دانلود پایان نامه ارشد درمورد مقایسه و نمودا

نگارهی 4-9 ضریب هفتم کاهش یافتهی ویریال بر حسب نسبت طول به عرض …………………………………………………………………..52
Widget not in any sidebars

نگارهی 4-10 ضریب چهارم ویریال کاهش یافته برای مولکولهای بیضیوار پهن …………………………………………………………………52
نگارهی 4-11 ضریب چهارم ویریال کاهش یافته برای مولکولهای بیضیوار کشیده …………………………………………………………….53
نگارهی 4-12 ضریب پنجم ویریال کاهش یافته برای مولکولهای بیضیوار پهن …………………………………………………………………..53
نگارهی 4-13 ضریب پنجم ویریال کاهش یافته برای مولکولهای بیضیوار کشیده ………………………………………………………………54
نگارهی 4-14 ضریب ششم ویریال کاهش یافته برای مولکولهای بیضیوار پهن …………………………………………………………………..54
نگارهی 4-15 ضریب ششم ویریال کاهش یافته برای مولکولهای بیضیوار کشیده ………………………………………………………………55
نگارهی 4-16 ضریب هفتم ویریال کاهش یافته برای مولکولهای بیضیوار پهن …………………………………………………………………..55
نگارهی 4-17 ضریب هفتم ویریال کاهش یافته برای مولکولهای بیضیوار کشیده ………………………………………………………………56
نگارهی 4-18 ضریب هشتم ویریال کاهش یافته بر حسب نسبت طول به عرض …………………………………………………………………..56
نگارهی 5-1 نمودارهای ضریب تراکمپذیری بر حسب کسر فشردگی برای بیضیوارها با ……………………………………60
نگارهی 5-2 نمودارهای ضریب تراکمپذیری بر حسب کسر فشردگی برای بیضیوارها با ………………………………….60
نگارهی 5-3 نمودارهای ضریب تراکمپذیری بر حسب کسر فشردگی برای بیضیوارها با ……………………………….61
نگارهی 5-4 نمودارهای ضریب تراکمپذیری بر حسب کسر فشردگی برای بیضیوارها با ……………………………….61
نگارهی 5-5 نمودارهای ضریب تراکمپذیری بر حسب کسر فشردگی برای بیضیوارها با ……………………………………….62
نگارهی 5-6 نمودارهای ضریب تراکمپذیری بر حسب کسر فشردگی برای بیضیوارها با ……………………………………….62
نگارهی 5-7 نمودارهای ضریب تراکمپذیری بر حسب کسر فشردگی برای بیضیوارها با ……………………………………….63
نگارهی 5-8 نمودارهای ضریب تراکمپذیری بر حسب کسر فشردگی برای بیضیوارها با …………………………………….63
نگارهی 5-9 مقایسهی ضریب تراکمپذیری حاصل از معادلات معرفی شده برای ………………………………………………..65
نگارهی 5-10 مقایسهی ضریب تراکمپذیری حاصل از معادلات معرفی شده برای …………………………………………..65
نگارهی 5-11 مقایسهی ضریب تراکمپذیری حاصل از معادلات معرفی شده برای ………………………………………….66
نگارهی 5-12 مقایسهی ضریب تراکمپذیری حاصل از معادلات معرفی شده برای ………………………………………….66
نگارهی 5-13 مقایسهی ضریب تراکمپذیری حاصل از معادلات معرفی شده برای …………………………………………………67
نگارهی 5-14 مقایسهی ضریب تراکمپذیری حاصل از معادلات معرفی شده برای …………………………………………………67
نگارهی 5-15 مقایسهی ضریب تراکمپذیری حاصل از معادلات معرفی شده برای …………………………………………………68
نگارهی 5-16 مقایسهی ضریب تراکمپذیری حاصل از معادلات معرفی شده برای ………………………………………………68