دانلود پایان نامه ارشد درمورد میلادی و موفقیت


Widget not in any sidebars

طبق فرض واندروالس، مولکولها یک قطر متناهی دارند، بنابراین یک قسمت از حجم مولی برای حرکت مولکولی غیرقابل دسترس است. با تعداد برخوردها به دیوارههای ظرف، این حجم غیرقابل دسترس افزایش مییابد. بنابراین، حجم واقعی در دسترس برای حرکت مولکولی است که b یک ثابت مشخصی برای هر شاره است. از طرفی جاذبهی بین مولکولی، فشار را کاهش میدهد. معقول است که فرض کنیم که کاهش فشار ناشی از جاذبهی بین مولکولی متناسب با تعداد مولکولها در واحد حجم و به طور معکوس متناسب با حجم است.
واندروالس با تصحیح معادله حالت با در نظر گرفتن جاذبهی بین مولکولی و حجم مولی در دسترس
معادلهی زیر را پیشنهاد کرد.
(2-7)
یا به عبارتی
(2-8)
دو پارامتر a و b میتواند با مختصات نقطهی بحرانی تعیین شود. مقدارa و b در نقطهی بحرانی بعد از یک دستکاری سادهی جبری، با در نظر گرفتن شرایط
(2-9)
میتواند به صورت توابعی از دمای بحرانی و فشار بحرانی به دست آید.
(2-10)
اگرچه این مقادیر دقیق نیستند اما معقول میباشند.
در سال 1881 میلادی، کلاسیوس[41]، حجم را در جملهی جذبی واندروالس با جایگزین نمود.
(2-11)
چندین دهه بعد ثابت شد که مفهوم پارامتر جذبی وابسته به دما در موفقیت عملی معادله حالت در محاسبات تعادل فاز ضروری است.
2-2-5 معادله حالت ویریال
تیسن در سال 1885میلادی، سری توانی نامحدود زیر را برای رفتار شارههای حقیقی معرفی کرد.
(2-12)
در رابطهی فوق، چگالی مولکولی میباشد. تیسن ضرایب و را با استفاده از مقادیر تجربی محاسبه کرد. ضرایب ،و… ضرایب ویریال نام دارند و به پتانسیل بین مولکولی بستگی دارند. ضریب دوم ویریال به برهمکنش دو ذرهای و برهمکنش سه ذرهای بستگی دارد. از آنجا که همگرایی سری ویریال به کندی صورت میگیرد، از تقریبهایی از جمله تقریب لوین و پد برای شتاب دادن به همگرایی آن استفاده میکنند.
برای کرهی سخت این بسط به صورت زیر نوشته میشود.
(2-13)
که در آن کسر فشردگی و به صورت زیر تعریف میشود.
(2-14)
برای کرهی سخت
(2-15)
میباشد که قطر کره میباشد.
2-2-6 ضریب تراکمپذیری