دانلود پایان نامه استان آذربایجان شرقی و موقعیت جغرافیایی

نصری و همکاران (1390) در مطالعه ای به بررسی تغییرات رسوب معلق و تحلیل عوامل موثر در ایستگاه مندرجان پرداختند، سه آزمون مقایسه میانگین ها، واریانس ها و تابع توزیع احتمال با استفاده از آزمون های ناپارامتری نشان داد بین سه سری مشاهدات اختلافات معنی داری از لحاظ میانگین، انحراف معیار و تابع توزیع فراوانی وجود دارد. این موضوع به ویژه تفاوت واریانس گروه دوم و سوم نشان دهنده تغییرات رسوب دهی و کاهش آن در دوره سوم به دلیل عملیات آبخیزداری انجام شده در سطح 7135 هکتار به همراه احداث 174 مورد سازه های کنترل فرسایش و سیل با حجم اجرایی 3815 مترمکعب در حوضه مندرجان بوده است. با توجه به انباشت و ذخیره 3/275232 مترمکعب رسوب در نتیجه وجود سازه های آبخیزداری، اهمیت اجرایی این طرحها در سطح حوضه های آبخیز در اولویت می باشد.
Widget not in any sidebars

سلطانی و همکاران (1390) اثر احداث سدهای اصلاحی بر کاهش دبی اوج سیلاب درحوضه آبخیز منشاد یزد مورد مطالعه قرار دادند و بیان نمودند که نتایج شبیه سازی، تاثیر سازه ها برکاهش دبی اوج به طور متوسط 82/9 درصد و بر حجم سیل 75/7 درصد بوده است. از طرفی با افزایش دوره بازگشت سیلاب، تاثیر سازه ها بر کاهش دبی اوج و حجم سیلاب کاهش یافته است بطوریکه میزان تغییرات در دوره بازگشت 2 تا 100 ساله از 14/14 تا 95/6 درصد بوده است.
قضاوی و همکاران (1390) تاثیر Check dam بر موفولوژی آبراهه ها و ترسیب رسوبات در حوضه آبخیز آب جوان استان فارس بررسی کردند که نتایج نشان داد که عملکرد سدهای اصلاحی ایجاد شده درتله اندازی رسوبات دانه ریز در قسمت های مختلف آبراهه متفاوت است و در این بین سدهای انتهایی عملکرد بهتری داشته اند. از سراب آبراهه به سمت پایین دست، پهنای آبراهه افزایش یافته و میزان رسوب تله انداخته شده توسط سدهای انتهایی بیشتر از رسوبات ترسیب شده در سراب آبراهه است.
اسکندری و همکاران (1391) به ارزیابی اثرات اقدامات آبخیزداری انجام شده روی رژیم جریان حوضه آبخیز زاینده رود؛ در زیرحوضه مندرجان پرداختند و نتیجه گرفتند که که طرحهای آبخیزداری در این زیر حوضه در دوره حین اجرا 42 درصد و در دوره بعد از اجرا 70 درصد باعث کاهش رژیم جریان شد که نشان دهنده تاثیر مثبت این اقدامات روی کاهش دبی جریان است.
رحیمی و همکاران (1391) در مطالعه ای تحت عنوان” ارزیابی اقدامات آبخیزداری با استفاده از برنامه WOCAT در حوضه آبخیز دژ کرد استان فارس به این نتیجه رسیدند که عملیات آبخیزداری ضمن کاهش قابل ملاحظه رواناب سطحی و فرسایش خاک موجب معکوس شدنروند مهاجرت در حوضه گردید.
2-4 جمعبندی
بررسی منابع مختلف نشان می‌دهد تحقیقات مختلفی در زمینه ارزیابی تاثیر اقدامات آبخیزداری در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است که عمدتاً به صورت کیفی و بر پایه بازدیدهای میدانی بوده و در مواردی هم با شبیه سازی جریان صورت گرفته است و در کل ارزیابی کمی اثرات اقدامات سازه‌ای به تنهایی بر روی کنترل رسوب و سیل کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
فصل سوم
مبانی و روشها
3-1 مقدمه
هر پژوهش براساس موضوع مورد تحقیق واهدافی که درپی دست یابی به آنها است، نیاز به ابزار و روشهای مخصوص به خود دارد.گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق یکی از مراحل اساسی آن است.مرحله گردآوری اطلاعات آغاز فرآیندی است که طی آن محقق یافته های میدانی وکتابخانه ای را گردآوری و به روش استقرائی به فشرده سازی آنها از طریق طبقه بندی وسپس تجزیه وتحلیل می پردازد وفرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد ودر نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مسئله تحقیق را به اتکای آنها می یابد.
3-2 معرفی منطقه مورد مطالعه
موقعیت جغرافیائی محدوده مطالعاتی نهند چای:
رودخانه نهندچای از رودخانه های مهم استان آذربایجان شرقی به شمار می آید که با وسعتی برابر 25/691 کیلومتر مربع در شمال حوضه دریاچه ارومیه قرار گرفته است.
از نظر تقسیمات کشوری حوضه سد نهند در شمال شرق شهرستان تبریز، شمال غرب شهرستان هریس و جنوب شهرستان ورزقان واقع شده است که روستاهای گوی بلاغ بالا، گوی بلاغ پایین، مشیرآباد، قره قیه، مشک عنبر، صمصام کندی، بورون درق، خلف انصار، قشلاق بالا، قشلاق پایین، حشمت آباد، چمن زمین، محمودآباد گودلر و نهند از مراکز جمعیتی این محدوده می‌باشد.
محدوده مورد مطالعه حوضه سد نهند در 10، 20، 46 الی 27، 34، 46 طول جغرافیایی شرقی و
39، 14، 38 الی 05، 29، 38 عرض جغرافیایی شمالی واقع شده است.

شکل شماره (3-1) نقشه موقعیت جغرافیایی حوضه سد نهند
3-3 شرایط طبیعی حوضه سد نهند
3-3-1 فیزیوگرافی و توپوگرافی حوضه
مطالعات فیزیوگرافی حوضه‌های آبخیز از جهات مختلف مورد توجه است. به ویژه آن که در این بررسی‌ها، تأکید روی شناخت وضعیت کلی حوضه‌ها و زیرحوضه‌ها و نیز چگونگی جریان آبراهه‌هاست، تا در مطالعات هیدرولوژیکی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در بررسی و برنامه‌ریزی مسائل خاک، طراحان همواره با حوضه‌های آبخیز سر و کار پیدا می‌کنند. از این رو لازم است حوضه‌های آبخیز از نقطه نظر سطح و ابعاد مورد مطالعه قرار گیرند. این مشخصات جهت دهنده نوع بهره‌برداری از امکانات بالقوه و بالفعل حوضه‌ها بوده و رابطه مستقیم و غیر مستقیم با موضوعات مورد مطالعه آب و هوا شناسی، زمین‌شناسی، هیدرولوژی، حفاظت آب و خاک و نهایتاً اقتصاد ساکنان حوضه دارد.
جدول (3-1) : خلاصه نتایج مطالعات فیزیوگرافی و توپوگرافی حوضه سد نهند
(کل محدوده مطالعاتی)