دانلود پایان نامه ارشد درمورد پایداری و الزامات

سیستمهایی که ظرفیت استهلاک انرژی بالایی دارند مقدار ضریب کاهش شکلپذیری Rd بزرگتری خواهند داشت و بنابراین ضریب R بزرگتری به دست خواهد آمد که سبب به وجود آمدن نیروهای طراحی کوچکتری نسبت به سیستمهای با استهلاک انرژی کمتر میشود.
مقاومتی که سازه بعد از تشکیل اولین لولای خمیری تا مرحله مکانیزم (ناپایداری) از خود بروز میدهد، مقاومت افزون نامیده میشود. مقاومت افزون در سازهها به دلایل زیر اتفاق میافتد:]24[
Widget not in any sidebars

ایجاد مفصل پلاستیک پی در پی که ناشی از طراحی مناسب است.
بیشتر بودن مقاومت واقعی مصالح از مقاومت اسمی.
مقاومت طرح اعضا معمولا در یک ضریب کاهش Φ جهت اطمینان از عدم وقوع شکست ضرب میشود.
مقاومت اعضای غیرسازهای که در تحلیل در نظر گرفته نمیشود.
دست بالا گرفتن مقاطع توسط مهندسین طراح.
رعایت حداقل الزامات آییننامهای جهت کنترل تغییر مکانها.
بازتوزیع نیروها در محدوده ارتجاعی و …
ضریب مقاومت افزون، Ω0، ناشی از سه ضریب زیر است:]24[
ضریب مقاومت افزون طراحی ΩD : در اکثر موارد در نظر گرفته نمیشود و یا مقدار آنرا 2/1 در نظر میگیرند.]24[
ضریب مقاومت افزون ناشی از مصالح ΩM : آییننامه برای ساختمانهای فولادی، بتنی و سازههای بنایی مسلح مقدار این ضریب را برابر 25/1در نظر گرفته است. در صورتیکه از ضریب کاهش مقاومت Φ= 0.9 برای مقاومت مصالح استفاده شود، مقدار 4/1 در نظر گرفته میشود.
ضریب مقاومت افزون سیستم ΩS : وابسته به تعداد درجه نامعینی سیستم است و برای سیستمهای مختلف سازهای از جداول مربوطه در آییننامهها بهدست میآید.
4-3-الف
با توجه به تعاریف بالا، ضریب رفتار به صورت رابطه 4-3-الف بیان میشود:
که در رابطه 4-3-الف R ضریب رفتار سازه، Rd ضریب کاهش شکلپذیری و Ω0 ضریب مقاومت افزون نامیده میشود.
آییننامه NEHRP(FEMA450) ]24[ مقادیر ضریب رفتار و ضرایب مقاومت افزون سیستم مهاربند مقاوم در برابر کمانش را به صورت زیر بیان کرده است:
4-3-ب
بنابراین مقدار ضریب کاهش شکلپذیری سیستم مذکور برابر مقدار زیر میشود:
وقتیکه یکی از اعضای سازهای به حد تسلیم برسد و اصطلاحاً در آن لولای خمیری تشکیل شود، مقاومت سازه از دیدگاه طراحی بهرهبرداری به پایان رسیده است. با توجه به شکل 4-10 اولین لولای خمیری به ازای نیروی برشی متناظر الاستیک (VS) رخ میدهد. در نتیجه خواهیم داشت:
4-5
4-4
4-6
در صورتیکه مقدار مقاومت افزون ناشی از مصالح و نیز مقاومت افزون طراحی را نیز اثر دهیم، رابطه 4-5 بهصورت رابطه 4-6 تغییر خواهد کرد. بنابراین خواهیم داشت:
4-7