دانلود پایان نامه اعتماد و همکاری و عدم اطمینان

قطعا تحت چنین شرایطی ضمن کاهش هزینههای معاملاتی، برای بنگاهها امکان توسعه فعالیت و تغییر فضا از جو عدم اطمینان به فضای اعتماد و همکاری فراهم میشود.
Widget not in any sidebars

در این شاخص، زمان، هزینه و تعداد مراحل مورد نیاز از زمان تدوین شکایت تا صدور و اجرای رای صادره را مورد بررسی قرار میدهد. اطلاعات این شاخص از طریق بررسی قوانین آئین‌ دادرسی مدنی و دیگر قوانین مربوط به آئین رسیدگی در دادگاه‌ها و پرسشنامه‌هایی که توسط حقوقدانان محلی متخصص در این زمینه تکمیل شده، گردآوری شده است.
مفروضات شاخص
برای قابل مقایسه بودن اطلاعات در کشورهای مختلف فرضیهای در رابطه با وقوع یک اختلاف میان دو تاجر و ارجاع آن به محاکم دادگستری و روند رسیدگی به این دعوی فرضی مطرح شده است.
آئین رسیدگی عبارت است از هرگونه تعامل میان طرفین یا میان طرفین با دادگاه یا مسئولین آن.
دعوی فرضی مربوط به یک معامله قانونی است که در بزرگترین شهر کشور اتفاق می‌افتد.
تاجر فروشنده، کالاهایی را به تاجر خریدار میفروشد. خریدار از پرداخت بهای کالا خودداری کرده و مدعی میشود کالاها کیفیت لازم را ندارند.
ارزش دعوی مطروحه 2 برابر درآمد سرانه کشور است و دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری با ارزش دو برابر درآمد سرانه را دارد، به اختلاف رسیدگی میکند.
برای اظهار نظر در مورد کیفیت کالا کارشناس منصوب میشود.
دادگاه به نفع تاجر فروشنده رأی میدهد و تاجر خریدار بایستی قیمت کالا را بپردازد.
تاجر خریدار از رای صادره تجدید نظر خواهی نمیکند و رای نهایی میشود.
فروشنده کلیه اقدامات لازم را برای اجرای سریع رای دادگاه انجام میدهد و پول وی به روش فروش اموال منقول خریدار از طریق مزایده عمومی تامین میشود.
زمان: بر مبنای روزهای تقویم و از تاریخی که خواهان دادخواست خود را در دادگاه ثبت مینماید تا زمان اجرای رأی محاسبه میشود.
هزینه: به عنوان درصدی از خواسته محاسبه شده و شامل هزینههای رسمی مانند ابطال تمبر، دستمزد وکلا و مشاوران حقوقی، هزینه کارشناس و هزینه اجرای رای میباشد.
مرحله: مراحل مختلف رسیدگی، صدور و اجرای رأی صادره.
شاخص ختم و انحلال یک فعالیت
شاخص پایان کسب و کار، به بررسی یک شرکت داخلی میپردازد که پس از اعلام ورشکستگی، برای طی فرآیند قانونی و تسویه بدهیهای معوقه و در نهایت تعطیلی شرکت میبایست، هزینههایی را پرداخت کند.
شرکت مذکور دارای بستانکارانی است که به منظور وصول مطالبات معوق خود، باید متحمل خسارت ناشی از زمان طولانی تسویه گردند.
این شاخص نحوه دسترسی سریعتر بستانکاران به مطالبات خود از شرکت ورشکسته را بررسی مینماید. همچنین این شاخص معرف سه مولفه”زمان”و”هزینه” لازم برای اعلام ورشکستگی و “نرخ بازستانی” است .
زمان:
مدت زمان مورد نیاز برای تسویه کامل بدهیها و مطالبات شرکت ورشکسته و خاتمه فرآیند. زمان بر اساس روزهای تقویمی محاسبه میشود