره برداری در مالکیت صنعتی است که مشتمل بر 5 فصل بوده ، در فصل اول به کلیات و طرح پژوهش اشاره شده که در آن به سوال اصلی و فرضیه و توضیح مفاهیم و ادبیات پژوهش پرداخته است . در فصل دوم به تعریف و لزوم حمایت از مالکیت فکری و آثار آن پرداخته و در آن مفاهیم حقوق مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری نیز بیان شده است . در فصل سوم به مجوز های بهره برداری ( لیسانس ) اشاره شده و در آخرین فصل به بررسی رسیدگی به درخواست صدور مجوز اجباری ، آثار و موارد لغو آن پرداخته ایم و در نهایت نتیجه گیری از فصول اشاره شده بعمل آمده است .
فصل دوم
تعاریف ولزوم حمایت از مالکیت فکری و آثار آن
تعاریف ولزوم حمایت از مالکیت فکری و آثار آن
در فصل حاضر به تعریف مفاهیم مالکیت فکری و شاخه های آن می پردازیم .
مبحث اول – تعاریف
از آنجا که بررسی پیشینه ی حقوق مالکیت فکری ، وابسته به دانستن تعریف این دسته از حقوق است ابتدا، به بیان تعریف حقوق مالکیت فکری و سپس به یررسی پیشینه آن می پردازیم و در نهایت شاخه های حقوق مالکیت فکری را برمی شمریم .