دانلود پایان نامه ارشد درمورد مقطع تحصیلی و پایان نامه

زن در نقش وسوسهگر 71
آشتی و یگانگی با پدر 72
خدایگان 74
برکت نهایی 75
Widget not in any sidebars

بازگشت 76
نتیجه 78
فصل پنجم: 79
بررسی نمونهای 79
شروع قصه 80
مطابقت الگو و داستان 88
منابع 91
نمایشنامه 94
داستانی میان همین کتابهای ساده 94

پیشگفتار
همیشه در زندگی دقایق و لحظاتی هست که آدم از فکر کردن به آنها لذت میبرد، سادهترش اینکه قند در دل آدم آب میشود. قبولی دانشگاه هم برای من همین طور بود. اما این موضوع شروع راهی بود که آنقدر هم که میگفتند ساده نبود. زیاد شنیده بودم که کارشناسیارشد که چیزی نیست، چشم بهم میزنی تمام شده، مدرکت را گرفتهای. شاید آنها قدرت دیگری داشتهاند یا چراغ جادویی در جیب! برای من که اینطور نبود. پایاننامه خود بدل شد به جادهای که گذشتن از آن خود شد هفتخوان. از انتخاب موضوع و پذیرفته شدن آن که گذشتم تازه رسیدم به جمعآوری منابع. مراحل تحقیق و پژوهش هر روز سختتر میشد و در میان مشکلات یکی پس از دیگری رخ مینمود. مشکلات پایان دادن به این مقطع تحصیلی خود کم نبودکه به ناگاه دست روزگار برگ دیگری ورق زد و مشکلات فردی بدل به قوزی شد روی قوز دیگر.
گلهگذاری دردی را دوا نمیکند و همین بس که اکنون این رساله آمادۀ دفاع شد. اما مساله جالب برای من تداخل زندگی شخصیام با موضوع پایان نامهام بود. در میان گرفتاریهای شخصی رفتن به سراغ رمانس، احساس دوگانه و غریبی در من ایجاد میکرد. خواندن قصۀ شهسواران و عیاران و سفر با آنها به دنیای خیال و گشت و گذار در سرزمینهای ناشناخته لحظاتی پر از خوشی و سبک و بالی در دلم ایجاد میکرد. روزها به کاری خشک و تکراری مبتلا بودن و شبها از قصهای به قصۀ دیگر سرک کشیدن؛ حدیث تمام این روزها و ماههای من بود.
فرای که جهان را به تمامی بر گردۀ اسطورهها میداند، همدمی شده بود برای دمی آرامش. از آن سو تنگی وقت و زمان خود بدل به اسطورهای شده بود برای تحویل پایاننامه. این اسطوره اژدها پیکر هر روزِ روز با شمایلی جدید روبروی من میایستاد و نمیگذاشت لحظهای را به آسایش سپری کنم. انگار برگههای تقویم نامراد در مسابقات دو سرعت شرکت کردهاند و برای گذشتن از خط پایان انقضاء پیاپی از هم سبقت میگرفتند.
هولآورتر از این اژدها، کمبود منابع مطالعاتی و تحقیقی بود. انگار همه این گونۀ ادبی را به فراموشی سپردهاند. شاید چون پایش زیادی در تخیل است و همه در تخیل خود این سرزمین عجایب را بدون مکث و درنگی پیموده بودند. منابع فارسی، بسیار کم بودند و اگر بودند بیجان. منابع لاتین نیز با آنکه کم نبودند، اما در دست و اختیار نبودند.
باری قرار بر گلهگذاری نبود و قرار این بود تا پایان این پایاننامه لحظۀ خوشی باشد، شاید شبیه به اودیسه زمانی که پای بر سرزمین خود گذاشت.
در این جا جا دارد از استاد گرانقدر جناب آقای بالازاده بخاطر راهنماییها صبر و تحمل و سعۀ صدری که در این مدت در مقابل کاستیهای من از خود نشان دادند تشکر بیپایان داشته باشم. امید که تلاش کوچکم باری از دوش ایشان بردارد.

فصل اول کلیات
کلیات طرح